Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Kurz vzorkovania povrchových vôd

28.03.2023 - 29.03.2023 Online priestor


Kurz je určený pre zamestnancov vodárenských spoločností, podnikov povodí, úradov verejného zdravotníctva a ostatných pracovníkov zaoberajúcich sa kvalitou a ochranou životného prostredia.

Jeho cieľom je získanie poznatkov o všeobecných zásadách pri odbere, logistike odberu vzoriek povrchových vôd, zabezpečenia a kontrole kvality pri odbere, príprave programov vzorkovania a monitorovania, o zásadách odberu mikrobiologických, biologických, fyzikálno-chemických a rádiologických ukazovateľov povrchovej vody.

Kurz bude zameraný na techniky odberov povrchových vôd (mikrobiológia, fytoplanktón, stanovenie obsahu chlorofylu-a, fytobentos, makrozoobentos, chemické ukazovatele stanovené na mieste odberu).

Cena: 180 €

Viac informácií: https://www.vuvh.sk/default.aspx?pid=122

Organizátor:Výskumný ústav vodného hospodárstva
Telefón:02/59 343 286 (465)
E-mail:zuzana.velicka@vuvh.sk