Vyhľadávanie

Úloha mokradí v mestských sídlach

01.08.2019 - 01.01.2019 Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4


Výstava na piatich posteroch informuje návštevníkov o tom, čo sú to mokrade, aké poznáme mokrade v mestských sídlach a čo je ich úlohou v mestách. Zároveň poskytuje informácie o  ohrozeniach  mokradí v mestských sídlach a o možnostiach ich zachovania. Jeden poster je venovaný aj Svetovému dňu mokradí (2. február), ktorý bol v tomto roku zameraný na mokrade ako účinný nástroj na zmiernenie klimatických zmien.  
Viac informácií: http://www.smopaj.sk/sk/clanok/291-vystava

 

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Mestské včely

27.06.2019 - 27.06.2019 Vzdelávacie centrum Zaježová, Polomy 20, 962 63 Pliešovce


Včelnica vo Vzdelávacom centre Zaježová návštevníkom ukazuje život v úli aj prostredníctvom prenosného pozorovacieho úľa, kde sú včely bezpečne zavreté, ktorý sa dá priniesť aj do interiéru a využívať na interaktívne programy aj v zlom počasí.

Včelnica obsahuje aj exteriérové solárne tavidlo vosku, kde môžu návštevníci pozorovať tavenie včelieho vosku, ktorý sa bude ďalej v centre využívať na workshopy výroby prírodnej kozmetiky.

Školáci z komunitnej zaježovskej školy vám ukážu, aké je to ísť do úľa a na záver ochutnáme medové koláče a mestský aj vidiecky med.

XV. Žitnoostrovská konferencia (aktuálne problémy starostlivosti o zver a životné prostredie)

21.06.2019 - 21.06.2019 Mestský dom kultúry, Gabčíkovo (okr. Dunajská Streda)

Interdisciplinárne podujatie zamerané na aktuálnu problematiku starostlivosti o zver a životné prostredie. Prezentácia poľovníckeho, lesnického a veterinárského výskumu so zameraním na problematiku starostlivosti o zver a súvisiace environmentálne otázky a ich riešenie na úrovni poľovníckej praxe.
Viac informácií: www.tuzvo.sk

Organizátor:OPK Dunajská Streda, KAZMZ LF

Znečistené územia 2019

19.06.2019 - 21.06.2019 Piešťany
Medzinárodná (slovensko-česká) konferencia o znečistených územiach.
Odborná verejnosť zo súkromného, verejného i neziskového sektora a akademickej obce, zástupcovia štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, držitelia EZ.
Viac informácií: http://contaminated-sites.sazp.sk/node/86

Organizátor:SAŽP

Európsky týždeň udržateľnej energie

18.06.2019 - 20.06.2019 Brusel, Belgicko

Týždeň udržateľnej energie EÚ je najväčšou akciou zameranou na obnoviteľné zdroje energie a efektívne využívanie energie v Európe. Témou 14. ročníka je formovanie európskej energetickej budúcnosti a bude sa zahŕňať celý rad podujatí v celej EÚ.
Viac informácií:
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week-2019-jun-18_sk

Organizátor:Európska komisia

Ochrana vodných zdrojov 2019 – od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode

17.06.2019 - 18.06.2019 Bratislava

Nosnou témou konferencie je ochrana vodných zdrojov, najmä zdrojov určených na odber pitnej vody, ktorá neoddeliteľne súvisí so všestrannou ochranou vôd pred znečisťovaním, s uplatňovaním opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd, s riešením adaptačných opatrení na zmenu klímy, ale aj s uplatňovaním princípov revidovanej smernice EP a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu zameraných na manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Konferencia je otvorená pre domácich a zahraničných odborníkov pôsobiacich nielen v oblasti vodného hospodárstva, ale aj v oblasti manažmentu prírodných zdrojov. Prístupná je taktiež pre dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, ako aj pre ostatnú odbornú a laickú verejnosť.

Viac informácií: http://water-resources.sazp.sk/

Organizátor:SAŽP, MŽP SR, VÚVH

INFORMAČNÉ DNI pre prevádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov

11.06.2019 - 12.06.2019 Hotel Partizán, Tále

Informačné dni sú určené najmä pre prevádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov, pre zamestnancov štátnej správy na úseku nakladania s ťažobným odpadom a taktiež pre samosprávy, na území ktorých sa úložiská ťažobných odpadov nachádzajú.
Cieľom informačných dní je vzájomná výmena skúseností, ktoré boli nadobudnuté počas desaťročnej praxe s vykonávaním zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac informácií: pozvánka, prihlasovací formulár


Organizátor:SAŽP

DENS 2019 - BYŤ EKO JE IN, BUĎTE EKO AJ VY

06.06.2019 - 06.06.2019 Nám. SNP, Banská Bystrica


GIS Esri 2019

04.06.2019 - 05.06.2019 Hotel Partizán, Tále

Mapy – univerzálny jazyk pre všetky organizácie je hlavnou myšlienkou 7. ročníka.
Viac informácií: https://konferencia.arcgeo.sk

Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ

03.06.2019 - 07.06.2019 Jelšava


Exkurzia venovaná environmentálnym záťažiam a súvisiacim environmentálnym témam určená študentom, doktorandom a pedagógom VŠ príslušného zamerania
Viac informácií: www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap5-environmentalne-zataze/exkurzia-ez-a-studenti-doktorandi-a-pedagogovia-vs-4490.html

Organizátor:SAŽP