IPKZ » PD Dobrá Niva, a.s. » Farma ošípaných Breziny

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: PD Dobrá Niva, a.s.
 • IČO: 36661562
 • Ulica a číslo: Nám. SNP č. 217/2
 • Mesto /Obec: Dobrá Niva
 • PSČ: 96261
 • Okres:Zvolen
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Farma ošípaných Breziny
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 16. 06. 2016
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: