Vyhľadávanie

Európsky týždeň udržateľnej energie

18.06.2019 - 20.06.2019 Brusel, Belgicko

Týždeň udržateľnej energie EÚ je najväčšou akciou zameranou na obnoviteľné zdroje energie a efektívne využívanie energie v Európe. Témou 14. ročníka je formovanie európskej energetickej budúcnosti a bude sa zahŕňať celý rad podujatí v celej EÚ.
Viac informácií:
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week-2019-jun-18_sk

Organizátor:Európska komisia

konferencii Ochrana vodných zdrojov 2019 – od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode

17.06.2019 - 18.06.2019 Bratislava

Nosnou témou konferencie je ochrana vodných zdrojov, najmä zdrojov určených na odber pitnej vody, ktorá neoddeliteľne súvisí so všestrannou ochranou vôd pred znečisťovaním, s uplatňovaním opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd, s riešením adaptačných opatrení na zmenu klímy, ale aj s uplatňovaním princípov revidovanej smernice EP a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu zameraných na manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Konferencia je otvorená pre domácich a zahraničných odborníkov pôsobiacich nielen v oblasti vodného hospodárstva, ale aj v oblasti manažmentu prírodných zdrojov. Prístupná je taktiež pre dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, ako aj pre ostatnú odbornú a laickú verejnosť.

Viac informácií: http://water-resources.sazp.sk/
Organizátor:SAŽP, MŽP SR, VÚVH

Oľga Kuchtová: Krajina so snom

06.04.2019 - 02.06.2019 Slovenské banské múzeum, Galéria Jozefa Kollára

Kurátorky výstavy: Mária Janušová & Lucia Tkáčová Vernisáž: 6. apríla o 17:00 hod. Výstava potrvá do 2.6.2019 Miesto: Priestor oslobodeného času, Galéria Jozefa Kollára Prvou výstavou celoročného projektu Zlaté časy je Krajina so snom Oľgy Kuchtovej. Výstavou pani Kuchtovej zároveň v rámci Galérie J. Kollára otvárame Priestor oslobodeného času - galériu v galérii, určenú na prezentáciu neprofesionálnych výtvarníčok a výtvarníkov zo Štiavnice a okolia.
Viac informácií: www.muzeumbs.sk