IPKZ » Technické služby Detva s.r.o. » Nová skládka odpadov Detva - Studienec

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Technické služby Detva s.r.o.
 • IČO: 36057029
 • Ulica a číslo: Bottova 1 272
 • Mesto /Obec: Detva
 • PSČ: 96211
 • Okres:Detva
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Nová skládka odpadov Detva - Studienec
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 31. 05. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: