Vyhľadávanie

Workshop pre geológov I. a II.

21.11.2018 - 23.11.2013 GRAND HOTEL BELLEVUE****, Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry


Workshopy sú určené pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov.
Témy:
SEKCIA 1: Kam smerujeme v manažmente environmentálnych záťaží?
SEKCIA 2: Metodický pokyn na prieskum znečisteného územia – prečo pripravujeme nový?
SEKCIA 3: Analýza rizika znečisteného územia – ako ďalej?

Telefón:048/43 74 165
E-mail:frantisek.siska@sazp.sk
http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Global forum on env-plastics in Circular Economy

29.05.2018 - 31.05.2018 Kodaň, Dánsko

Fórum OECD upriami pozornosť na možnosti výroby trvalo udržateľných plastov z perspektívy chemických látok.

Viac informácií: www.oecd.org


Posedenie v ZOO

25.05.2018 - 25.05.2018 ZOO Bojnice

Beseda s Erikom Kližanom, na ktorej sa dozviete:
 • o prvých zvieratách, ktoré prišli do ZOO,
 • čo predchádzalo vzniku ZOO a
 • viac o prvých prírodovedných expozíciách na Bojnickom zámku.
Viac informácií: Plagát


Organizátor:ZOO Bojnice

Festival kumštu remesla a zábavy

25.05.2018 - 26.05.2018 Slovenské banské múzeum-Starý zámok

OZ Iniciatíva za živé mesto a Slovenské banské múzeum vás pozývajú na 21. ročník Festivalu kumštu remesla a zábavy, ktorý sa uskutoční 25. - 26. mája 2018 v Starom zámku v Banskej Štiavnici. V Starom zámku sa dozviete ako sa vyrábajú štiavnické fajky „ŠTIAVNIČKY” ale aj tajomstvo ako minimalizovať a správne triediť odpad. Súčasťou festivalu je bohatý kultúrny program ale aj tvorivé dielne, remeselné trhy, flašinet, sokoliari, expozícia historických hodín Starého zámku, výstava Kalvária v azyle, drevený kolotoč, chodúle, žonglovanie a veľa iných atrakcií.... Možnosť platby kultúrnymi poukazmi! Web podujatia: www.muzeumbs.sk Mediálny partner: Štiavnické noviny

https://www.muzeumbs.sk/article/sk/festival-kumstu-remesla-a-zabavy-2018

SEA/EIA 2018

23.05.2018 - 24.05.2018 Wellness Hotel Chopok, Nízke Tatry


Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách a pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie. V roku 2018 bude jedna z tém zameraná na proces posudzovania vplyvov v oblasti vodného hospodárstva.

Tematické okruhy konferencie:

 • problematika SEA/EIA vo vzťahu k legislatíve na európskej a národnej úrovni, požiadavka EÚ na úpravu súčasného SEA/EIA procesu v národnej legislatíve,
 • skúsenosti s procesom posudzovania vplyvov v okolitých krajinách Českej republike, Poľsku, Maďarsku,Rakúsku a Ukrajine,
 • posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie,
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie činností vo vodnom hospodárstve,
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie priemyselných zariadení na výrobu elektriny z vodnej energie,vodných stavieb a činností v územiach významných z hľadiska ochrany prírody a krajiny,
 • postupy, metódy a metodiky hodnotenia vplyvov na životné prostredie, použitie výsledkov špecializovaných analýz pre EIA, napr. hodnotenie podľa čl 4.7. rámcovej smernice o vode a väzba s EIA/SEA,
 • praktické skúsenosti s odvolacími konaniami a výsledkami preskúmavania rozhodnutí,
 • účinnosť opatrení a výsledky monitorovania stavieb počas výstavby a prevádzky

Viac informácií:

Organizátor:MŽP SR, SAŽP
E-mail:eia@sazp.sk

Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií

22.05.2018 - 22.05.2018 Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava


Hlavným cieľom podujatia je výmena poznatkov medzi odborníkmi, výskumnými inštitúciami, univerzitami, firmami a tvorcami politík. Súčasťou podujatia bude aj zaujímavý workshop (účasť dobrovoľná). Komunikačným jazykom bude angličtina.

Účasť na podujatí je bezplatná, je potrebné sa vopred zaregistrovať.

Organizátor:Centrum vedecko-technických informácií SR

Noc múzeí a galérií v Slovenskom banskom múzeu

19.05.2018 - 19.05.2018 Slovenské banské múzeum-Kammerhof,Galéria Jozefa Kollára, Handlová


Slovenské banské múzeum ponúkne v sobotu 19. mája 2018 počas Noci múzeí a galérií 2018 bohatý program v 3 svojich expozíciách. V expozícia Baníctvo na Slovenku- Kammerhof je pripravená Veľká pátracia hra v múzeu, pri ktorej preveríme pátracie zmysly veľkých i malých návštevníkov. Ich úlohou bude zahrať sa na detektívov a nájsť v expozícii ukrytých 15 predmetov, ktoré sem nepatria. V prípade potreby pomocné indície prezradia naši „múzejní detektívi“, ktorých budú počas pátrania po múzeu stretávať. V Galérii Jozefa Kollára je pripravený bohatý program pod názvom 4x DOBRODRUŽNE V GALÉRII- DOBRODRUŽSTVO KÁVOVEJ ŠKVRNY /od 16.00/ výtvarná tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi, DOBRODRUŽSTVO REŠTAUROVANIA /o 17.00/ prednáška reštaurátorky Zuzany Komendovej o úskaliach a radostiach práce reštaurátora + jednodňová výstava reštaurovaných diel autorky zo zbierky galérie, NAJVÄČŠÍ DOBRODRUHOVIA ILUSTRÁCIE /o 18.30/ prezentácia Idy Želinskej o tvorbe ilustrátorov dobrodružného žánru + komentovaná prehliadky výstavy Kabinet ilustrácie V. + prekvapenie! a DOBRODRUŽSTVO STÍŠENIA /o 20.00/ špeciálnu lekciu jógy a meditácie v expozícii Edmunda Gwerka povedie výtvarníčka Eva Kukurová V Expozícii uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová bude možnosť prehliadky výstavy Igor Lackovič- Zdar Boh, Glück auf! až do 19:00 hod. Vstupné: 2,00 €/od 6 rokov (hra v Kammerhofe a program v Galérii J. Kollára) Handlová- výstava: 2,00 €, deti od 6 rokov 1,00 € Info: hramesa@muzeumbs.sk, 045/6949418, galeria@muzeumbs.sk 045/6913431, sbm.handlova@muzeumbs.sk, 046/5423973

 

https://www.muzeumbs.sk/

Granty pre samosprávu

10.05.2018 - 24.05.2018


V rámci spojených infodní budú predstavené tieto európske finančné mechanizmy: Vyšehradské granty, Granty EHP a Nórska, Európa pre občanov, Erasmus+, programy cezhraničnej spolupráce: INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond mikroprojektov INTERREG V-A Poľsko-Slovensko, INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, Fond malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika a ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina, programy nadnárodnej spolupráce: INTERREG Stredná Európa, INTERREG Dunajský nadnárodný program a Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018.
Viac informácií: www.europapreobcanov.sk/custom

Semináre sa konajú:

 • 10. 5. Banská Bystrica (Vzdelávacie stredisko Mateja Bela, Tajovského 51), od 9:30 do 14:00 h
 • 15. 5. Prešov (Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra č.15), od 9:00 do 16:00 h
 • 16. 5. Košice (Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A), od 9:00 do 16:00 h
 • 24. 5. Trenčín (VÚC Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A), od 9:30 do 15:00 h
Organizátor:Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond

Slovakia Going Zero Waste

05.05.2018 - 05.05.2018 Ekonomická univerzita, Bratislava


Na Slovensku sa ročne vyprodukujú takmer dva milióny ton komunálneho odpadu, čo predstavuje 359 kilogramov (kilogram denne (!)) na každého jedného z nás. Z tohto množstva sa vytriedi a zrecykluje len 12%: tým sa radíme na posledné priečky v rámci EÚ. Množstvo cenných a zhodnotiteľných materiálov tak končí na skládkach a zamoruje naše životné prostredie.
Viac informácií: http://zero-waste.sk/

 

Organizátor:Zero Waste

Seminár v oblasti environmentálnych záťaží

02.05.2018 - 02.05.2018 Cikkerova sieň, Radnica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica


Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na seminár v oblasti environmentálnych záťaží. Seminár je určený štátnej správe a odbornej verejnosti, pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží, ale aj ostatným záujemcom. Účasť na seminári je bezplatná.
Viac informácií: Pozvánka, http://globus.enviroportal.sk/prihlaska_seminar_ez//