Vyhľadávanie

Workshop pre geológov I. a II.

21.11.2018 - 23.11.2013 GRAND HOTEL BELLEVUE****, Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry


Workshopy sú určené pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov.
Témy:
SEKCIA 1: Kam smerujeme v manažmente environmentálnych záťaží?
SEKCIA 2: Metodický pokyn na prieskum znečisteného územia – prečo pripravujeme nový?
SEKCIA 3: Analýza rizika znečisteného územia – ako ďalej?

Telefón:048/43 74 165
E-mail:frantisek.siska@sazp.sk
http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

ODPADY 2018

26.04.2018 - 27.04.2018 Hotel Dixon, Banská Bystrica


Konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADY 2018 sa bude venovať problematike odpadov z viacerých pohľadov i krajín. Súčasťou konferencie bude predstavenie a krst aktualizovaného Komentára k zákonu o odpadoch z dielne pracovníkov MŽP SR a SIŽP.

Hlavné témy:

 • Legislatíva a aplikačná prax (“waste package” a obehová ekonomika, aplikačná novela zákona o odpadoch a pripravovaná novela zákona, aktuálny stav odpadového hospodárstva,novela zákona o poplatkoch – skládkovací poplatok, Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH),aktuálne výzvy OPKŽP a EF pre oblasť odpadového hospodárstva, Program predchádzania vzniku odpadu 2019 – 2025),
 • Inovatívne technológie (informácie o progresívnych technológiách a projektoch v rámci SR a EÚ, zariadenia na materiálové zhodnocovanie odpadov, vývoj technológií v oblasti termického zhodnocovania, využitie energie z odpadov vo vzťahu ku kritériám obehovej ekonomiky, komunálne odpady – projekty progresívnych riešení mestských systémov OH),
 • Druhotné palivá (palivá z odpadu vs druhotné palivá – legislatívny rámec, druhotné palivá a požiadavky REACH,praktické skúsenosti z výroby a uplatňovania druhotných palív).
Viac informácií: Pozvánka

Organizátor:Ekos Plus, Poradca Podnikateľa

Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu a zeleň v mestách

26.04.2018 - 26.04.2018 Technická univerzita, Zvolen

Témy:
 • Skúsenosti zo zavádzania opatrení prírode blízkej údržby zelene v bratislavských mestských častiach
 • Význam a podpora vciel, opelovacov a iného hmyzu v mestách
 • Manažment kvitnúcich lúk, trávnikov a druhovo bohatých porastov v meste
 • Príklady dobrej praxe zo zahranicia
 • Prehliadka strešnej záhrady
Viac informácií: https://mestske-vcely.sk/

Doprava 2018

26.04.2018 - 26.04.2018


Predstavuje aktuálne problémy a riešenia, ktoré ovplyvňujú podnikateľskú činnosť dopravných spoločností.
Cieľová skupina: riaditelia prepravných, zasielateľských, dopravných spoločností, právnických kancelárií, medzinárodných spoločností, verejná správa, dopravné podniky

Viac informácií: https://konferencie.hnonline.sk

Water & Energy

24.04.2018 - 26.04.2018 Belehrad, Srbsko

Medzinárodná konferencia
Viac informácií: www.renexpo-belgrade.com


Organizátor:Trade Fairs and Conferences

FUTURE IT

24.04.2018 - 24.04.2018 Hotel PARK INN Bratislava


Držať v dnešnej dobe krok s modernými technológiami je už nutnosťou. Platí to aj pre podnikanie, kde sa často riešia otázky ako zvýšiť produktivitu alebo byť bližšie k zákazníkom. Vytvára sa potreba integrácie nových, efektívnejších technológií, ktoré by uľahčili prácu a zároveň stimulovali podnikanie.
Cieľová skupina: IT, marketing, média, štátna a verejná správa


Viac informácií: https://konferencie.hnonline.sk

Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia

18.04.2018 - 20.04.2018 Hotel Toliar, Štrbské Pleso

8. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

Hlavné témy:
 • Problémy životného prostredia priemyselnej a urbanizovanej krajiny
 • Súčasný stav v legislatíve odpadového hospodárstva, ochrany zložiek ŽP
 • Čistenie odpadových vôd
 • Nové technológie spracovania odpadov a degradácie kontaminovaných látok
 • Materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov
 • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
 • Zneškodňovanie odpadov
 • Priemyselné havárie
 • Staré environmentálne záťaže
 • Sanácia a rekultivácia
 • Environmentálny manažment
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Viac informácií: pozvánka

Organizátor:ELSEWA, s. r. o.

Smart Energy Forum Slovakia 2018

18.04.2018 - 18.04.2018 Technopol, Bratislava

3. Ročník konferencie sa zameria na:

 • Energetické zmeny za účasti štátu. Ako štát ovplyvní novú energetiku a ako pomôže zaujať Slovensku a slovenskému priemyslu významnú úlohu.
 • Ako decentralizovaná, distribuovaná, riadená - jednoducho povedané Smart - energetika pomôže firmám a domácnostiam.
 • Čo Slovensko a okolie vie pre túto rastúcu oblasť ľudskej činnosti ponúknuť za technológie.
Viac infromácií: http://www.smartenergyforum.sk/

 
Organizátor:EnergiaWeb