Vyhľadávanie

Global forum on env-plastics in Circular Economy

29.05.2018 - 31.05.2018 Kodaň, Dánsko

Fórum OECD upriami pozornosť na možnosti výroby trvalo udržateľných plastov z perspektívy chemických látok.

Viac informácií: www.oecd.org


ENVIRO 2018

31.05.2018 - 01.06.2018 Horský hotel Sepetná, Ostravice

Tretí ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2018 je prirodzeným pokračovaním predošlých podujatí, ktoré sa konali v SR a ČR. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.

Tematické okruhy konferencie:
 • Odpady
  • Cirkulárna ekonomika
  • Zmeny na trhu s odpadmi
  • Energetické využitie odpadov
  • Odpady v ČR; Evidencia prepravy odpadov v systéme SEPNO
  • Aktuálny stav legislatívy
 • EIA, IPPC, BREF, BAT
  • Legislatívne zmeny EIA/IPPC
  • Skúsenosti so zlúčením stavebného a EIA konania
  • Aktuálne závery o BAT
  • Revízia BREF
  • Monitoring životného prostredia
 • Ovzdušie
  • Dôsledky implementácie smernice 2015/2193 (stredné zdroje) do českého a slovenského práva
Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR i ČR, slovenskej i českej inšpekcie životného prostredia a odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov, ako aj prevádzkovatelia významných priemyselných podnikov.

Registrácia: http://ekonferencia.sk/enviro2018/prihlaska.html

Viac informácií: Program


Organizátor:EKOS PLUS s.r.o. a E-expert s.r.o.
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk