Preskočit na obsah
IPKZ » Brantner Altgas s. r. o. » Zariadenie na zhodnocovanie odpadu

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Brantner Altgas s. r. o.
 • IČO: 36334081
 • Ulica a číslo: Dukelská štvrť 1401
 • Mesto /Obec: Dubnica nad Váhom
 • PSČ: 01841
 • Okres:Ilava
 • Kraj:Trenčiansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Zariadenie na zhodnocovanie odpadu
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.3. bod b) 2.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 12. 01. 2017
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
  § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 12. 06. 2017
 • Dátum kontroly: 22. 03. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 14. 06. 2022
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: