Vyhľadávanie

Geobádateľňa pre všetkých - marec 2019

06.03.2019 - 31.03.2019 Slovenské banské múzeum-Berggericht,Mineralogická expozícia

Slovenské banské múzeum - Mineralogická expozícia pozýva do Geobádateľne, miesta určeného na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov. Zaujímavé aktivity je možné zažiť každú stredu vždy o 13:00 hod. Kontakt: geobadatelna@muzeumbs.sk, 045 692 05 36 Informácie/ponuka aktivít: www.muzeumbs.sk
https://www.muzeumbs.sk/sk/aktualne-podujatia

ODPADY e+ 2019

28.03.2019 - 28.03.2019 Hotel Holiday Inn, ŽilinaKonferencia s medzinárodnou účasťou sa bude venovať problematike komunálnych odpadov, najmä biologicky rozložiteľným odpadom a plastovým odpadom. Tradične bude témou legislatívny vývoj v oblasti odpadového hospodárstva v EÚ aj v SR a nebude chýbať ani predstavenie moderných technológií zhodnocovania odpadov.

Osobitným bodom bude panelová diskusia k programu odpadového hospodárstva 2021 - 2025 za účasti riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovaného povoľovania MŽP.

Tematické okruhy:

  • Legislatíva a aplikačná prax
  • Inovatívne technológie
  • Komunálne odpady
Viac informácií: Program

Organizátor:Ekos Plus
Telefón:0948 013 089
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk
http://www.ekosplus.sk/

Energeticky efektívne v roku 2019

28.03.2019 - 28.03.2019 EXPO Club, areál výstaviska Incheba, Bratislava


Cieľom seminára je priniesť prehľad o požiadavkách, možnostiach podpory a príkladoch z praxe, ktoré môžu inšpirovať. Podujatie je určené pre zástupcov podnikov, verejného sektora, výrobcov a dodávateľov energie, energetických audítorov a poskytovateľov energetických služieb.
Viac informácií: www.siea.sk

Organizátor:Slovenská inovačná a energetická agentúra

CORINE Land Cover 2018: metodika, spracovanie, výstupy

28.03.2019 - 28.03.2019 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica


Konferencia je určená nielen pre odborníkov v oblasti geoinformatiky, diaľkového prieskumu zeme a mapovania krajinnej pokrývky, ale aj pre akademickú obec a zástupcov z vedeckých inštitúcií.

CORINE Land Cover je súčasťou Paneurópskeho komponentu aktivity COPERNICUS. Jednou z úloh je mapovať stav a zmeny krajinnej pokrývky krajín Európy pomocou materiálov diaľkového prieskumu Zeme - z družicových snímok. Aktivity koordinuje Európska agentúra životného prostredia (EEA). Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) koordinuje mapovanie krajinnej pokrývky na národnej úrovni. Projekt CORINE LAND COVER bol realizovaný v roku 2018.

Viac informácií: pozvánka, program

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia