Preskočit na obsah

IS Odpady

Za účelom sledovania vzniku odpadu a nakladania s ním v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) využíva Ministerstvo životného prostredia SR  Regionálny informačný systém o odpadoch (RISO).

Online vstup: Verejne prístupné údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi

Základným vykonávacím predpisom pre vedenie evidencie o druhoch/poddruhoch a množstve vzniknutých odpadov a nakladaní s nimi a pre výkon plnenia ohlasovacích povinností je v súčasnosti vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len evidenčná vyhláška). Rozdelenie odpadov na jednotlivé druhy/poddruhy odpadov určuje vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z., ktorý je kompatibilný s európskym katalógom odpadov.

Držitelia odpadov, sprostredkovatelia, obchodníci a prevádzkovatelia zariadení na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov (ďalej len povinné subjekty) vedú evidenciu o druhoch/poddruhoch odpadov a množstve odpadov a nakladaní s nimi a ohlasujú údaje z evidencie podľa § 14 ods. 1 písm. f) a písm. g) zákona o odpadoch. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu; ak ide o mobilné zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, príslušnému okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta nakladania s odpadom.

Limitom pre podávanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním je nakladanie ročne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 t ostatných odpadov (podľa § 3 ods. 1 evidenčnej vyhlášky). Ak ide o vznik  odpadov uvedených v prílohe č. 3 k evidenčnej vyhláške, Ohlásenie o vzniku a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.

Vzor Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním je uvedený v prílohe č. 2 evidenčnej vyhlášky. Povinné subjekty v Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním uvádzajú sumárne údaje za uplynulý rok za každý druh/poddruh odpadu, spôsob nakladania s ním a odberateľa predmetného druhu/poddruhu odpadu. Spôsoby nakladania s odpadom sú legislatívne stanovené v súlade s predpismi EÚ číselníkmi "R" kódov (príloha č. 1 k zákonu o odpadoch) a "D" kódov (príloha č. 2 k zákonu o odpadoch). Navyše sú doplnené o ďalšie iné spôsoby nakladania s odpadom:
 

Kód Iné nakladanie s odpadom
Z Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním
DO Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
PO Príprava na opätovné použitie
V Zber
TU Využitie odpadu na úpravu terénu
OO Prijatie/odvzdanie obchodníkovi
OS Prijatie/odovzdanie sprostredkovateľovi
SVZ Dočasné uloženie výkopovej zeminy
PS Dočasné uloženie odpadu v prekládkovej stanici komunálneho odpadu

 
Informačný systém (jeho číselníky a štruktúra) sa priebežne upravuje podľa aktuálne platnej legislatívy.

Údaje o vzniku odpadu a nakladaním s ním sú zbierané a vkladané do informačného systému RISO na úrovni okresných úradov, resp. okresných úradov v sídle kraja.

Možnosť autorizovaného prístupu k údajom v RISO majú pracovníci odborov starostlivosti o životné prostredie okresných úradov a okresných úradov v sídle kraja, Slovenskej inšpekcie životného prostredia a Ministerstva životného prostredia SR.

Údaje o vzniku a nakladaní s komunálnymi odpadmi (odpady skupiny 20 podľa Katalógu odpadov) sú od roku 2005 v zmysle medzirezortnej dohody Ministerstva životného prostredia SR a Štatistického úradu SR bezodplatne preberané zo zisťovaní Štatistického úradu SR, ktorému zasa rezort životného prostredia rovnako bezodplatne poskytuje údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi inými ako komunálnymi (odpady skupiny 01 až 19 podľa Katalógu odpadov).