Vyhľadávanie

Granty pre samosprávu

10.05.2018 - 24.05.2018


V rámci spojených infodní budú predstavené tieto európske finančné mechanizmy: Vyšehradské granty, Granty EHP a Nórska, Európa pre občanov, Erasmus+, programy cezhraničnej spolupráce: INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond mikroprojektov INTERREG V-A Poľsko-Slovensko, INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, Fond malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika a ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina, programy nadnárodnej spolupráce: INTERREG Stredná Európa, INTERREG Dunajský nadnárodný program a Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018.
Viac informácií: www.europapreobcanov.sk/custom

Semináre sa konajú:

 • 10. 5. Banská Bystrica (Vzdelávacie stredisko Mateja Bela, Tajovského 51), od 9:30 do 14:00 h
 • 15. 5. Prešov (Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra č.15), od 9:00 do 16:00 h
 • 16. 5. Košice (Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A), od 9:00 do 16:00 h
 • 24. 5. Trenčín (VÚC Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A), od 9:30 do 15:00 h
Organizátor:Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond

SEA/EIA 2018

23.05.2018 - 24.05.2018 Wellness Hotel Chopok, Nízke Tatry


Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách a pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie. V roku 2018 bude jedna z tém zameraná na proces posudzovania vplyvov v oblasti vodného hospodárstva.

Tematické okruhy konferencie:

 • problematika SEA/EIA vo vzťahu k legislatíve na európskej a národnej úrovni, požiadavka EÚ na úpravu súčasného SEA/EIA procesu v národnej legislatíve,
 • skúsenosti s procesom posudzovania vplyvov v okolitých krajinách Českej republike, Poľsku, Maďarsku,Rakúsku a Ukrajine,
 • posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie,
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie činností vo vodnom hospodárstve,
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie priemyselných zariadení na výrobu elektriny z vodnej energie,vodných stavieb a činností v územiach významných z hľadiska ochrany prírody a krajiny,
 • postupy, metódy a metodiky hodnotenia vplyvov na životné prostredie, použitie výsledkov špecializovaných analýz pre EIA, napr. hodnotenie podľa čl 4.7. rámcovej smernice o vode a väzba s EIA/SEA,
 • praktické skúsenosti s odvolacími konaniami a výsledkami preskúmavania rozhodnutí,
 • účinnosť opatrení a výsledky monitorovania stavieb počas výstavby a prevádzky

Viac informácií:

Organizátor:MŽP SR, SAŽP
E-mail:eia@sazp.sk