Vyhľadávanie

Ochrana vodných zdrojov 2019 – od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode

17.06.2019 - 18.06.2019 Bratislava

Nosnou témou konferencie je ochrana vodných zdrojov, najmä zdrojov určených na odber pitnej vody, ktorá neoddeliteľne súvisí so všestrannou ochranou vôd pred znečisťovaním, s uplatňovaním opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd, s riešením adaptačných opatrení na zmenu klímy, ale aj s uplatňovaním princípov revidovanej smernice EP a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu zameraných na manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Konferencia je otvorená pre domácich a zahraničných odborníkov pôsobiacich nielen v oblasti vodného hospodárstva, ale aj v oblasti manažmentu prírodných zdrojov. Prístupná je taktiež pre dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, ako aj pre ostatnú odbornú a laickú verejnosť.

Viac informácií: http://water-resources.sazp.sk/

Organizátor:SAŽP, MŽP SR, VÚVH