Vyhľadávanie

Workshop pre geológov I. a II.

21.11.2018 - 23.11.2013 GRAND HOTEL BELLEVUE****, Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry


Workshopy sú určené pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov.
Témy:
SEKCIA 1: Kam smerujeme v manažmente environmentálnych záťaží?
SEKCIA 2: Metodický pokyn na prieskum znečisteného územia – prečo pripravujeme nový?
SEKCIA 3: Analýza rizika znečisteného územia – ako ďalej?

Telefón:048/43 74 165
E-mail:frantisek.siska@sazp.sk
http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Deň Dunaja

28.06.2018 - 28.06.2018 Kinosála SHMÚ, Bratislava

Program seminára:
  1. Vyhodnotenie znečisťujúcich látok v povrchovej vode v povodí Dunaja
  2. Vyhodnotenie znečisťujúcich látok v podzemnej vode v povodí Dunaja
  3. Vyhodnotenie trendov v podzemných vodách
  4. Emisie znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách v povodí Dunaja
  5. ČOV - zdroj znečistenia povrchových vôd farmaceutikami
  6. Diskusia
Viac informácií: www.shmu.sk


Organizátor:SHMÚ

Rozlúčka so školským rokom

25.06.2018 - 25.06.2018 Slovenské banské múzeum-Starý zámok


Slovenské banské múzeum vás pozýva na jubilejný desiaty ročník akcie Rozlúčka so školským rokom, ktorá sa bude konať 25. júna 2018 od 8.00 do 12.00 hod. v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici. Návštevníci podujatia si budú môcť vybrať z bohatého programu pripraveného pracovníkmi Slovenského banského múzea. Potrápiť si hlavu a prsty pri hlavolamoch a stavebniciach, zahrať sa s drevenými hračkami, prípadne sa vžiť do úlohy fajkárskeho majstra a z hliny zhotoviť vlastnú fajku – štiavničku. Medzi 10:00 a 11:00 hod sú pre návštevníkov pripravené ukážku techniky používanej Hasičským a záchranným zborom SR. Lákadlom bude prehliadka zásahového vozidla Mercedes Benz Atego - moderného zásahového automobilu určeného na zásahy pri dopravných nehodách a hasenie požiarov. Na záver je pripravená atraktívna penová šou pre všetkých zúčastnených.
 

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/rozlucka-so-skolskym-rokom-1

EKOFEST 2018

21.06.2018 - 23.06.2018 Trnava

11. ročník festivalu, ktorý otvára trnavské leto v Kamenáči. Ekofest 2018 e benefičný environmentálny festival s hudbou a sprievodnými podujatiami.
Viac informácií: www.ekofest.sk

Rašeliniská na Orave

20.06.2018 - 21.06.2018 Oravský hrad


Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Rašeliniská vrchoviskové - európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia, financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014-2020. Seminár sa začne prezentáciami odborníkov z oblasti prírodných vied a ochrany prírody, pokračovať bude exkurziou na vybrané lokality slovensko-poľskej prihraničnej oblasti.
Podujatie je určené širokej verejnosti. Účasť je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do 15. júna e-mailom na adresu priroda@oravskemuzeum.sk.

Organizátor:Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
E-mail:priroda@oravskemuzeum.sk

EKOFESTIVAL Nitra 2018

15.06.2018 - 16.06.2018 Agrokomplex národné výstavisko, Nitra


Hlavným cieľom festivalu je prezentácia občianskych združení zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove, ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života.Priestor na prezentáciu ale ponúkne aj firmám či malovýrobcom, ktoré sa ekologickými témami priamo zaoberajú v predmete svojej činnosti. Podujatie Ekofestival Nitra 2018 bude sprevádzané kvalitným odborným programom prednášok, filmových produkcií a tvorivých dielní,  ale aj pestrým programom pre širokú verejnosť a atrakciami pre najmenších návštevníkov.
Viac informácií: www.ekofestival.sk
 

Organizátor:Agrokomplex národné výstavisko, Nitra

Týždeň obehovej ekonomiky

11.06.2018 - 14.06.2018 Holandsko


Holandské veľvyslanectvo na Slovensku pozýva slovenské firmy do Holandska na Týždeň obehovej ekonomiky od 11. 6.2018 do 14. 6.2018. Holandská ambasáda na Slovensku poskytne záujemcom voľné vstupy v hodnote 595€. Týždeň obehovej ekonomiky sa organizuje vo viacerých nosných témach (stavebníctvo, plasty, elektronika, voda, textil,..) a program obsahuje zaujímavé formáty – B2B matchmaking, individuálne mítingy, konferencia, návštevy holandských podnikov. Náklady na cestu a ubytovanie si účastník hradí sám. Predbežný záujem firiem je potrebné nahlásiť Holandskej ambasáde na btl-ea@minbuza.nl alebo na 0902 916 702.
 

http://www.hcew.nl/programme/

Školenie pre malé a stredné podniky v oblasti chemickej legislatívy

07.06.2018 - 08.06.2018 Hotel Dixon, Banská Bystrica


Školenie je zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií v oblasti chemickej legislatívy na úrovni EÚ a na úrovni SR pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočné technické a odborné vybavenie na zvládnutie tak rozsiahlych legislatívnych požiadaviek.
Viac informácií: Program, Prihláška
 

Organizátor:Slovenská agnetúra životného prostredia, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR

Energetika 2018

05.06.2018 - 07.06.2018 Vysoké Tatry - Tatranské Matliare


Hlavným cieľom podujatia je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi na energetiku z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie má prispieť formou prednášok, prezentácií a diskusie k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky.
Viac informácií: www.power-engineering.sk

Organizátor:Slovenská technická univerzita v Bratislave, Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, Slovenský výbor Svetovej energetickej rady