Preskočit na obsah

IS Obaly

Informačný systém OBALY je zameraný na zber a spracovanie údajov o množstvách obalov ročne uvádzaných na trh v SR a tiež o množstvách odpadov z obalov a miere ich zhodnocovania. Na základe týchto údajov sa hodnotí plnenie legislatívne stanovených limitov miery zhodnocovania odpadov z obalov jednotlivými povinnými osobami a oprávnenými organizáciami.

Informačný systém obsahuje verejne prístupný register povinných osôb definovaný zákonom o obaloch. Na základe rozhodnutia MŽP SR SAŽP vykoná zápis povinnej osoby do registra. Register sa vedie priebežne v rozsahu údajov obsiahnutých v žiadosti o zápis do Registra.

Povinná osoba každú zmenu údajov dotýkajúcich sa registra oznamuje MŽP SR v stanovenej lehote podľa zákona o obaloch. Register je vedený priebežne.

Systémom sa tiež vedie evidencia údajov z ročných hlásení o obaloch uvedených na trh a plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, podávaných povinnými osobami podľa zákona o obaloch raz ročne MŽP SR.

Systém je rozdelený: