IPKZ » N1243 s.r.o. » Prevádzka na výrobu keramických výrobkov

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: N1243 s.r.o.
 • IČO: 4562215
 • Ulica a číslo: Martina Rázusa 13
 • Mesto /Obec: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Okres:Banská Bystrica
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Prevádzka na výrobu keramických výrobkov
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 3.5.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená
  Integrované povolenie Dátum právoplatnosti
  2282/270/OIPK/470380105/2005/Pe 09.03. 2006
  Zmeny integrovaného povolenia Dátum právoplatnosti
  09.12. 2008

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 31. 03. 2014
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 14. 12. 2016
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 26. 11. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: