Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Kritické suroviny pre Slovensko – workshop

21.06.2023 - 21.06.2023 Prednášková miestnosť ŠGÚDŠ (geofond), Mlynská dolina 1, Bratislava

Program workshopu:

  • Videopríhovor Roberta Hajšela, poslanca EP
  • Ing. Milan Grohol, PhD.: Návrh nariadenia EK ku CRM (critical raw materials act)
  • RNDr. Pavel Bačo: Kritické suroviny SR
  • RNDr. Michal Poňavič, PhD., RNDr. Jaromír Starý, PhD.: Výzkum kritických surovin v České geologické službě
  • Mgr. František Bakoš, PhD.: Prieskum ložísk kritických surovín na Slovensku – príklady z praxe 
  • Diskusia

Na workshop sú pozvaní zástupcovia relevantných ministerstiev, rezortných vedeckých inštitúcií a podnikov, univerzít a vysokých škôl, environmentálnych organizácií, súkromných spoločností (ťažba nerastných surovín, geologický prieskum, sanácia ťažobného odpadu), poslanci EP za Slovensko, starostovia a miestna samospráva potenciálne dotknutých oblastí, informovaná verejnosť.

Na workshope budú prezentované nasledujúce tematické okruhy prednášok a príspevkov do diskusie:

  • Súčasný stav legislatívy v rámci EÚ v oblasti využívania kritických nerastných surovín (CRM) a možnosti jej implementácie v podmienkach SR
  • Súčasný stav financovania projektov so zameraním na CRM, perspektívne možnosti financovania výskumu a prieskumu CRM
  • Súčasný stav a nové možnosti výskumu a prieskumu CRM na Slovensku – primárne a sekundárne zdroje
  • Propagácia, vzdelávanie a budovanie lepšieho obrazu geológie a ťažby nerastných surovín v spoločnosti

Viac informácií: https://www.geology.sk/2023/06/05/workshop-kriticke-suroviny-pre-slovensko/

Organizátor:Štátny geologický ústav Dionýza Štúra