IS Elektro

Informačný systém ELEKTRO je určený na zber a spracovanie údajov o množstvách elektrických a elektronických zariadení ročne uvádzaných na trh v SR a tiež o množstvách odpadov z elektrických a elektronických zariadení a miere ich zhodnocovania. Na základe údajov v tomto systéme sa hodnotí plnenie legislatívne stanovených limitov miery zhodnocovania odpadov z elektrických a elektronických zariadení jednotlivými povinnými osobami, ktorými sú výrobcovia elektrozariadení.

Informačný systém obsahuje tiež register výrobcov elektrozariadení definovaný v zákone o odpadoch, ktorý je verejne prístupný. Výrobca elektrozariadenia je povinný požiadať o zápis do registra výrobcov elektrozariadení podľa zákona o odpadoch.

V informačnom systéme ELEKTRO sa vedie aj evidencia údajov z ročných hlásení výrobcu elektrozariadení podávaných výrobcami elektrozariadení MŽP SR pre jednotlivé kategórie elektrozariadení.

Systém je rozdelený: