IS Odpady

Sledovanie vzniku a nakladania s odpadmi v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; ďalej len "zákon o odpadoch" vykonáva Slovenská agentúra životného prostredia pomocou Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO), ktorý je v prevádzke od roku 1995.

Online vstup: Verejne prístupné údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi (2005 - 2013)

Údaje do systému RISO sú zbierané prostredníctvom pracovísk obvodných a krajských úradov životného prostredia, ktoré sú základnými vstupnými miestami údajov.

Zber údajov je založený na spracovaní hlásení subjektov činných v oblasti vzniku a nakladania s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Základným vykonávacím predpisom pre vedenie evidencie vzniku a nakladania s odpadmi a pre výkon plnenia ohlasovacích povinností je v súčasnosti vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Rozdelenie odpadov na jednotlivé druhy odpadov určuje vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, ktorý je plne kompatibilný s európskym katalógom odpadov.

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, podľa ktorého je vedená evidencia vzniku a nakladania s odpadmi, je uvedené v prílohe č. 4 evidenčnej vyhlášky. Pôvodcovia a držitelia odpadov (povinné subjekty) vedú evidenciu a ohlasujú údaje z evidencie podľa § 19 ods. 1 písm. f) a písm. g) zákona o odpadoch a prevádzkovatelia zariadení na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov vedú evidenciu a podávajú hlásenia podľa § 21 ods. 1 písm. f) a písm. g) zákona o odpadoch. Tieto hlásenia podávajú raz ročne podľa § 10 ods. 2 evidenčnej vyhlášky za jednotlivé prevádzkarne územne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia. Obvodný úrad životného prostredia údaje z hlásení vkladá do IS RISO.

Informačný systém (jeho číselníky a štruktúra) sa priebežne upravuje v zmysle úprav platnej legislatívy.

Možnosť autorizovaného prístupu k údajom v RISO majú pracovníci obvodných a krajských úradov životného prostredia, Slovenskej inšpekcie životného prostredia a Ministerstva životného prostredia SR.

Limitom pre podávanie hlásenia je nakladanie s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 t ostatných odpadov (podľa § 10 ods. 1 evidenčnej vyhlášky). Limity neplatia pre druhy odpadov uvedené v prílohe 5 k evidenčnej vyhláške. Hlásenie podáva povinný subjekt za každú svoju prevádzkareň osobitne.

Povinné subjekty v hlásení uvádzajú sumárne údaje za každý druh odpadu, spôsob nakladania s ním a odberateľa predmetného druhu odpadu. Spôsoby nakladania sú legislatívne stanovené v súlade s predpismi EÚ číselníkmi "R" kódov (príloha č. 2 zákona o odpadoch) a "D" kódov (príloha č. 3 zákona o odpadoch). Navyše sú doplnené o dva spôsoby nakladania "Z" (Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi na mieste vzniku) a "DO" (Odovzdanie odpadov na využitie v domácnosti).

Údaje o vzniku a nakladaní s komunálnymi odpadmi (odpady skupiny 20 podľa Katalógu odpadov) sú od roku 2005 v zmysle medzirezortnej dohody Ministerstva životného prostredia SR a Štatistického úradu SR bezodplatne preberané zo zisťovaní Štatistického úradu SR, ktorému zasa rezort životného prostredia rovnako bezodplatne poskytuje údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi inými ako komunálnymi (odpady skupiny 01 až 19 podľa Katalógu odpadov).