Preskočit na obsah

Vyhľadávanie

Recyklácia odpadov 2021

14.06.2021 - 14.06.2021


Cieľom konferencie je osloviť laickú aj odbornú verejnosť v oblasti recyklácie odpadov, ako aj iných spôsobov zhodnocovania odpadov, poskytnúť aktuálne informácie, ako aj pripravované zmeny v oblasti legislatívy.

Konferencia je určená pracovníkom, ktorí sú zodpovední za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkom miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľským subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkom štátnej a verejnej správy a akademickej obce.

Témy:
1. Stav, diskusie a predpokladaný vývoj legislatívy odpadového hospodárstva 
2. Recyklácia vyhradených druhov odpadov
3. Biologicky rozložiteľný odpad
4. Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach

Viac informácií: Program (PDF, 1 MB)

Organizátor:Kongres STUDIO, spol. s r. o., Ministerstvo životného prostredia SR