Vyhľadávanie

Water & Energy

24.04.2018 - 26.04.2018 Belehrad, Srbsko

Medzinárodná konferencia
Viac informácií: www.renexpo-belgrade.com


Organizátor:Trade Fairs and Conferences

ODPADY 2018

26.04.2018 - 27.04.2018 Hotel Dixon, Banská Bystrica


Konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADY 2018 sa bude venovať problematike odpadov z viacerých pohľadov i krajín. Súčasťou konferencie bude predstavenie a krst aktualizovaného Komentára k zákonu o odpadoch z dielne pracovníkov MŽP SR a SIŽP.

Hlavné témy:

  • Legislatíva a aplikačná prax (“waste package” a obehová ekonomika, aplikačná novela zákona o odpadoch a pripravovaná novela zákona, aktuálny stav odpadového hospodárstva,novela zákona o poplatkoch – skládkovací poplatok, Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH),aktuálne výzvy OPKŽP a EF pre oblasť odpadového hospodárstva, Program predchádzania vzniku odpadu 2019 – 2025),
  • Inovatívne technológie (informácie o progresívnych technológiách a projektoch v rámci SR a EÚ, zariadenia na materiálové zhodnocovanie odpadov, vývoj technológií v oblasti termického zhodnocovania, využitie energie z odpadov vo vzťahu ku kritériám obehovej ekonomiky, komunálne odpady – projekty progresívnych riešení mestských systémov OH),
  • Druhotné palivá (palivá z odpadu vs druhotné palivá – legislatívny rámec, druhotné palivá a požiadavky REACH,praktické skúsenosti z výroby a uplatňovania druhotných palív).
Viac informácií: Pozvánka

Organizátor:Ekos Plus, Poradca Podnikateľa

Doprava 2018

26.04.2018 - 26.04.2018


Predstavuje aktuálne problémy a riešenia, ktoré ovplyvňujú podnikateľskú činnosť dopravných spoločností.
Cieľová skupina: riaditelia prepravných, zasielateľských, dopravných spoločností, právnických kancelárií, medzinárodných spoločností, verejná správa, dopravné podniky

Viac informácií: https://konferencie.hnonline.sk

Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu a zeleň v mestách

26.04.2018 - 26.04.2018 Technická univerzita, Zvolen

Témy:
  • Skúsenosti zo zavádzania opatrení prírode blízkej údržby zelene v bratislavských mestských častiach
  • Význam a podpora vciel, opelovacov a iného hmyzu v mestách
  • Manažment kvitnúcich lúk, trávnikov a druhovo bohatých porastov v meste
  • Príklady dobrej praxe zo zahranicia
  • Prehliadka strešnej záhrady
Viac informácií: https://mestske-vcely.sk/