Preskočit na obsah

Správy čiastkových monitorovacích systémov

Jednou z hlavných úloh stredísk ČMS je podávať informácie o plnení úloh (zabezpečenie funkcie strediska ČMS a vyhodnotenie výsledkov z monitoringu) formou záverečných ročných alebo viacročných správ. Správy prechádzajú procesom oponentských konaní za účelom zabezpečenia kontroly dosiahnutých výsledkov.

ČMS Súhrnné
správy
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ovzdušie   1998 - Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znecistovaní v SR [5,5 MB] 1999 - Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znecistovaní v SR [4.6 MB]  [SK,
EN]
2000 - Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR [4 MB] 2001 - Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR [3.2 MB][SK,
EN]
2002 - Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR [3.4 MB] 2003 - Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR [5.2 MB] 2004 - Hodnotenie kvality ovzdušia v SR [1.3 MB] 2005 - Hodnotenie kvality ovzdušia v SR [4.7 MB] 2006 - Hodnotenie kvality ovzdušia v SR [4.8 MB] 2007 - Hodnotenie kvality ovzdušia v SR [3.7 MB] 2008 - Hodnotenie kvality ovzdušia v SR [4.2 MB]
Správa Príloha
   
Voda         Vecné plnenie za rok 2001 [0.2 MB] Vecné plnenie za rok 2002 [0.2 MB] ČMS - Voda. Ročenka za rok 2002 [7.5 MB] Vecné plnenie za rok 2003 [2.1 MB] ČMS - Voda. Ročenka za rok 2003 [17.3 MB] ČMS - Voda. Ročenka za rok 2004 [10.8 MB] ČMS - Voda. Ročenka za rok 2005 [9.5 MB] ČMS - Voda. Ročenka za rok 2006 [7.0 MB] ČMS - Voda. Ročenka za rok 2007 [8.1 MB] ČMS - Voda. Ročenka za rok 2008 [4.4 MB]      
Meteorológia a klimatológia         Výročná správa ČMS MAK za rok 2001 [42 kB] Výročná správa ČMS MAK za rok 2002 [136 kB] Výročná správa ČMS MAK za rok 2003 [133 kB] Výročná správa ČMS MAK za rok 2004 [36 kB] Výročná správa ČMS MAK za rok 2005 [43 kB] Výročná správa ČMS MAK za rok 2006 [59 kB] Výročná správa ČMS MAK za rok 2007 [60 kB] Výročná správa ČMS MAK za rok 2008 [48 kB] Výročná správa ČMS MAK za rok 2009 [50 kB]        
Geologické faktory 93-00 Záverečná správa ČMS GF - za obdobie rokov 1993 - 2000 [23.7 MB]       Záverecná správa CMS GF - za rok 2001 [0.5 MB] Záverecná správa CMS GF - za rok 2002 [0.5 MB] Záverecná správa CMS GF - za rok 2003 [0.6 MB] Informatívna správa ČMS GF - za rok 2003 [0.3 MB] Záverecná správa CMS GF - za rok 2004 [0.5 MB]  ČMS GF - Zosuvy a iné svahové deformácie - za rok 2005 [0.67 MB]  ČMS GF - Zosuvy a iné svahové deformácie - za rok 2006 [0.77 MB]  ČMS GF - Zosuvy a iné svahové deformácie - za rok 2007 [0.75 MB]  ČMS GF - Zosuvy a iné svahové deformácie - za rok 2008 [1.23 MB]    
Odpady       Správa za rok 2000 [96 kB] Prehlad nákladov za rok 2000 [37 kB]          
Biota 01-04 Záverečná správa 2001-2004         Priebežná správa ČMS Biota za rok 2002 [99 kB] Priebežná správa ČMS Biota za rok 2003 [113 kB] Priebežná správa ČMS Biota za rok 2004 [122 kB] Priebežná správa ČMS Biota za rok 2005 [1.554 MB] Priebežná správa ČMS Biota za rok 2006 [174 kB] Príloha správy ČMS Biota za rok 2006 [78 kB] Priebežná správa ČMS Biota za rok 2007 [175 kB] Príloha správy ČMS Biota za rok 2007 [78 kB] Priebežná správa ČMS Biota za rok 2008 [169 kB]    
Pôda 92-96 Výsledky z ČMS pôda za obdobie 1992-1996 [3.5 MB]     Priebežná správa ČMS pôda za rok 2000 Priebežná správa ČMS pôda za rok 2001 [0.3 MB] Priebežná správa ČMS pôda za rok 2002 [1.3 MB] Priebežná správa ČMS pôda za rok 2003 [1.3 MB] Priebežná správa ČMS pôda za rok 2004 [1.1 MB] Priebežná správa ČMS pôda za rok 2005 [3 MB] Priebežná správa ČMS pôda za rok 2006 [7 MB] Priebežná správa ČMS pôda za rok 2007 [2 MB] Priebežná správa ČMS pôda za rok 2008 [3.2 MB] Priebežná správa ČMS pôda za rok 2009 [16.4 MB]
Lesy         Správa za rok 2001 [5.7 MB] Správa za rok 2002 [10.5 MB] Správa za rok 2003 [11 MB] Správa za rok 2004 [12.3 MB] Správa za rok 2005 [3.4 MB] Správa za rok 2006 [7.5 MB] Správa za rok 2007 [3.99 MB] Správa za rok 2008 [2.77 MB] Správa za rok 2009 [2.78 MB]    
Cudzorodé látky v potravinách a krmivách       Správa za rok 2000 Správa za rok 2001 Správa za rok 2002 - Cudzorodé látky v potravinách a krmivách Správa za rok 2002 - Monitoring poľovnej zveri a rýb [298 kB] Správa za rok 2003 - Cudzorodé látky v potravinách a krmivách Správa za rok 2004 - Cudzorodé látky v potravinách a krmivách Správa za rok 2005 - Koordinovaný cielený monitoring a monitoring spotrebného koša [717 kB] Správa za rok 2005 - Monitoring poľovnej, voľne žijúcej zveri a rýb [439 kB] Správa za rok 2006 - Koordinovaný cielený monitoring a monitoring spotrebného koša [982 kB] Správa za rok 2006 - Monitoring poľovnej, voľne žijúcej zveri a rýb [751 kB] Správa za rok 2007 - Koordinovaný cielený monitoring a monitoring spotrebného koša [748 kB] Správa za rok 2008 - Koordinovaný cielený monitoring, Monitoring spotrebného koša, Monitoring poľovnej zvery a rýb [50 kB]          
Rádioaktivita ŽP 00-02 Súhrnná správa ČMS Rádioaktivita ŽP 2000 - 2002 [1.3 MB]     ČMS Rádioaktivita ŽP - vyhodnotenie za rok 2000 [42 kB] Správa rok 2001 - Rádioaktivita ŽP a Jednotná databáza radiačných údajov v SR [258 kB] ČMS Rádioaktivita ŽP - vyhodnotenie za rok 2001 [91 kB] ČMS Rádioaktivita ŽP - vyhodnotenie za rok 2002 [97 kB] Záverečná správa ČMS Rádioaktivita ŽP 2000 - 2002 [917 kB] ČMS Rádioaktivita ŽP - vyhodnotenie za rok 2003 [98 kB] Záverečná správa ČMS Rádioaktivita ŽP 2003 s prílohami [5,2 MB] ČMS Rádioaktivita ŽP - vyhodnotenie za rok 2005 [138 kB] Záverečná správa ČMS Rádioaktivita ŽP 2005 s prílohami [15,1 MB] ČMS Rádioaktivita ŽP - vyhodnotenie za rok 2006 [93 kB] Záverečná správa ČMS Rádioaktivita ŽP 2006 s prílohami [3,71 MB] ČMS Rádioaktivita ŽP - vyhodnotenie za rok 2007 [98 kB] Záverečná správa ČMS Rádioaktivita ŽP 2007 s prílohami [6,22 MB] ČMS Rádioaktivita ŽP - vyhodnotenie za rok 2008 [208 kB] Záverečná správa ČMS Rádioaktivita ŽP 2008 s prílohami [6,52 MB] ČMS Rádioaktivita ŽP - vyhodnotenie za rok 2009 [83 kB] Záverečná správa ČMS Rádioaktivita ŽP 2009 s prílohami [4,1 MB] Záverečná správa ČMS Rádioaktivita ŽP 2010 s prílohami [3,75 MB]    


Správy o realizácii monitoringu životného prostredia

Správa o realizácii monitoringu životného prostredia za predchádzajúci rok je predkladaná operatívnej porade ministra (OPM) ŽP ako úloha, vyplývajúca z uznesenia OPM č.42 zo 4. 4. 2005 B.4.
Správa popisuje aktuálny stav jednotlivých čiastkových monitorovacích systémov, zoznam ukazovateľov zisťovaných v rámci monitoringu, aktuálny stav poskytovania on-line informácií a finančné vyhodnotenie.

Rok 2004 2005 2006 2007 2008
Správy o realizácii monitoringu ŽP 2004 - Správa monit. ŽP - 1.časť [21 kB]2004 - Správa monit. ŽP - 2.časť [74 kB]
2004 - Správa monit. ŽP - 3.časť [846 kB]2004 - Správa monit. ŽP - Ukazovatele [1.038 MB]
2005 - Správa monit. ŽP - komplet [3.771 MB]2005 - Košielka Správy monit. ŽP [26 kB] 2006 - Správa monit. ŽP [2.855 MB]2006 - Košielka Správy monit. ŽP [30 kB] 2007 - Správa monit. ŽP - final [3.071 MB]2007 - Košielka Správy monit. ŽP [26 kB] 2008 - Správa monit. ŽP - final [493 kB]2007 - Košielka Správy monit. ŽP [12 kB]


Informácia o dobudovaní čiastkových monitorovacích systémov na základe aktualizovaných projektov

Uznesením vlády SR č.7 z 12. januára 2000 bolo ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky uložené do konca roku 2004 zabezpečiť dobudovanie čiastkových monitorovacích systémov na základe aktualizovaných projektov. Informácia o dobudovaní ČMS na základe aktualizovaných projektov v stručnej forme popisuje aktivity ich dobudovania hlavne v nadväznosti na legislatívne zmeny. Na 2. operatívnej porade ministra bola dňa 8. februára 2005 zobraná na vedomie.

Plné znenie dokumentu

  • Predkladacia správa: (11kB)
  • Informácia o dobudovaní ČMS (121 kB)
  • Príloha (6 203 kB)

Pracovné stretnutia k realizácii monitorovacieho systému ŽP a IS monitoringu ŽP

Budovaním a prevádzkovaním Informačného systému monitoringu (ISM) ŽP je poverená Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Pre zabezpečenie tejto úlohy sa organizujú stretnutia všetkých vedúcich a zodpovedných riešiteľov ČMS. Posledné stretnutie sa konalo dňa 16. decembra 2009. Nasledujúca tabuľka poskytuje odkazy na dokumenty obsahujúce program stretnutia a prezentácie zástupcov jednotlivých ČMS.

Miesto konania Rok Obsah stretnutia Prezentácie, referáty
Modra 2005 Pracovný program ČMS-BiotaČMS-LesyČMS-PôdaČMS-Voda1ČMS-Voda2
ČMS-RadioaktivitaČMS-Ovzdušie
Modra 2006 Pracovný program ČMS-BiotaČMS-LesyČMS-PôdaČMS-Voda1ČMS-Voda2
ČMS-RadioaktivitaČMS-Cudzorodé látky 1ČMS-Cudzorodé látky 2
ČMS-Cudzorodé látky 3ČMS-Meteorológia a klimatológiaČMS-Odpady,
ČMS-Geologické faktoryČMS-Ovzdušie
Modra 2007 Pracovný program ČMS-BiotaČMS-Lesy, ČMS-Pôda, ČMS-Voda1ČMS-Voda2,
ČMS-RadioaktivitaČMS-Cudzorodé látky, INSPIRE-intro, ČMS-Meteorológia a klimatológia, ČMS-Geologické faktoryZdieľaný enviromentálny IS
Modra 2008 Pracovný program ČMS-BiotaČMS-LesyČMS-PôdaČMS-VodaČMS-Radioaktivita
ČMS-Meteorológia a klimatológiaČMS-Geologické faktory, Budúcnosť_GeoInfoMZP_a_KRISNárodná infraštruktúra priestorových informácií v SK
Bratislava 2009 Pracovný program ČMS-BiotaČMS-PôdaČMS-VodaČMS-RadioaktivitaČMS-Geologické faktoryČMS-OdpadyPredpoklady ďaľšieho rozvoja ISM,
SEIS-BASIS - databáza o monit. programoch ŽP v EÚ, SEIS-BASIS - minimálne požiadavkySEIS-BASIS - vzor vyplneného záznamu