Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Energetický manažment 2021

06.09.2021 - 07.09.2021 Grand Hotel Permon, Podbanské, Vysoké Tatry


Konferencia je určená odborníkom architektom, projektantom, výrobcom zariadení a technológií, energetikom, ochranárom, prevádzkovateľom, audítorom, zodpovedným zástupcom osôb podnikajúcim v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilým osobám pre energetickú certifikáciu budov, ako i zástupcom štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickej verejnosti.

Témy konferencie:

 • legislatívny rámec a podpora energetickej efektívnosti,
 • perspektíva využívania obnoviteľných zdrojov energie,
 • garantované energetické služby,
 • energetická efektívnosť v priemysle,
 • energetická efektívnosť a vnútorné prostredie budov.

Súčasťou bohatého programu bude aj diskusné fórum Obnoviteľné zdroje energie – ako ďalej v ich efektívnom využívaní?

Viac informácií: https://www.energie-portal.sk

Organizátor:Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021

07.09.2021 - 08.09.2021 Hotel Dixon, Banská Bystrica


Medzinárodná konferencia zameraná na možnosti a nástroje na podporu zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na šírenie informácií, poznatkov a skúseností v oblasti kvality ovzdušia s dôrazom na ciele, prístupy a mechanizmy vo vzťahu k dosiahnutiu dobrej kvality ovzdušia. Diskutovaná bude súčasná a potenciálna úloha príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy v systéme riadenia kvality ovzdušia na regionálnej a lokálnej úrovni a tiež úloha manažérov kvality ovzdušia ako odbornej podpory týchto orgánov. Prezentované budú možnosti a nástroje na podporu opatrení s cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo k prekračovaniu prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia. Zdieľané budú taktiež dobré príklady zrealizované v praxi a skúsenosti z realizovaných projektových riešení na národnej i medzinárodnej úrovni.

Tematické okruhy konferencie:

 • Legislatívny, strategický a koncepčný rámec na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia
 • Nové prístupy k monitoringu, modelovaniu a hodnoteniu kvality ovzdušia
 • Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO), programy na zlepšenie kvality ovzdušia
 • Dobré príklady realizovaných riešení a projektov – skúsenosti z praxe v SR, ČR a v ďalších krajinách EÚ
 • Možnosti financovania opatrení
 • Práca s verejnosťou, vhodné metódy a formy komunikácie
 • Úlohy a spolupráca zainteresovaných skupín spoločnosti pri prijímaní a realizovaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia, posilňovanie odbornej podpory prostredníctvom manažérov kvality ovzdušia

Účasť na konferencii je bezplatná. Konferencia je hradená z finančných prostriedkov projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré pokrývajú náklady na organizáciu konferencie, prenájom kongresových priestorov a techniky, občerstvenie a obed počas konferencie, spoločenskú večeru a ubytovanie. V prípade naplnenia kapacity účastníkov stanovenej na podujatie, si organizátori vyhradzujú právo uzatvorenia registrácie na konferenciu pred uvedeným termínom (16. 8. 2021).

Registrácia: https://populair.sk/sk/event/301

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia

Povinnosti prevádzkovateľov bioplynových staníc 2021

07.09.2021 - 08.09.2021 Hotel Sitno, Vyhne


Témy konferencie:

 • budúcnosť bioplynových staníc (BPS),
 • novinky v legislatíve,
 • biometán,
 • zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO).

Viac informácií: https://www.sba-sk.sk/aktuality/7-rocnik-odbornej-konferencie

Organizátor:Slovenská bioplynová asociácia

Udržateľný biznis: trendy a nové príležitosti

07.09.2021 - 07.09.2021


Cieľom webinára je uvedenie do témy prechodu k udržateľnosti z pohľadu vykazovania výkonu udržateľnosti firmy a priamych finančných dôsledkov na podnikanie bez ohľadu na to, v akom sektore hospodárstva spoločnosť pôsobí. Malé a stredné podniky, ktoré budú schopné deklarovať svoju intenzitu udržateľnosti, budú mať konkurenčnú výhodu pri získavaní objednávok od veľkých firiem, ktoré tento proces budú ohlasovať povinne a súčasne aj pri získavaní dotácií či úverov na financovanie zelených investícií.

Viac informácií: https://www.sario.sk

Organizátor:Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO)