Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Objavenie Važeckej jaskyne

01.01.2022 - 01.01.2022 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš


Výstava predstaví obdobie objavovania jaskyne, ktoré sprevádzalo veľké nadšenie prvých objaviteľov z krásy a bohatstva podzemia, i úsilie o sprístupnenie jaskyne verejnosti a jej vyhlásenie za chránený prírodný výtvor. Jej súčasťou sú aj informácie o pokračovaní a perspektívach výskumu vo Važeckom krase, publikovanie výsledkov paleontologického výskumu v jaskyni z roku 2010 a tiež s mnoho zaujímavých zbierkových predmetov dokumentujúcich jej objavovanie.

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Pripravení na zmenu? Psychológia a ekonomika postkonzumnej spoločnosti

28.06.2021 - 28.06.2021

Ak chceme zvládnuť klimatickú krízu, budeme musieť okrem iného zmeniť naše konzumné správanie ekologizovať ho. To sa nám podarí len vtedy, keď zmeníme naše myslenie o konzume - vedomie aj podvedomie. Ako na to? Aké psychologické motivátori na to využiť? Ako ich oslovovať? Ako uchopiť v živote zmenu, na prvý pohľad možno nekomfortnú, a urobiť z nej benefit? A aký dopad by mala zmena nášho konzumného správania na ekonomiku a životnú úroveň ľudí?

Psychológia a ekonomika postkonzumnej spoločnosti je téma, ktorá na Slovensku zatiaľ rezonuje len veľmi slabo. Ale mala by. Preto o týchto otázkach budeme hovoriť s odborníkmi a odborníčkami z oblasti psychológie, reklamnej komunikácie, eko-podnikania, vzdelávania, ekonomiky aj filozofie zo Slovenska, Česka aj Nemecka.

Viac informácií: https://fb.me/e/ZFZKCjSX

Organizátor:@SlovakiaGoingZeroWaste

Medzinárodný deň Dunaja: Dunaj – náš a európsky veľtok

28.06.2021 - 28.06.2021 online cez platformu TEAMS

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024 zaviazalo vládu SR navrhnúť takú vodnú politiku, aby sa zabezpečilo postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavilo znečisťovanie vôd, pokles množstva podzemných vôd a zabezpečil sa dostatok pitnej vody. Vláda SR avizovala zameranie na ochranu a obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, malých vodných nádrží a rybníkov, ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä v extraviláne.

Rámcový program online webináru

 • Privítanie účastníkov – Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP SR, Roman Havlíček, generálny riaditeľ sekcie vôd MŽP SR
 • Ema Elexová Mišíková (VÚVH): Charakteristika stavu vodných útvarov Dunaja a informácia o výsledkoch spoločného prieskumu Dunaja 4
 • Katarína Holubová (VÚVH) a Andrej Devečka (BROZ): Príklady revitalizačných opatrení na Dunaji a v jeho záplavovom území – štúdie a realizácie
 • Miroslav Očadlík (WWF Slovensko): Príklady revitalizačných projektov a programov WWF na strednom a dolnom Dunaji
 • Martin Mišík, odborný garant expertnej skupiny „Dunaj“, Predbežné výstupy práce expertnej skupiny pôsobiacej na sekcii vôd MŽP SR v rámci procesu prípravy podkladov pre Koncepciu vodnej politiky SR na roky 2021  2030 s výhľadom do roku 2050
 • Moderovaná diskusia 

Viac informácií: Program (PDF, 580 kB)

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR
E-mail:lenka.podstrelena@enviro.gov.sk

Pripravení na zmenu

28.06.2021 - 28.06.2021


Interaktívna konferencia o tom, ako zvládnuť klimatickú krízu cez nastavenie nášho myslenia.

Dozviete sa

 • čo je to ekonomika postrastovej spoločnosti, 
 • čo znamená psychológia zodpovedného konzumu, 
 • ako zmeniť naše myslenie o konzume vedomie aj podvedomie, 
 • aký dopad má zmena konzumného správania na ekonomiku a životnú úroveň.

Súčasťou konferencie sú aj interaktívne workshopy, na ktorých budete pracovať priamo s odborníkmi z oblasti psychológie, reklamnej komunikácie, eko-podnikania, vzdelávania, ekonomiky aj filozofie: Ako uchopiť zmenu a urobiť z nej výhodu? 

Workshopy

 • Ľudia, zmena a emócie
 • Zmena vo vlastnej organizácii 
 • Boj so zmenami okolo nás 

Registrácia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8WGJcPEAu3bVgQq-pVrGPo-Zz1tXBrWqNgsQvZJXhgb96jQ/viewform

Viac informácií: http://www.fes.sk/

Organizátor:Slovakia Going Zero Waste

Plánovanie udržateľnej mobility

28.06.2021 - 28.06.2021


Cieľom workshopu je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

Témy workshopu

1. Bezpečnosť cestnej premávky

Daniel Szabó z českého Centra dopravního výzkumu sa bude venovať problematike bezpečnosti cestnej premávky. Namiesto dojmov sa pozrieme na to, čo hovoria štatistiky a čo môžu urobiť samosprávy, aby prispeli zvýšeniu bezpečnosti na svojich uliciach.

2. Do školy na bicykli

Do školy na bicykli vedie žiakov a študentov k bicyklovaniu, ale aj obce a školy k riešeniam! Peter Rozsár predstaví kampaň Do školy na bicykli, ktorú od roku 2020 prevzala Cyklokoalícia. Aké riešenia sú pre podporu dochádzania detí na bicykloch či kolobežkách užitočné? Čo môže spraviť vedenie obce a čo vedenie školy pre to, aby okolie škôl nevyzeralo ako priestor autobazáru? Ako vysvetliť deťom pravidlá cestnej premávky v praxi? 

3. Ako rozbicyklovať celú školu

Mária Očipová, učiteľka na Základnej škole vo Veľkom Šariši, rozbicyklovala celú základnú školu. Aktívne zapojila žiakov a pedagógov do kampane Do školy na bicykli ešte pri jej zrode a dnes na tejto škole nikto nepochybuje o tom, že bicykel je pre žiakov a pedagógov vhodným dopravným prostriedkom na ceste do školy. Vo svojej prezentácií ukáže, aké aktivity na škole realizovali, ako spolupracujú s mestom a aké majú ďalšie plány s udržateľnou školskou mobilitou.

4. Riešenia v prospech udržateľnej mobility

Viliam Kall, primátor mesta Veľký Šariš. Malé mesto v Prešovskom kraji má s udržateľnou mobilitou veľké plány. Mesto pretína medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 11, ktorá vytvára dobré podmienky pre spojenie s mestom Prešov. Aj vďaka nej má Veľký Šariš veľmi dobré predpoklady pre rozvoj cyklodopravy. Mesto taktiež aktívne pristupuje k zlepšovaniu podmienok pre žiakov dochádzajúcich do školy pešo či na bicykli. Rozbicyklovať mesto pomáha aj bikesharing. Aké ďalšie riešenia pre udržateľnú dopravu chystá mesto Veľký Šariš

5. Upracme si ulice, pomôže to každému!

Hovorí Vladimír Tóth vo svojej prezentácií, ktorá sa týka funkčnej a jednoduchej reorganizácie uličného priestoru v prospech motoristov, chodcov ale aj cyklistov. Ako jednoducho vyriešiť autá parkujúce na chodníkoch či rýchle prejazdy áut obytnými štvrťami? Dozviete sa v prednáške.

6. Európsky týždeň mobility

Tatiana Hamranová zo Slovenskej agentúry životného prostredia predstaví Európsku kampaň na popularizáciu a zvyšovanie povedomia o udržateľnej mobilite v našich mestách. Kampaň podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a inovatívnych, zelených či inteligentných riešení v doprave, čím môže pomôcť zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

Účasť na workshope je bezplatná. Workshop sa uskutoční v aplikácii MS Teams. Registrácia je možná na stránke projektu https://populair.sk/sk/event/281

Viac informácií: Pozvánka (PDF, 495 kB)

Workshop o kvalite ovzdušia pre samosprávy

22.06.2021 - 22.06.2021


Samosprávy môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zavádzaním mnohých opatrení na lokálnej a regionálnej úrovni. V posledných desaťročiach sa kvalita ovzdušia na Slovensku významne zlepšila. Napriek tomu v mnohých oblastiach nedosahuje limitné cieľové hodnoty stanovené pre ochranu zdravia. stále pozorujeme prekročenia limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia a životného prostredia najmä pri prachových časticiach (PM10) a ďalších znečisťujúcich látkach, ako sú prízemný ozón, benzo(a)pyrén a oxid dusičitý.

O príklady dobrej praxe pri zavádzaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia sa podelia zástupcovia samospráv na druhom zo série workshopov pre zástupcov samosprávnych orgánov. Online workshop o kvalite ovzdušia je cielený najmä pre zástupcov samospráv zo Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Viac informácií: https://populair.sk/sk/event/261

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR

Obnoviteľné plyny: Kde je ich miesto v energetike do roku 2050?

18.06.2021 - 18.06.2021


Rozvoj palív, ako je biometán a vodík, považuje Európska komisia za kľúčový pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Zároveň upozorňuje, že obnoviteľných plynov bude nedostatok a budú drahé. Preto je potrebné ich prioritne nasmerovať do tých sektorov, ktoré nie je možné dekarbonizovať inak. Dopyt po obnoviteľných plynoch a vodíku bude mať dôležité dôsledky pre plynárenské siete. Budúca úloha plynárenstva bude závisieť od schopnosti odvetvia dekarbonizovať a prejsť na formy plynu s nízkym a nulovým obsahom uhlíka.

Témy diskusie

 • Aké sú príležitosti a výzvy na zväčšenie objemu obnoviteľných plynov? Aké požiadavky to kladie na infraštruktúru? 
 • V akých sektoroch budú zelené plyny potrebné najviac? Aké politické riešenia uprednostniť v prípade týchto ťažko elektrifikovateľných odvetví?
 • Aké politické stimuly by pomohli zvýšiť výrobu a dopyt po zelených plynoch v cieľových odvetviach?


Diskutujúci

 • ELENA VIŠNAR-MALINOVSKÁ, vedúca oddelenia na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre klímu
 • KAROL GALEK, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR 
 • JURAJ ADAMICA, zástupca riaditeľa odboru regulácie a compliance, SPP 
 • JURAJ MELICHÁR, Priatelia Zeme - CEPA

Registrácia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVlnhFiyo6fLr6j37pLF4XnGZ5xaF8EQGynGGbOjlwyLw5hw/viewform
     

Organizátor:EURACTIV Slovensko

Zelená dohoda a zelené financovanie

18.06.2021 - 18.06.2021


Online webinár otvára tému zeleného financovania na Slovensku.

Témy webináru:

 • Aké príležitosti ponúka Európska zelená dohoda pre firmy v oblasti energetickej transformácie, poľnohospodárstva či cirkulárnej ekonomiky?
 • Udržateľné financovanie ako nástroj transformácie podnikov a celej ekonomiky
 • Čo je a čo nie je udržateľné financovanie?
 • Príležitosť alebo strata pre korporácie?
 • Praktické príklady udržateľných projektov a ich financovania.
 • Ako sa taxonómia snúbi s udržateľným financovaním? Odkiaľ pochádza a aké bude mať dopady na korporácie?

Jazyk podujatia: slovenčina, čeština
Registrácia: https://amcham.sk/events/3065/green-deal-green-financing

Organizátor:Circular Slovakia, ING

Odpady 2021

17.06.2021 - 18.06.2021


Deviaty ročník tradičnej konferencie ODPADY 2021 sa bude konať prezenčne alebo online, podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Konferencia sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva (OH), osobitne s dôrazom na aktuálne znenie a požiadavky zákona o odpadoch, vrátane povinností na triedený zber BRKO, „skládkovej“ vyhlášky a zmien v systéme platieb v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
Dôležitou témou je aj príprava na spustenie zálohového systému na nápojové obaly a súvisiace
povinnosti pre výrobcov, predajcov i občanov.

Na konferencii budú tiež prezentované plány MŽP SR na ďalší legislatívny vývoj v oblasti OH, ako aj informácia o stave projektu Informačný systém odpadového hospodárstva. Súčasťou programu bude aktuálna informácia o aktuálne schvaľovanom Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021 – 2025. Zaznejú aj informácie o aktuálnych projektoch OH v Slovenskej republike, ako aj o moderných trendoch v oblasti zhodnocovania odpadov v zahraničí.

Témy konferencie:

 • Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva (OH)
 • Zálohový systém na nápojové obaly – stav prípravy a nové povinnosti
 • Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021 – 2025 
 • Legislatívne plány v oblasti OH 
 • Informačný systém odpadového hospodárstva
 • Aktuálne projekty OH v Slovenskej republike
 • Moderné trendy – technológie v oblasti zhodnocovanie odpadov

Viac informácií: Program (PDF, 353 kB)https://www.ekonferencia.sk/odpady/

Organizátor:EKOS plus
Telefón:+421 948 013 089
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk

Recyklácia odpadov 2021

14.06.2021 - 14.06.2021


Cieľom konferencie je osloviť laickú aj odbornú verejnosť v oblasti recyklácie odpadov, ako aj iných spôsobov zhodnocovania odpadov, poskytnúť aktuálne informácie, ako aj pripravované zmeny v oblasti legislatívy.

Konferencia je určená pracovníkom, ktorí sú zodpovední za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkom miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľským subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkom štátnej a verejnej správy a akademickej obce.

Témy:
1. Stav, diskusie a predpokladaný vývoj legislatívy odpadového hospodárstva 
2. Recyklácia vyhradených druhov odpadov
3. Biologicky rozložiteľný odpad
4. Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach

Viac informácií: Program (PDF, 1,9 MB), Prihláška (PDF, 49,9 kB)
Webová stránka podujatia: https://www.kongres-studio.sk/inpage/recyklacia-odpadov-2021/#

Organizátor:Kongres STUDIO, spol. s r. o., Ministerstvo životného prostredia SR

Plán obnovy: Ako naštartovať zelenú transformáciu?

10.06.2021 - 10.06.2021


Po dokončení Plánu obnovy a odolnosti nastáva pre Slovensko ťažšia časť – dobre sa pripraviť na jeho prevedenie do praxe. Slovensko chce značnými investíciami znížiť emisie v priemysle, doprave, v sektore budov či energetike. To všetko ho má posunúť k hlavnému cieľu – stať sa zdravšou a príjemnejšou krajinou s nulovými emisiami a naštartovať zelenú ekonomiku po pandémii. Európska komisia prízvukuje, že tieto prostriedky sú pôžičkou od budúcich generácií a nabáda členské štáty, aby neinvestovali do oblastí, ktoré budú o pár rokov zastarané, ebo táto príležitosť sa už nezopakuje.

Hlavné témy

 • Ako nastaviť celý proces realizácie plánu obnovy, aby sme si túto jedinečnú príležitosť nenechali ujsť? Aké sú hlavné bariéry pri implementácii Plánu obnovy a odolnosti, o ktorých vieme a čo s nimi?
 • Akú úlohu by v nastavovaní kritérií a implementácii mali zohrávať kľúčoví partneri? Je priestor na ich zapojenie?
 • Ako zabezpečiť čo najlepšie prepojenie finančných a podporných nástrojov? 
 • Ako pomôcť ľuďom, aby sa zorientovali v možnostiach financovania pri obnove svojich domov a zapojenia OZE? Ako dosiahnuť rovnováhu medzi predstavami vlády a občanov?
 • Ako bude prebiehať príprava reforiem na úrovni regiónov? Aké sú hlavné slabiny a ako ich preklenúť?

Registrácia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-jlYzQLs28RSTgmD2DtChKjUqWXcZKwyUeWZBtGEhOrNROw/viewform
Viac informácií: https://podujatia.euractiv.sk/uskutocnene-podujatia/details/2021-06-10/64-plan-obnovy-ako-nastartovat-zelenu-transformaciu

 

Organizátor:EURACTIV Slovensko

Tvorivé dielne

07.06.2021 - 30.06.2021 Slovenské banské múzeum-Uhoľná expozícia Handlová


Slovenské banské múzeum pozýva do Ekodielničky v mesiaci jún 2021. Uhoľná expozícia v Handlovej ponúka bohatú ponuku tvorivých aktivít aj v júni. 
Viac informácií: www.muzeumbs.sk

Telefón:046/542 39 73
E-mail:sbm.handlova@muzeumbs.sk

Kritériá udržateľnosti obnoviteľných zdrojov

04.06.2021 - 04.06.2021 Online priestor


Aké sú kritériá udržateľnosti obnoviteľných zdrojov energie? Budú najnovšie zistenia zohľadnené v národných politikách, stratégiách a plánovaní? Oplatí sa investovať do rozvoja zelenej energie?

Na tieto otázky budú reagovať:

 • Karol Galek, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Michal Kiča, štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE
 • Martina Paulíková, environmentálna konzultantka

Diskusia sa zameria na solárnu, veternú a vodnú energiu. 

Viac informácií: https://fb.me/e/XuKyw67z

Organizátor:Slovenská klimatická iniciatíva

Európsky zelený týždeň 2021

01.06.2021 - 04.06.2021


Znečistenie sa dotýka každého z nás – či už ide o vzduch, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme, alebo pôdu, kde pestujeme plodiny. Ide o najväčšiu ekologickú príčinu vzniku viacerých fyzických aj duševných ochorení a predčasných úmrtí, a to najmä z radov detí, osôb s niektorými zdravotnými diagnózami a seniorov.

Témy konferencie:

 • Zdravie
 • Biodiverzita a ekosystémy
 • Spotreba a výroba
 • Podpora zmien v EÚ a vo svete

Viac informácií: https://www.eugreenweek.eu/sk/virtual-conference

Organizátor:Európska komisia