IPKZ » BZENEX BMP, s.r.o. » Nová skládka odpadov Bzenica - Uhlisko

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: BZENEX BMP, s.r.o.
 • IČO: 36776459
 • Ulica a číslo: Bzenica č. 344
 • Mesto /Obec: Bzenica
 • PSČ: 96601
 • Okres:Žiar nad Hronom
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Nová skládka odpadov Bzenica - Uhlisko
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 25. 09. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: