IPKZ » Priemyselný park Štúrovo, a.s. » Kotolňa na výrobu tepla a pary

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Priemyselný park Štúrovo, a.s.
 • IČO: 31410146
 • Ulica a číslo: Továrenská 1
 • Mesto /Obec: Štúrovo
 • PSČ: 94303
 • Okres:Nové Zámky
 • Kraj:Nitriansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Kotolňa na výrobu tepla a pary
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 1.1.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 06. 10. 2015
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: