IPKZ » FCC Slovensko, s.r.o. » Technológia na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: FCC Slovensko, s.r.o.
 • IČO: 31318762
 • Ulica a číslo: Bratislavská 18
 • Mesto /Obec: Zohor
 • PSČ: 90051
 • Okres:Malacky
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Technológia na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.3. bod b) 2.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 11. 11. 2016
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 14. 10. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: