IPKZ » Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. » Farma ošípaných KOJATICE

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.
 • IČO: 152012
 • Ulica a číslo: Bardejovská 44
 • Mesto /Obec: Prešov
 • PSČ: 08001
 • Okres:Prešov
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Farma ošípaných KOJATICE
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 6. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 29. 09. 2014
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
  § 35 ods. 2 písm. d) – obmedzenie, alebo zastavenie činnosti alebo zastavení
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: