Vyhľadávanie

Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia

18.04.2018 - 20.04.2018 Hotel Toliar, Štrbské Pleso

8. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

Hlavné témy:
 • Problémy životného prostredia priemyselnej a urbanizovanej krajiny
 • Súčasný stav v legislatíve odpadového hospodárstva, ochrany zložiek ŽP
 • Čistenie odpadových vôd
 • Nové technológie spracovania odpadov a degradácie kontaminovaných látok
 • Materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov
 • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
 • Zneškodňovanie odpadov
 • Priemyselné havárie
 • Staré environmentálne záťaže
 • Sanácia a rekultivácia
 • Environmentálny manažment
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Viac informácií: pozvánka

Organizátor:ELSEWA, s. r. o.