Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Agrolesnícke systémy - príležitosť pre efektívnejšie využívanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku

28.11.2019 - 28.11.2019 Zvolen, reštaurácia U Alexa, nám. SNP 36, 28. 11. 2019, 16.00 h

Do vedeckej kaviarne prijali pozvanie pracovníci Národného lesníckeho centra - Ing. Jaroslav Jankovič, CSc. a Ing. Michal Pástor, PhD. Budú prezentovať aktuálne poznatky o agrolesníckych systémoch na Slovensku. V Európe sa tieto systémy považujú za dôležitú inovačnú aktivitu v sektore pôdohospodárstva. Aj v slovenskom pôdohospodárstve budú agrolesnícke systémy získavať na význame s prechodom odvetvia na zelenú ekonomiku. Pozývame všetkých záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť viac. Pripravená je prezentácia s najnovšími poznatkami. Odznejú informácie o histórii agrolesníctva, o dôvodoch, prečo sa téme venuje vedecký výskum, o skúsenostiach farmárov, ktorí hospodária na princípe agrolesníctva. Aj o znižovaní pôsobenia škodlivých činiteľov, manažmente ekologických väzieb, znižovaní vonkajších vstupov, o vyšších príjmoch, čo sú len niektoré z mnohých benefitov, ktoré môžu priniesť agrolesnícke systémy. Očakáva sa bohatá diskusia. K tomu občerstvenie a na záver malé prekvapenie pre návštevníkov podujatia. Organizátorom je Ústav ekológie lesa SAV. Podujatie podporila Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. Pre viac informácií píšte na: knizuel@ife.sk alebo zavolajte na: 045 5241 111.

https://ife.sk

Clean Air Forum 2019

28.11.2019 - 29.11.2019


Čistý vzduch je pre zdravý život nevyhnutný. Napriek tomu, že za posledné desaťročia sa kvalita ovzdušia v EÚ zlepšila, znečistené ovzdušie naďalej spôsobuje respiračné a kardiovaskulárne ochorenia a patrí medzi najčastejšie príčiny predčasných úmrtí v Európe.

S cieľom hľadať účinné riešenia tohto závažného problému zorganizovala Európska komisia v Paríži v roku 2017 historicky prvé Európske fórum pre čistejšie ovzdušie (EU Clean Air Forum), na ktorom sa zúčastnilo vyše tristo zástupcov ministerstiev, akademickej obce, starostov, zástupcov priemyslu a občianskej spoločnosti.


Program fóra bude rozdelený do štyroch panelov k nasledujúcim témam:

1. Zdravie
Čo nám prinesie zlepšenie kvality ovzdušia? Ako vplýva znečistené ovzdušie na zdravie? Aké opatrenia je potrebné z tohto hľadiska obsiahnuť v národných programoch znižovania znečistenia ovzdušia, ktoré majú členské štáty vypracovať v roku 2019?

2. Energia
Používanie fosílnych palív a dreva na vykurovanie a varenie v domácnostiach predstavuje v mnohých častiach EÚ významný zdroj znečisťovania ovzdušia jemnými suspendovanými časticami (PM10, PM2,5). Ako dosiahnuť modernizáciu vykurovacích zariadení a zlepšenie energetickej efektívnosti?

3. Poľnohospodárstvo
Akú úlohu má poľnohospodárstvo pri zlepšovaní kvality ovzdušia v kontexte zmien v poľnohospodárskej politike a trhovom dopyte?

4. Mechanizmy financovania
Dôležitým nástrojom na implementáciu environmentálnych politík v oblasti kvality ovzdušia na miestnej a regionálnej úrovni sú mechanizmy financovania z fondov Európskej únie. Rovnako umožňujú i podporu výskumu a vývoja v tejto oblasti.

Viac informácií: https://www.minzp.sk/clean-air-forum-2019/
 

Organizátor:Európska komisia, Ministerstvo životného prostredia SR

MANIFEST 2020

26.11.2019 - 26.11.2019 Slovenská komora architektov, Nám. SNP 18, Bratislava

O VPLYVE STAVEBNÍCTVA NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zmena klímy a postupná strata biodiverzity sa stáva najzávažnejším problémom našej doby. Významnú úlohu zohrávajú budovy a stavebníctvo, ktoré sú zodpovedné za takmer 40% globálných emisií oxidu uhličitého a teda majú významný vplyv na životné prostredie.

Pokiaľ chceme zvrátiť negatívny vývoj ekologických podmienok na Zemi, bude potrebná zmena paradigmy správania sa všetkých účastníkov stavebného sektora. Zodpovednosť bude ležať na pleciach architektov, stavebných inžinierov, ako aj investorov a klientov, spoločne s ktorými je potrebné navrhovať budovy, mestá a infraštruktúru ako neoddeliteľné súčasti väčšieho, neustále sa obnovujúceho, udržateľného systému.

Súčasný výskum a nové technológie ponúkajú riešenia, ktoré umožňujú začať túto transformáciu neodkladne. To, čo však doposiaľ chýba, je kolektívna vôľa, spoločný záujem. Sme si vedomí tejto situácie a zaväzujeme sa pristupovať k výstavbe tak, aby mala minimálny vplyv na okolité prostredie.

Viac informácií: https://iepd.sk/manifest2020-diskusia/

Deň odpadového hospodárstva 2019

21.11.2019 - 21.11.2019 Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27


15. ročník medzinárodného kongresu

Program:

 • Európske a národné politiky odpadového hospodárstva
 • Obehové hospodárstvo
 • Technické riešenia odpadového hospodárstva
 • Moderovaná diskusia: Materiálové vs. energetické zhodnocovanie odpadov

Viac informácií: http://www.doh.sk/index.html

Organizátor:Reclay Slovensko

ENVIRO konferencia 2019

19.11.2019 - 19.11.2019 Žilina

Témy konfrencie:
 • odpady,
 • EIA a
 • vodný zákon.
Viac informácií: https://konferencia.eseminare.sk

Organizátor:Verlag Dashöfer

Environmentálne záťaže a geologická verejnosť

18.11.2019 - 20.11.2019 VYSOKÉ TATRY – ŠTRBSKÉ PLESO A OKOLIE*


Workshop je zameraný na ANALÝZU RIZIKA ZNEČISTENÉHO ÚZEMIA. Prednostne je určený pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov, ale aj pre ostatných záujemcov o program workshopu.
Viac informácii: https://www.sazp.sk/projekty-eu

Organizátor:SAŽP

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku

14.11.2019 - 15.11.2019 FPV UMB v Banskej Bystrici

Viac informácií: http://www.fpv.umb.sk/

Organizátor:FPV UMB v Banskej Bystrici

Info deň k posledným výzvam programu HORIZONT 2020 V OBLASTIACH BIOHOSPODÁRSTVO (SC2) A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (SC5)

13.11.2019 - 13.11.2019 Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A


Posledné výzvy Programu HORIZONT 2020 v oblastiach:

 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, výskum v oblasti vôd a biohospodárstvo (SC2)
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie prírodných zdrojov a surovín (SC5)

Podujatie je určené na podporu zvýšenia účasti slovenských univerzít, výskumných organizácií, samospráv, neziskových organizácií a podnikov v Rámcovom programe EÚ na podporu výskumu a inovácií - Horizont 2020. Okrem predstavenia aktuálnych výziev a tém pracovných programov bude predstavený stav implementácie projektov H2020 na Slovensku, ako aj príklady úspešných projektov. Dôležitou súčasťou programu budú relevantné politiky, ktoré je potrebné mať na pamäti pri príprave návrhov projektov tak, aby ponúkali riešenia vytýčených problémov. Národné kontaktné body a delegáti ponúkajú účastníkom podujatia možnosť konzultovať svoje projektové návrhy priamo na mieste. Podujatie je určené pre odbornú verejnosť z akademického a vedecko-výskumného a inovačného prostredia, samosprávy, súkromný aj neziskový sektor.

Viac informácií: http://eraportal.sk

Organizátor:Národná kancelária Programu Horizont 2020, CVTI SR, Centrum vedecko-technických informácií SR

Zmena klímy 2019

13.11.2019 - 15.11.2019


Cieľom konferencie je zdieľanie a šírenie poznatkov a informácií v oblasti politiky zmeny klímy, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky, prijímaných postupov a riešení na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Strategický a koncepčný rámec zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej dopady na globálnej, národnej, regionálnej i lokálnej úrovni
 • Spolupráca zainteresovaných skupín spoločnosti pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolné k zmene klímy
 • Podpora samospráv v realizácii opatrení
 • Trendy, predpovede a možné scenáre dopadov zmeny klímy
 • Možnosti financovania mitigačných a adaptačných opatrení
 • Dobré príklady a skúsenosti z praxe
Viac informácií: http://climate-change.sazp.sk/
 
Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia

Manažment chemických látok v podniku

12.11.2019 - 12.11.2019 webinár

Témou je legislatíva REACH a CLP, príslušné usmernenia pre manažment chemických látok, zmesí a výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov.
Program:
 • Legislatíva REACH – chemické látky, zmesi, výrobky
 • Povinnosti následných užívateľov – komunikácia v dodávateľskom reťazci
 • Prioritné oblasti manažmentu chemických látok
 • Chemický manažment v podniku
 • Interná dokumentácia
 • Odpovede na otázky
Viac informácií: https://reachtraining.eu

Organizátor:Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.

Ochrana ovzdušia 2019

11.11.2019 - 13.11.2019 Hotel Patria, Vysoké Tatry

Témy konferencie:
 1. Aktuálne otázky právnej úpravy ochrany ovzdušia
 2. Národné záväzky znižovania emisií
 3. Stratégia zlepšenia kvality ovzdušia
 4. Zmena klímy
 5. Znižovanie emisií z priemyslu
  1. BAT technológie
  2. Priemyselné emisie
 6. Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia
 7. Smogové situácie a ako ich zmierňovať
 8. Spaľovanie odpadu
 9. Kvalita ovzdušia a zdravie obyvateľstva
 10. Prípadové štúdie na zlepšenie kvality ovzdušia
  1. Doprava v aglomeráciách
  2. Lokálne kúreniská
Viac informácií: https://www.kongres-studio.sk/inpage/ochrana-ovzdusia-2019/

Organizátor:Kongres STUDIO, spol. s r.o.

51. konferencia vodohospodárov v priemysle

11.11.2019 - 13.11.2019 Vyhne, Hotel Sitno


Konferencia vodohospodárov v priemysle viac ako 50-ročnou tradíciu.
Zameriava sa na oblasť legislatívy vo vodnom hospodárstve, nové technológie v úprave a čistení vôd, využívania dažďových vôd v priemyselných podnikoch, prevádzku a ekonomiku vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch a hospodárneho nakladania s vodami v priemyselných podnikoch.
 

http://www.vodohospodari.sk/

Toward a more competitive Europe

08.11.2019 - 08.11.2019 Crowne Plaza Hotel, Bratislava


The discussion will focus on issues such as

 • COMPETITIVENESS
 • BETTER REGULATION
 • ENERGY & ENVIRONMENTAL POLICY
 • DIGITAL AGENDA
More: https://euractiv.sk

Organizátor:AmCham Slovakia

Manažer chemickej bezpečnosti v podniku

05.11.2019 - 06.11.2019 Bratislava


Dvojdňový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH, ROHS, WEEE, Štokholmský dohovor a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za dodržiavanie požiadaviek legislatívy. Hlavné oblasti: Prehľad aktuálnych legislatívnych požiadaviek Identifikácia povinností Plánovanie plnenia Interné pravidlá Externá komunikácia Kurz sa krok za krokom zaoberá rôznymi druhmi reálnych situácií. Účastníkom to pomôže získať potrebné informácie, predchádzať zbytočným nákladom pri plnení povinností a umožní účastníkom vyvážiť plnenie požiadaviek s podnikateľskými potrebami. Koncepcia školenia je založená na interakcii účastníkov a školiteľov. Súčasťou kurzu sú cvičenia a záverečné testy, ktorými musia účastníci prejsť. Účastníci kurzu budú mať možnosť precvičiť si získané vedomosti, ktoré budú odborne vyhodnotené. Na základe praktických testov znalostí dostanú účastníci certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu.
Viac informácií: https://reachtraining.eu

Organizátor:Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Ekoinovačné Slovensko 2019: Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo

05.11.2019 - 06.11.2019 Bratislava

Cieľom konferencie je diskutovať o možnostiach digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva na Slovensku, podmienkach pre rozvoj digitalizácie na úrovni štátnej a verejnej správy, v podnikateľskom sektore a eventuálnych prekážkach a rizikách rozvoja digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva a zavádzania inovácií.

Tematické zameranie konferencie:
 • Strategický a koncepčný rámec  pre obehové hospodárstvo (so zameraním na digitalizáciu)
 • Digitalizácia pre podporu obehového hospodárstva v podnikoch -  dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky (EMAS , Ecolabel, GPP)
 • Príklady dobrej praxe, riešenia a skúsenosti
 • Informačné platformy pre vzdelávanie a osvetovú činnosť v oblasti obehového hospodárstva – programy, aktivity a skúsenosti
 • Financovanie inovácií pre obehové hospodárstvo
Viac informácií: https://www.sazp.sk/
Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR

Týždeň vedy a techniky v Slovenskom banskom múzeu

04.11.2019 - 08.11.2019 Slovenské banské múzeum-expozícia Handlová


Slovenské banské múzeum sa aj v roku 2019 zapojí do Týždňa vedy a techniky na Slovensku prostredníctvom programu v Expozícii uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová. Počas Týždňa vedy a techniky odhalia návštevníci tajomstvá o moderných výdobytkoch a zabavia sa pri výrobe netradičného „huntíka”. Program je vhodný pre všetky vekové kategórie.
Viac informácií: www.muzeumbs.sk

Dušičky z Nového zámku 2019

02.11.2019 - 02.11.2019 Slovenské banské múzeum-Nový zámok


Slovenské banské múzeum – oddelenie histórie srdečne pozýva všetkých Štiavničanov a návštevníkov mesta na podujatie Dušičky z Nového zámku- večernú prehliadku expozície spojenú s atraktívnou vyhliadkou na „dušičkovú“ Banskú Štiavnicu. Okrem prehliadky stálej expozície a možnosti večernej vyhliadky spojenej s fotografovaním, je pre návštevníkov pripravená posterová prezentácia k desiatim osobnostiam pochovaným na banskoštiavnických cintorínoch. Unikátny večer v expozícii Nový zámok bude 2. novembra 2019 od 17:00 do 22:00 hod. Vstupné: 1,50 € Fotografovanie: 2 €
Viac informácií: www.muzeumbs.sk

E-mail:novyzamok@muzeumbs.sk, historik@muzeumbs.sk

SMOPAJ: Chránené územia v miniatúrach

01.11.2019 - 08.11.2019 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš

Miniatúry ako zmenšené podoby chránených častí prírody Slovenska na poštových známkach, nálepkách, minciach, maľbách a ďalších predmetoch zo zbierok múzea.
Viac informácií: www.smopaj.sk

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva