Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Tvorivé dielne

07.06.2021 - 30.06.2021 Slovenské banské múzeum-Uhoľná expozícia Handlová


Slovenské banské múzeum pozýva do Ekodielničky v mesiaci jún 2021. Uhoľná expozícia v Handlovej ponúka bohatú ponuku tvorivých aktivít aj v júni. 
Viac informácií: www.muzeumbs.sk

Telefón:046/542 39 73
E-mail:sbm.handlova@muzeumbs.sk

Pripravení na zmenu? Psychológia a ekonomika postkonzumnej spoločnosti

28.06.2021 - 28.06.2021

Ak chceme zvládnuť klimatickú krízu, budeme musieť okrem iného zmeniť naše konzumné správanie ekologizovať ho. To sa nám podarí len vtedy, keď zmeníme naše myslenie o konzume - vedomie aj podvedomie. Ako na to? Aké psychologické motivátori na to využiť? Ako ich oslovovať? Ako uchopiť v živote zmenu, na prvý pohľad možno nekomfortnú, a urobiť z nej benefit? A aký dopad by mala zmena nášho konzumného správania na ekonomiku a životnú úroveň ľudí?

Psychológia a ekonomika postkonzumnej spoločnosti je téma, ktorá na Slovensku zatiaľ rezonuje len veľmi slabo. Ale mala by. Preto o týchto otázkach budeme hovoriť s odborníkmi a odborníčkami z oblasti psychológie, reklamnej komunikácie, eko-podnikania, vzdelávania, ekonomiky aj filozofie zo Slovenska, Česka aj Nemecka.

Viac informácií: https://fb.me/e/ZFZKCjSX

Organizátor:@SlovakiaGoingZeroWaste

Pripravení na zmenu

28.06.2021 - 28.06.2021


Interaktívna konferencia o tom, ako zvládnuť klimatickú krízu cez nastavenie nášho myslenia.

Dozviete sa

 • čo je to ekonomika postrastovej spoločnosti, 
 • čo znamená psychológia zodpovedného konzumu, 
 • ako zmeniť naše myslenie o konzume vedomie aj podvedomie, 
 • aký dopad má zmena konzumného správania na ekonomiku a životnú úroveň.

Súčasťou konferencie sú aj interaktívne workshopy, na ktorých budete pracovať priamo s odborníkmi z oblasti psychológie, reklamnej komunikácie, eko-podnikania, vzdelávania, ekonomiky aj filozofie: Ako uchopiť zmenu a urobiť z nej výhodu? 

Workshopy

 • Ľudia, zmena a emócie
 • Zmena vo vlastnej organizácii 
 • Boj so zmenami okolo nás 

Registrácia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8WGJcPEAu3bVgQq-pVrGPo-Zz1tXBrWqNgsQvZJXhgb96jQ/viewform

Viac informácií: http://www.fes.sk/

Organizátor:Slovakia Going Zero Waste

Medzinárodný deň Dunaja: Dunaj – náš a európsky veľtok

28.06.2021 - 28.06.2021 online cez platformu TEAMS

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024 zaviazalo vládu SR navrhnúť takú vodnú politiku, aby sa zabezpečilo postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavilo znečisťovanie vôd, pokles množstva podzemných vôd a zabezpečil sa dostatok pitnej vody. Vláda SR avizovala zameranie na ochranu a obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, malých vodných nádrží a rybníkov, ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä v extraviláne.

Rámcový program online webináru

 • Privítanie účastníkov – Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP SR, Roman Havlíček, generálny riaditeľ sekcie vôd MŽP SR
 • Ema Elexová Mišíková (VÚVH): Charakteristika stavu vodných útvarov Dunaja a informácia o výsledkoch spoločného prieskumu Dunaja 4
 • Katarína Holubová (VÚVH) a Andrej Devečka (BROZ): Príklady revitalizačných opatrení na Dunaji a v jeho záplavovom území – štúdie a realizácie
 • Miroslav Očadlík (WWF Slovensko): Príklady revitalizačných projektov a programov WWF na strednom a dolnom Dunaji
 • Martin Mišík, odborný garant expertnej skupiny „Dunaj“, Predbežné výstupy práce expertnej skupiny pôsobiacej na sekcii vôd MŽP SR v rámci procesu prípravy podkladov pre Koncepciu vodnej politiky SR na roky 2021  2030 s výhľadom do roku 2050
 • Moderovaná diskusia 

Viac informácií: Program (PDF, 580 kB)

Organizátor:Ministerstvo životného prostredia SR
E-mail:lenka.podstrelena@enviro.gov.sk