Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Odpady 2021

17.06.2021 - 18.06.2021

Deviaty ročník tradičnej konferencie ODPADY 2021 sa bude konať prezenčne alebo online, podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Konferencia sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva (OH), osobitne s dôrazom na aktuálne znenie a požiadavky zákona o odpadoch, vrátane povinností na triedený zber BRKO, „skládkovej“ vyhlášky a zmien v systéme platieb v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
Dôležitou témou je aj príprava na spustenie zálohového systému na nápojové obaly a súvisiace
povinnosti pre výrobcov, predajcov i občanov.

Na konferencii budú tiež prezentované plány MŽP SR na ďalší legislatívny vývoj v oblasti OH, ako aj informácia o stave projektu Informačný systém odpadového hospodárstva. Súčasťou programu bude aktuálna informácia o aktuálne schvaľovanom Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021 – 2025. Zaznejú aj informácie o aktuálnych projektoch OH v Slovenskej republike, ako aj o moderných trendoch v oblasti zhodnocovania odpadov v zahraničí.

Témy konferencie:

  • Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva (OH)
  • Zálohový systém na nápojové obaly – stav prípravy a nové povinnosti
  • Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021 – 2025 
  • Legislatívne plány v oblasti OH 
  • Informačný systém odpadového hospodárstva
  • Aktuálne projekty OH v Slovenskej republike
  • Moderné trendy – technológie v oblasti zhodnocovanie odpadov

Viac informácií: https://www.ekonferencia.sk/odpady/

Organizátor:EKOS plus
Telefón:+421 948 013 089
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk

Recyklácia odpadov 2021

14.06.2021 - 14.06.2021


Cieľom konferencie je osloviť laickú aj odbornú verejnosť v oblasti recyklácie odpadov, ako aj iných spôsobov zhodnocovania odpadov, poskytnúť aktuálne informácie, ako aj pripravované zmeny v oblasti legislatívy.

Konferencia je určená pracovníkom, ktorí sú zodpovední za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkom miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľským subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkom štátnej a verejnej správy a akademickej obce.

Témy:
1. Stav, diskusie a predpokladaný vývoj legislatívy odpadového hospodárstva 
2. Recyklácia vyhradených druhov odpadov
3. Biologicky rozložiteľný odpad
4. Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach

Viac informácií: Program (PDF, 1 MB)

Organizátor:Kongres STUDIO, spol. s r. o., Ministerstvo životného prostredia SR