Preskočit na obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Základom stratégie rozvoja NSK je integrácia účinných cielených intervencií (programov, projektov, opatrení a nástrojov) investičného a neinvestičného charakteru adresujúcich spoločné a špecifické potenciály a problémy jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov, miest a obcí v Nitrianskom kraji. Stratégia má charakter strednodobej/dlhodobej rozvojovej stratégie, avšak obsahuje aj úroveň krátkodobú, tzn. implementačnú tak, aby jej naplnenie bolo realistické, viazané na rozpočtové programovanie verejného sektora a reálnu dostupnosť zdrojov. Kľúčom stratégie je integrácia opatrení naprieč jednotlivými sektormi tak, aby svojím prepojením podporili čo najefektívnejšie zhodnotenie rozvojových potenciálov a riešenie problémov NSK ako celku, jeho strategicko-plánovacích regiónov, miest a obcí.
 • Dotknutá obec: Nitriansky Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37861298
 • Schvaľujúci orgán: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  23.02.2021
  Oznámenie
  23.02.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  23.03.2021
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  23.03.2021

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  11.01.2023
  Spracovateľ správy o hodnotení SPU v Nitre, Centrum smart rozvoja miest a regiónov, STU v Bratislave
  Text strategického dokumentu
  11.01.2023
  11.01.2023
  11.01.2023
  11.01.2023
  Text správy o hodnotení
  11.01.2023
  Verejné prerokovanie SPU Nitra, Trieda Andreja Hlinku 2, Kongresová sála vo Výskumnom centre AgroBioTech 30.01.2023 o 13:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  05.05.2023