Vyhľadávanie

Ochrana ovzdušia 2018

28.11.2018 - 30.11.2018 Hotel Patria, Vysoké Tatry


Témy konferencie:

 1. Národný program znižovania emsií (NAPCP) podľa smernice EÚ č. 2016/2284
 2. Priemyselné emisie
 3. BAT technológie v praxi
 4. Emisie z dopravy
 5. Stanovenie, meranie a znižovanie emisí PM10 a PM25
 6. Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia
 7. Modelovanie kvality ovzdušia, Identifikácia zdrojov znečistenia ovzdušia
 8. Vplyv kvality ovzdušia na zdravie obyvateľstva, Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia
 9. Zmena klímy
 10. Prípadové štúdie na zlepšienie životného prostredia


Viac informácií: www.shmu.sk

Organizátor:Kongres STUDIO, spol. s. r. o.

Workshop pre geológov I. a II.

27.11.2018 - 28.11.2018 GRAND HOTEL BELLEVUE****, Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry


Workshopy sú určené pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov.
Témy:
SEKCIA 1: Kam smerujeme v manažmente environmentálnych záťaží?
SEKCIA 2: Metodický pokyn na prieskum znečisteného územia – prečo pripravujeme nový?
SEKCIA 3: Analýza rizika znečisteného územia – ako ďalej?

Telefón:048/43 74 165
E-mail:frantisek.siska@sazp.sk
http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Zelené opatrenia pre samosprávy

27.11.2018 - 27.11.2018

Informačný deň je určený prednostne zástupcom samospráv, architektom, projektantom ako aj širokej verejnosti. Má za cieľ informovať o možnostiach zníženia nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom návrhu, projektovania a realizácie adaptačných opatrení.

Viac informácií: Program, Prihláška

E-mail:idzops@sazp.sk

ENVIRO konferencia 2018 (Žilina)

22.11.2018 - 22.11.2018 ŽIlina

5. ročník ENVIRO konferencie poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblasti:
 • zákona o odpadoch
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,
 • novely vodného zákona a
 • zákona o ovzduší.

Viac informácií: http://konferencia.eseminare.sk/enviro-konferencia-2018-5-rocnik-productsem_k41/

Organizátor:Verlag Dashöfer

Deň opadového hospodárstva 2018

21.11.2018 - 21.11.2018 Kongresové centrum Technopol, Bratislava


14. ročník medzinárodného kongresu

PROGRAM
I. blok: Európske a národné politiky odpadového hospodárstva

 • Európska stratégia pre obehové hospodárstvo a plastový odpad (Hugo-Maria Schally / DG Environment (EÚ), oddelenie udržateľnej výroby, výrobkov a spotreby)
 • Odpadové hospodárstvo SR (Peter Šimurka / Ministerstvo životného prostredia SR)
 • Obehové hospodárstvo v Nemecku (Fritz Flanderka / Reclay Group GmbH, DE)

II. blok: Ako ďalej s platovým odpadom?

 • Potenciál recyklácie plastových obalov (Manuel Ramos / Reclay Group, EN)
 • Výzvy a záväzky nadnárodnej spoločnosti v oblasti obehového hospodárstva (Franz Speer / environmentálny poradca, DE)  
 • Plast náš každodenný a naša zodpovednosť pri nakladaní s plastovým odpadom (Petra Cséfalvayová, Ivana Malešová / Inštitút cirkulárnej ekonomiky, SK)
 • Informácia o recyklácii plastov v Rakúsku (Christian Strasser / PET to PET Recycling Österreich GmbH, DE)
 • Slávnostné vyhlásenie Cien odpadového hospodárstva Zlatý mravec za rok 2018 (13. ročník)

III. blok: Nakladanie s odpadmi SR

 • Zber komunálnych a priemyselných odpadov v podmienkach SR (Štefan Sklenár / ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., SK)
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov - v období rokov 2016 - 2018 (Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.,Peter Valent, Združenie Envidom, prúd elektrických a elektronických zariadení)
 • ZMOS – súčasný stav komunálneho odpadového hospodárstva SR (Jozef Turčány | Združenie miest a obcí Slovenska, SK)
DOH+ Moderovaná diskusia
 • Novela zákona o odpadoch v súvislostiach


Viac informácií: http://www.doh.sk/
 

Organizátor:Reclay Slovensko

Workshop pre geológov I. a II.

21.11.2018 - 23.11.2013 GRAND HOTEL BELLEVUE****, Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry


Workshopy sú určené pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov.
Témy:
SEKCIA 1: Kam smerujeme v manažmente environmentálnych záťaží?
SEKCIA 2: Metodický pokyn na prieskum znečisteného územia – prečo pripravujeme nový?
SEKCIA 3: Analýza rizika znečisteného územia – ako ďalej?

Telefón:048/43 74 165
E-mail:frantisek.siska@sazp.sk
http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Fórum pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách

20.11.2018 - 20.11.2018 Grand Hotel Permon ****, Podbanské, Vysoké Tatry


Fórum je zamerané na riešenie potrieb odborníkov z priemyslu, z poľnohospodárstva, ako aj z ďalších zainteresovaných strán, orgánov štátnej a verejnej správy, vedeckovýskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce.

Hlavné témy stretnutia:
I. Legislatíva IPKZ
II. Systém výmeny informácií o BAT
III. Aktuálny stav revízií referenčných dokumentov o BAT (BREF)
IV. Skúsenosti prevádzkovateľov IPKZ prevádzok a povoľujúceho orgánu s aplikáciou prijatých záverov o BAT publikovaných vo Vestníku EÚ.

Viac informácií: Program, pozvánka

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Environmental workshops

14.11.2018 - 14.11.2018 Budapešť, Maďarsko


Semináre sú určené reprezentatnom poradenských firiem, vládnych regulačných orgánov a PRP, poskytujú priestor na prezentovanie produktov alebo služieb odborníkom v oblasti životného prostredia, geológie a hydrogeológie.

Viac informácií: https://enviroworkshops.com

50. konferencia vodohospodárov v priemysle

12.11.2018 - 14.11.2018 Vyhne, okres Žiar nad Hronom

Konferencia sa zameriava na oblasť legislatívy vo vodnom hospodárstve, nové technológie v úprave a čistení vôd, využívania dažďových vôd v priemyselných podnikoch, prevádzku a ekonomiku vodného hospodárstva v priemyselných podnikoch a hospodárneho nakladania s vodami v priemyselných podnikoch.
Viac informácií: http://www.vodohospodari.sk

Orech čierny - zabudnutá ovocná plodina a perspektívna rýchlorastúca drevina

08.11.2018 - 08.11.2018 Zvolen, nám. SNP 36, reštaurácia U Alexa, 8. 11. 2018, 16.00 h

Orech čierny (Juglans nigra L.) bol introdukovaný do Európy zo Severnej Ameriky. Je to úžitková ovocná plodina s mnohorakým využitím a zároveň doplnková lesná drevina s rýchlym rastom a kvalitnou drevnou hmotou. Využíva sa aj v alternatívnej medicíne. Pozývame záujemcov do vedeckej kaviarne vo Zvolene 8. 11. 2018 o 16.00 h. S teoretickými poznatkami sa podelí Ing. Michal Pástor, PhD., z Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Praktické skúsenosti s pestovaním a rozmnožovaním orecha čierneho pridá Milan Kotora. Neformálnu atmosféru, malé občerstvenie, ochutnávku plodov orecha, aj malé prekvapenie môžu očakávať návštevníci podujatia. Podujatie organizuje Ústav ekológie lesa SAV s podporou Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. Vstup je voľný. Info: knizuel@ife.sk, 045 5241 111.

https://sk-sk.facebook.com/uelsav/

ENEF 2018

06.11.2018 - 07.11.2018 Hotel Pod zámkom****, Bojnice


Téma konferencie: INTELIGENTNE NA ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ

Medzinárodná konferencia "enef" vstupuje do 13. ročníka. Aj v tomto ročníku pripravili organizátori zaujímavý a aktraktívny program. Cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom konferencie informácie, ktoré v súčasnosti rezonujú v spoločnosti a ktoré zabezpečia efektívny, trvalo udržateľný, spoľahlivý a bezpečný rozvoj energetickej infraštruktúry.

Viac informácií: http://www.enef.eu/2018/

Organizátor:ASENEM Bratislava

Dušičky z Nového zámku 2018

03.11.2018 - 03.11.2018 Slovenské banské múzeum - Nový zámok

Slovenské banské múzeum – Nový zámok srdečne pozýva všetkých Štiavničanov a návštevníkov mesta na nočnú prehliadku expozície Nový zámok spojenú s atraktívnou vyhliadkou na „dušičkovú“ Banskú Štiavnicu pod názvom Dušičky z Nového zámku. Okrem prehliadky expozície Slovensko v období tureckej expanzie a možnosti nočnej vyhliadky spojenej s fotografovaním, je pre návštevníkov pripravená aj prezentácia k vybraným desiatim osobnostiam pochovaným na banskoštiavnických cintorínoch.
Viac informácií: www.muzeumbs.sk