Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Vyhľadávanie

Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd

18.10.2023 - 20.10.2023 Podbanské


Tematické okruhy konferencie

 •   aktuálna smernica Rady 91/271/EHS – plnenie, financovanie...
 •   legislatívne a koncepčné východiská pre výstavbu a modernizáciu ČOV a stokových sietí
 •   rekonštrukcia, intenzifikácia a obnova stokových sietí a ČOV
 •   ekonomické hľadiská a nástroje investičných akcií v oblasti stokových sietí a ČOV vrátane   využitia prostriedkov z fondov EÚ
 •   progresívne metódy čistenia odpadových vôd vrátane prírode blízkych riešení a spracovania   kalov
 •   vzťah stokovej siete k ČOV, špecifiká rozsiahlych stokových sietí
 •   dažďové vody, vody z povrchového odtoku, opätovné používanie vyčistených odpadových vôd
 •   polutanty v odpadových vodách
 •   prevádzkové skúsenosti z rekonštruovaných ČOV a stokových sietí, krízové stavy a havárie
 •   špecifiká prevádzky priemyselných ČOV
 •   nové technologické postupy pri výstavbe, rekonštrukcii a obnove stokových sietí a ČOV
 •   materiály a výrobky používané pri rekonštrukcii stokových sietí a ČOV
 •   optimalizácia, automatizácia a riadenie procesov
 •   revízia smernice Rady 91/271/EHS – rozšírenie pôsobnosti, energetická neutralita, dosah na   prevádzkovateľov, monitoring mikropolutantov, rozšírená zodpovednosť výrobcov,   monitorovanie pandémií...

Viac informácií: https://www.vuvh.sk/?pid=67

Organizátor:Výskumný ústav vodného hospodárstva