Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Festival Zeme

25.05.2023 - 25.05.2023 Mestský park, Banská Bystrica


Festival Zeme má ambíciu vzdelávať v environmentálnej oblasti všetky vekové kategórie a vzbudzovať v nich záujem o životné prostredie. Obľúbené podujatie sa v Banskej Bystrici uskutoční už po tretíkrát. Pre návštevníkov je počas celého dňa pripravený bohatý a zaujímavý program, v ktorom nebudú chýbať environmentálne aktivity realizované zábavnou a hravou formou.

Program:

 • Kto to spieva? (určovanie druhov vtákov podľa hlasu a vzhľadu)
 • Spoznaj Naturu 2000 (kvíz, kreslenie, frotáž, hry, spoznávanie „divočiny“ v parku)
 • Hravé určovanie minerálov (podľa fyzikálnych vlastností)
 • Interaktívne o vesmíre (pozorovanie Slnka, zábavné hry a úlohy)
 • Hmyz a ľudia (čo máme spoločné a rozdielne?)
 • Čo visí vo vzduchu? (aktivity o ovzduší a znečistení ovzdušia)
 • Zmena klímy okolo nás (tematická prezentácia projektu CimaBest – Menej áut, viac života)
 • Triedim, triediš, triedime (ako správne triediť odpad?)
 • Zapoj zmysly (čuchové a hmatové hádanky)

Viac informácií: www.sazp.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Prečo vymiera hlucháň na Slovensku?

25.05.2023 - 25.05.2023 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš


Hniezdny areál hlucháňa sa za po­sledných 40 rokov výrazne zmenšil. Druh hniezdi v starých prirodzených horských smrekových a zmie­šaných lesoch od nadmorskej výšky 600 m po hornú hranicu lesa v severných, stredných a severovýchod­ných oblastiach nášho územia. Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi na 9 chránených vtáčích územiach. Populáciu hlucháňov na našom území ohrozuje predovšetkým silný úbytok vhodných biotopov na hniezdenie, výrub starých lesných kom­plexov, vyrušovanie ľuďmi najmä v hniezdnom obdo­bí a odstrel.

Viac návštevníkom o živote hlucháňa prezradí Ing. Martin Mikoláš, PhD., hlavný zostavovateľ Programu záchrany hlucháňa hôrneho na Slovensku.

Viac informácií: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Organizátor:Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Festival Zeme

25.05.2023 - 25.05.2023 Mestský park, Banská Bystrica

Festival Zeme má ambíciu vzdelávať v environmentálnej oblasti všetky vekové kategórie a vzbudzovať v nich záujem o životné prostredie. Obľúbené podujatie sa v Banskej Bystrici uskutoční už po tretíkrát. Pre návštevníkov je počas celého dňa pripravený bohatý a zaujímavý program, v ktorom nebudú chýbať environmentálne aktivity realizované zábavnou a hravou formou.

Program:

 • Kto to spieva? (určovanie druhov vtákov podľa hlasu a vzhľadu)
 • Spoznaj Naturu 2000 (kvíz, kreslenie, frotáž, hry, spoznávanie „divočiny“ v parku)
 • Hravé určovanie minerálov (podľa fyzikálnych vlastností)
 • Interaktívne o vesmíre (pozorovanie Slnka, zábavné hry a úlohy)
 • Hmyz a ľudia (čo máme spoločné a rozdielne)
 • Čo visí vo vzduchu? (aktivity o ovzduší a znečistení ovzdušia)
 • Zmena klímy okolo nás (tematická prezentácia projektu CimaBest – Menej áut, viac života)
 • Triedim, triediš, triedime (ako správne triediť odpad)
 • Zapoj zmysly (čuchové a hmatové hádanky)

Viac informácií: www.sazp.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Predchádzanie vzniku odpadu

25.05.2023 - 25.05.2023 Hlavná sála Beniczkého domu, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

Konferencia má za úlohu informovať o najžiadanejšej úrovni hierarchie odpadového hospodárstva a motivovať k jej realizácii. Predchádzanie vzniku odpadu je čoraz silnejšou výzvou pre udržateľný rozvoj, v rámci ktorej je nevyhnutné hľadať riešenia vedúce k obmedzovaniu plytvania cennými surovinami. Počas pestrého programu sa na túto tému pozrieme do hĺbky, ale aj v širších súvislostiach.

Doobedná časť bude téme venovaná vo všeobecnej rovine, vrátane legislatívneho pohľadu, a pozrieme sa na inšpiratívne príklady pri predchádzaní vzniku odpadu v domácnosti, či v podaní predstaviteľov školy, firmy a samosprávy.

V poobednej časti sa zameriame na predchádzanie vzniku potravinového odpadu, plytvanie potravinami v sociálnom aj ekonomickom kontexte, a tiež na systémy zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Budeme počuť, ako variť a viesť gastro prevádzku v duchu „Zero Waste“ a nebudú chýbať ani príklady dobrej praxe v snahe o minimalizáciu vzniku potravinového odpadu.

Záverečná moderovaná diskusia bude o potravinovom odpade a plytvaní potravinami, a o tom, ako by sa mohol dať tento nelichotivý trend pribrzdiť.

Tematické zameranie konferencie:

 • dôležitosť PVO,
 • legislatíva na úrovni SR a EÚ, týkajúca sa PVO a potravinového odpadu,
 • nástroje na presadzovanie PVO (napr. legislatívne, systémové, finančné, a pod.),
 • Zero-Waste doma aj v gastro sektore,
 • opätovné použitie, opravy, servis vecí, downcycling, upcycling,
 • kuchynský biologicky rozložiteľný odpad,
 • predchádzanie vzniku potravinového odpadu, plytvanie potravinami,
 • darovanie potravín, potravinová banka,
 • príklady dobrej praxe od zástupcov rôznych cieľových skupín,
 • inovatívne riešenia.

Viac informácií: program (PDF, 504 kb), prihláška na fyzickú účasť, prihláška na on-line vysielanie.

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia