Vyhľadávanie

Úloha mokradí v mestských sídlach

01.08.2019 - 01.01.2019 Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4


Výstava na piatich posteroch informuje návštevníkov o tom, čo sú to mokrade, aké poznáme mokrade v mestských sídlach a čo je ich úlohou v mestách. Zároveň poskytuje informácie o  ohrozeniach  mokradí v mestských sídlach a o možnostiach ich zachovania. Jeden poster je venovaný aj Svetovému dňu mokradí (2. február), ktorý bol v tomto roku zameraný na mokrade ako účinný nástroj na zmiernenie klimatických zmien.  
Viac informácií: http://www.smopaj.sk/sk/clanok/291-vystava

 

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Vítanie žeriavov

30.03.2019 - 30.03.2019 Vtáčí raj – CHVÚ Senianske rybníky, kaštieľ v Sennom

Program podujatia:
 • exkurzia po náučnom chodníku spojená s pozorovaním jarnej migrácie vtáctva,
 • infostánky,
 • tvorivé dielne pre deti,
 • jazda na koni,
 • prehliadka Senianskeho kaštieľa,
 • ukážky tradičných remesiel (bylinkárstvo, výroba kraslíc),
 • výstava fotografií a obrazov vtákov,
 • výstava diel z umeleckého plenéra vo Vtáčom raji 2018.
Viac informácií: Pozvánka

Organizátor:SOS BirdLife

ODPADY e+ 2019

28.03.2019 - 28.03.2019 Hotel Holiday Inn, ŽilinaKonferencia s medzinárodnou účasťou sa bude venovať problematike komunálnych odpadov, najmä biologicky rozložiteľným odpadom a plastovým odpadom. Tradične bude témou legislatívny vývoj v oblasti odpadového hospodárstva v EÚ aj v SR a nebude chýbať ani predstavenie moderných technológií zhodnocovania odpadov.

Osobitným bodom bude panelová diskusia k programu odpadového hospodárstva 2021 - 2025 za účasti riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovaného povoľovania MŽP.

Tematické okruhy:

 • Legislatíva a aplikačná prax
 • Inovatívne technológie
 • Komunálne odpady
Viac informácií: Program

Organizátor:Ekos Plus
Telefón:0948 013 089
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk
http://www.ekosplus.sk/

CORINE Land Cover 2018: metodika, spracovanie, výstupy

28.03.2019 - 28.03.2019 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica


Konferencia je určená nielen pre odborníkov v oblasti geoinformatiky, diaľkového prieskumu zeme a mapovania krajinnej pokrývky, ale aj pre akademickú obec a zástupcov z vedeckých inštitúcií.

CORINE Land Cover je súčasťou Paneurópskeho komponentu aktivity COPERNICUS. Jednou z úloh je mapovať stav a zmeny krajinnej pokrývky krajín Európy pomocou materiálov diaľkového prieskumu Zeme - z družicových snímok. Aktivity koordinuje Európska agentúra životného prostredia (EEA). Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) koordinuje mapovanie krajinnej pokrývky na národnej úrovni. Projekt CORINE LAND COVER bol realizovaný v roku 2018.

Viac informácií: pozvánka, program

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Energeticky efektívne v roku 2019

28.03.2019 - 28.03.2019 EXPO Club, areál výstaviska Incheba, Bratislava


Cieľom seminára je priniesť prehľad o požiadavkách, možnostiach podpory a príkladoch z praxe, ktoré môžu inšpirovať. Podujatie je určené pre zástupcov podnikov, verejného sektora, výrobcov a dodávateľov energie, energetických audítorov a poskytovateľov energetických služieb.
Viac informácií: www.siea.sk

Organizátor:Slovenská inovačná a energetická agentúra

ENERGOFUTURA 2019

25.03.2019 - 26.03.2019 Hotel Gloria Palac, Košice


Témy konferencie:

 1. Aktuálna energetická politika SR a súvisiace legislatívne procesy, pripravované a aktuálne predpisy a dokumenty v EU a SR v oblasti energetiky, environmentálneho prostredia a priemyselného projektovania a výstavby.
 2. Najnovšie informácie o trendoch a novinkách v oblasti tradičných a obnoviteľných energetických zdrojov.
 3. Environmentálne a energetické korelácie a inovácie modernej produktovo orientovanej spoločnosti.
 4. Podpora inovácií a zvyšovanie konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti domácich priemyselných diel a projektov.
 5. Projektový manažment a tvorba moderných implementácií v priemyselnom projektovaní.

Viac informácií: prihláška, pozvánka

Organizátor:MBA

Ako motivovať organizácie k zavádzaniu zelenších prístupov do praxe?

20.03.2019 - 20.03.2019 Nitra

Cieľom seminára je vytvoriť priestor pre výmenu skúseností s využívaním nástroja EMAS, diskutovať o motivácii organizácií zlepšovať svoje environmentálne správanie a o prínosoch zo zavedenia tohto nástroja do manažérskych prístupov s ohľadom na ich environmentálnu výkonnosť ako i konkurencieschopnosť. Ústredným cieľom je prostredníctvom diskusie o vnímaní transparentnosti informácií o environmentálnom správaní identifikovať konkrétne možnosti zníženia administratívneho zaťaženia za účelom hľadania benefitov pre EMAS organizácie ako aj zvýšenia záujmu o využívanie schémy EMAS v národných podmienkach.

Viac informácií: http://www.sazp.sk/novinky/pozvanka-na-seminar-emas.html


Organizátor:SAŽP, MŽP SR

SVETOVÝ DEŇ VODY v Slovenskom banskom múzeu

18.03.2019 - 22.03.2019 Slovenské banské múzeum-Baníctvo na Slovensku, Kammerhof,Handlová
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici pozýva na prednášku v expozícii Baníctvo na Slovensku- Kammerhof a interaktívnu hodinu do Expozície uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA VODY. V Kammerhofe je pripravený program pod názvom AKO VODA POMÁHA BANÍKOM, ktorý je možné absolvovať 22.marca 2019 každú hodinu v čase od 9:00 do 15:00 hod. a v Handlovej od 18.do 22. marca 2019 v čase od 8:00 do 16:00 hod. Vstupné: Kammerhof 1 €, Handlová: dospelí 2 €, deti 1 € Vstup je nutné si rezervovať na adrese: Kammerhof: hramesa@muzeumbs.sk , 045 694 94 18, Handlová: sbm.handlova@muzeumbs.sk, 046 542 39 73, 0903 411 011 Info: www.muzeumbs.sk Tešíme sa na stretnutie.
https://www.muzeumbs.sk/article/sk/svetovy-den-vody-v-slovenskom-banskom-muzeu

5. Slovak Emission Trading

14.03.2019 - 14.03.2019 Bratislava, hotel Devín


Cena kvót v rámci európskeho obchodného systému vzrástla v priebehu dvanástich mesiacov trojnásobne. Európske inštitúcie sa na jar tohto roku dohodli na reforme obchodu s kvótami pre 4. obdobie obchodovania, ktoré prebehne v rokoch 2021 – 2030. Jeden z cieľov reformy bol znížiť objem kvót v systéme tak, aby sa zvýšila cena. Podľa analytikov je tento prudký rast ceny reakciou na prvú z reforiem systému EU ETS Market Stability Reserve, ktorá začala platiť už od začiatku roka 2019 a odstráni z trhu emisné kvóty v rozsahu 390 miliónov ton. Rast ceny by však mal pokračovať aj v tomto roku. Aké dopady budú mať nové obrysy reformovanej EU ETS a implementácia nových pravidiel do slovenskej legislatívy na slovenský priemysel? Ako prispôsobiť obchodovanie s kvótami novej situácii na trhu? Ako sa pripraviť čo najlepšie na ďalší možný rast ceny kvót?
Viac informácií: https://www.energie-portal.sk

Organizátor:B.I.D. services

Plasty od dizajnu po recykláciu

12.03.2019 - 12.03.2019 Karadžičova ul., Twin City, blok A

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom pripravované legislatívne zmeny a výzvy vyplývajúce z implementácie európskych smerníc v oblasti obmedzenia používania jednorazových plastov, predchádzania vzniku nadmerného množstva plastových obalov a recyklovateľnosti plastových výrobkov a obalov.
 
V rámci podujatia budú ukázané inšpiratívne príklady, ktoré na tieto zmeny už reagujú od fázy dizajnu, výroby, používania až po samotnú recykláciu a likvidáciu odpadu. Adaptácia na zmeny vyžaduje okrem prekonania technologických výziev najmä spoluprácu a poznanie potrieb jednotlivých aktérov v hodnotovom reťazci - v rámci podujatia bude vytvorený priestor pre diskusie so zástupcami jednotlivých fáz.
 
Účasť na seminári je bezplatná. V prípade záujmu je potrebné registrovať sa.
Viac informácií: program
 
Organizátor:Slovak Business Agency

Ako obstarávať nazeleno

08.03.2019 - 08.03.2019 Ministerstva životného prostredia SR, Bratislava


Seminár si kladie za cieľ priblížiť prínosy zeleného verejného obstarávania a oboznámiť s možnosťami uplatňovania environmentálnych charakteristík v súťažných podkladoch. Budú predstavené podporné nástroje zeleného verejného obstarávania a tiež praktické príklady na inšpiráciu. Seminár Vám tiež pred každoročným procesom monitorovania úrovne zeleného verejného obstarávania pomôže ľahšie sa zorientovať v požiadavke, s ktorou sa na Vás už čoskoro obráti Slovenská agentúra životného prostredia.

Viac informácií: http://www.sazp.sk
Organizátor:SAŽP, MŽP SR, Úrad pre verejné obstarávanie

Geobádateľňa pre všetkých - marec 2019

06.03.2019 - 31.03.2019 Slovenské banské múzeum-Berggericht,Mineralogická expozícia

Slovenské banské múzeum - Mineralogická expozícia pozýva do Geobádateľne, miesta určeného na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov. Zaujímavé aktivity je možné zažiť každú stredu vždy o 13:00 hod. Kontakt: geobadatelna@muzeumbs.sk, 045 692 05 36 Informácie/ponuka aktivít: www.muzeumbs.sk
https://www.muzeumbs.sk/sk/aktualne-podujatia

Hravý Starý zámok 2019

02.03.2019 - 02.03.2019 Slovenské banské múzeum-Starý zámok


Slovenské banské múzeum srdečne pozýva na zimnú rodinnú hru s názvom Hravý Starý zámok - netradičná a zábavná rodinná hra s indíciami. Deti s rodičmi budú prechádzať po areáli Starého zámku a v jeho tajomných zákutiach hľadať indície a skladať pripravenú tajničku. Budú musieť preukázať aj dávku odvahy, keď si pôjdu po indíciu do zatuchnutej tmavej kostnice plnej pavúkov a hadov, ktoré dňom aj nocou strážia indíciu ukrytú v žabom slize. Ďalšie nástrahy, ale aj úlohy číhajú aj v Karneri. V Himmelreichu sa stretnú s Kocúrom v čižmách, ktorý ich potrápi heraldikou a určite sa dobre zabavia aj pri spoznávaní netradičných predmetov z minulosti. Pri zámockej studni preskúša žabiak Harold z vedomostí o rozprávkových bytostiach a v Lapidáriu z rozprávkových hádanok. Najväčšie prekvapenie bude však ukryté v Severnej veži, kde návštevníci budú musieť poraziť dráčika Stráčika a oslobodiť princeznú Zlatovlásku.

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/hravy-stary-zamok-2019-2-marec-2019

Zimomravenie v múzeu

02.03.2019 - 02.03.2019 Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica


Slovenské banské múzeum pozýva do svojich expozícií v sobotu 2. marca 2019 počas podujatia Zimomravenie. Expozícia Baníctvo na Slovensku, Kammerhof pozýva na prehliadku s možnosťou ryžovania zlat.
Dielnička v Kammerhofe ponúkne tvorivé aktivity: handrové loptičky, miesenie a pečenie chleba, smaltovanie príveskov a náušníc.
Starý zámok pozýva na zimnú rodinnú hru s názvom Hravý Starý zámok.

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/zimomravenie-v-muzeu-2-marec-2019-expozicie