Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

2. ročník Cyklohackatonu

28.04.2022 - 29.04.2022 online priestor


Hlavným cieľom podujaita bude nájsť inovatívne riešenia, ktoré pomôžu rozvoju mestskej cyklomobility a prispeli tak k tomu, aby sa slovenské mestá stali inkluzívnejšími a atraktívnejšími pre cyklistov.

Účastníci by mali navrhovať riešenia na podporu rozvoja cyklomobility v mestách, ktoré môžu byť z oblasti plánovania cyklociest, zberu dát o mobilite a ich zmysluplného využitia, vzdelávania, behaviorálnych vied, tvorby dopravného značenia, bezpečnosti cyklodopravy, tvorby investičných stratégií, územného plánovania či integrovaných dopravných systémov.

Viac informácií: https://euractiv.sk/event/euractiv-cyklohackaton/

Organizátor:Portál EURACTIV Slovensko a občianske združenie Cyklokoalícia

Zelená mestská mobilita

26.04.2022 - 26.04.2022 Žilinská univerzita v Žiline


Diskusia sa zameria na témy súvisiace s udržateľnou mestskou mobilitou:

  • Aké typy inovácií môžu podporiť rozvoj zelených foriem dopravy v mestách?
  • Ako podporiť využívanie technologických inovácií pre zelenú dopravu (elektromobilita / alternatívne pohony)?
  • Ako motivovať k zmenám spôsobu využívania dopravy, napríklad prechod k verejnej doprave, car-sharingové schémy a pod.?
  • Ako môže mestské plánovanie prispieť k udržateľnej mobilite?

Panelisti

  • Martin Jerguš, zástupca hlavného architekta mesta Košice
  • Radoslav Mizera, spoluzakladateľ a viceprezident, SOLVED

Viac informácií: https://euractiv.sk/event/zelena-mestska-mobilita

Organizátor:Portál EURACTIV Slovensko, občianske združenie EuroPolicy a Žilinská univerzita

Lesnícke dni

22.04.2022 - 23.04.2022 Partizánska lúka, Mestské lesy v Bratislave


Lesnícke dni sú celoslovenským podujatím určeným všetkým, ktorí milujú slovenské lesy a prírodu. Cieľom podujatia je aktívne prezentovať lesy, ochranu prírody i lesné hospodárstvo formou rôznorodých podujatí, programov a aktivít lesnej pedagogiky. 

Viac informácií: https://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatie/lesnicke-dni-2022/

Organizátor:Národné lesnícke centrum vo Zvolene

Akreditované vzdelávanie – téma CITES

12.04.2022 - 13.04.2022 Banská Bystrica


V rámci vzdelávacie programu Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny prebehne akreditované vzdelávanie k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), biodiverzite a ekosystémovým službám. Program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

POZVÁNKA (PDF, 119 kB), PRIHLÁŠKA (DOCX, 28,5 kB)

Organizátor:Slovenská agentúra životnéhoprostredia
E-mail:opak@sazp.sk

Ako zlepšiť odolnosť miest voči zmene klímy?

12.04.2022 - 12.04.2022


Workshop je určený pre študentov / študentky a mladých ľudí vo veku do 30 rokov. Cieľom workshopu je nájsť inovatívne riečenie na zlepšenie adaptácie miest a ich obyvateľov na negatívne prejavy zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, záplavy z prívalových zrážok a dlhé obdobia sucha. Mestá sú zvlášť ohrozené zmenou klímy, keďže majú vysokú hustotu obyvateľstva, vysoký podiel zastavaného územia, nepriepustných, spevnených povrchov, vysokú koncentráciu hospodárskej činnosti a infraštruktúry bez dostatočného množstva zelene a biodiverzity. Projekty na podporu adaptačných opatrení by mali zvýšiť klimatickú odolnosť miest a pomôcť samosprávam a obyvateľom čeliť výzvam, ktoré prináša meniaca sa klíma.

Viac informácií: https://euractiv.sk

Organizátor:EuroPolicy, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Opätovné využitie odpadu v samosprávach

11.04.2022 - 11.04.2022


Cieľom workshopu je nájsť inovatívne riešenia zamerané na podporu opätovného využívania odpadov v miestnych samosprávach – obciach, mestách alebo krajoch. Opätovné využívanie odpadov sa v hierarchii odpadového hospodárstva nachádza na druhom mieste, za prevenciou vzniku a pred recykláciou. Projekty na podporu opätovného využívania by v konečnom dôsledku mali nielen samosprávam, ale celej krajine, pomôcť dosiahnuť odpadové ciele Európskej zelenej dohody a nasmerovať ju smerom k obehovej ekonomike.

Viac informácií: https://euractiv.sk

Organizátor:EuroPolicy, Technická univerzita Košice

Centrálnym zásobovaním teplom k čistejšiemu ovzdušiu

05.04.2022 - 05.04.2022


Online workshop o kvalite ovzdušia je určený predovšetkým zástupcom samospráv a koncových užívateľov centrálneho zásobovania teplom z Banskobystrického a Žilinského kraja. Je prvým zo série troch jednodňových workshopov. 

Viac informácií: https://populair.sk/sk/events

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia