Preskočit na obsah

Suroviny rastlinného pôvodu

Sledovaný parameter
Sledovaná komodita
nikel
suroviny rastlinného a živočíšneho pôvodu, pôda, krmivá z honov, žžľabové vzorky krmív, voda napájacia a závlahová
arzén
kadmium
ortuť
olovo
chróm
horčík
fluór
suroviny rastlinného a živočíšneho pôvodu, pôda, žľabové vzorky krmív, voda napájacia
kongenery PCB
PCB 28
suroviny živočíšneho pôvodu, pôda, žľabové vzorky krmív
PCB 52
PCB 101
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB 118 pôda
suma PCB
voda závlahová
dusičnany
suroviny rastlinného pôvodu, krmivá z honov, voda napájacia a závlahová
dusitany

 
 
Sledovaný parameter
Sledovaná komodita
chróm
bravčová masť, čerstvé bravčové mäso, čerstvé hovädzie mäso, bravčová pečeň, mäsové výrobky, živočíšne tuky, maslo, mlieko, mliečne výrobky, syry mäkké, tavené syry, tvaroh, údené mäso, slepačie vajcia, hydina, jogurty, konzervy z rýb, cibuľa, citrusové ovocie, detská výživa, jablká, kapusta, káva, mrkva, múky, rastlinné oleje, ovocné šťavy, paradajky, ryža, pivo, víno, nealkoholické nápoje, zemiaky, džúsy, malinovky, limonády, chlieb, pečivo, koláče, paprika zelená, cestoviny vaječné, soľ, cukor, voda pitná
nikel
arzén
kadmium
ortuť
olovo
dusičnany
údené mäso, mäsové výrobky, syry mäkké, tvaroh, jogurty, mliečne výrobky, cibuža, detská výživa, kapusta, mrkva, paradajky, zemiaky, jablká, citrusové ovocie, ovocné šťavy, nealkoholické nápoje, malinovky, pivo, paprika zelená, voda pitná
dusitany
údené mäso, mäsové výrobky, tavené syry, syry mäkké, tvaroh, zemiaky, mrkva, kapusta, paprika zelená, paradajky, cibuľa, voda pitná
kongenery PCB
PCB 28
suroviny živočíšneho pôvodu, pôda, žľabové vzorky krmív
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
dioxíny
slepačie vajcia
polycyklické aromatické uhľovodíky (1)
bravčová masť, mäsové výrobky, údené mäso, slepačie vajcia, hydina, jogurty, rastlinné oleje, káva, zemiaky, jablká, citrusové ovocie, mrkva, kapusta, paradajky, cibuľa, paprika zelená, chlieb, pečivo, cestoviny vaječné, ryža, malinovky, pivo, víno, voda pitná
mykotoxíny (2)
mlieko, syry mäkké, tavené syry, tvaroh, jogurty, detská výživa, ovocné šťavy, džúsy, limonády, jablká, múky, ryža, káva, pivo
rezíduá pesticídov (3)
bravčová masť, čerstvé bravčové mäso, bravčová pečeň, čerstvé hovädzie mäso, jogurty, tvaroh, maslo, živočíšne tuky, mlieko, mliečne výrobky, slepačie vajcia, hydina, mäsové výrobky, syry mäkké, konzervy z rýb, citrusové ovocie, detská výživa, jablká, múky, paradajky, paprika zelená, ryža, rastlinné oleje, zemiaky, mrkva, kapusta, cibuľa, víno, chlieb, pečivo, koláče, limonády, malinovky, pivo, voda pitná
veterinárne liečivá(4)
čerstvé bravčové mäso, čerstvé hovädzie mäso, mlieko, mliečne výrobky, jogurty, živočíšne tuky, slepačie vajcia, hydina, maslo, mäsové výrobky, syry mäkké
rádioaktivita
stroncium 90
mlieko, mliečne výrobky, slepačie vajcia, víno, pivo, nealkoholické nápoje, voda pitná
cézium 137
cézium 134
aditívne látky
mäsové výrobky, hydina, syry mäkké, tavené syry, údené mäso, bravčová pečeň, tvaroh, jogurty, detská výživa, nealkoholické nápoje, malinovky
endogénne cudzorodé látky
pivo, zemiaky
solanín
zemiaky
nitrozamíny
pivo

(1) polycyklické aromatické uhľovodíky: benzo(a)pyrén, naftalén, fenantrén, pyrén, benzo(a)antracén, benzo(b)fluorantén, dibenzo(a,h)antracén
(2) mykotoxíny: aflatoxín B1, aflatoxín M1, suma aflatoxínov B1, B2, G1, G2, aflatoxín B2, aflatoxín G1, aflatoxín G2, patulín, ochratoxín A, zearalenon, DON (deoxynivelanol)
(3) rezíduá pesticídov: Acephate, Aldrín, Dieldrín, Azinphos-metyl, Azinphos-etyl, Azoxystrobin, Bifenthrin, Binapacryl, Bromophos-etyl, Brompropylate, Captan, Carbendazim, Cypermetrin, Cyproconazol, Cyprodinil, pp DDE, op DDE, pp DDD, op DDD, pp DDT, op DDT, suma DDT, Deltaketo endrín, Deltametrin, Diazinone, Dicloran, Dicofol, Dichlofluanid, Dichlorvos, Dimethoat, Diniconazol, Diphenylamine, Endosulfan (endosulfán sulfát), Endrin, Fenhexamid, Fenchlorfos, Fenitrothion, Fenvalerát, Esfenvalerat, Folpet, Glyphosate, Heptachlór, Heptachlorepoxid, Trans-heptachlorepoxid, Cis-heptachlorepoxid, Hexaconazol, Hexachlórbenzén (HCB), suma HCH, delta HCH, gama HCH, beta HCH, alfa HCH, Chlordane, Cis-chlórdane, Trans-chlórdane, Chlorfenvinfos, Chlorothalonil, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Imazalil, Imidacloprid, Iprodion, Kresoxim-methyl, Lambda-cyhalothrin, Lindane, Malathione, Malaoxon, Mancozeb, Maneb, Mecarbam, Metalaxyl, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methoxychlor, Mevinfos Myclobutanil, Omethoate, Oxydemeton-methyl, Oxychlórdane, Parathion, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Penconazol, Permethrin, Phorate, Phosalone, Phosmet, Pirimicarb, Pirimifos-etyl, Pirimiphos-methyl, Procymidone, Prochloraz, Propham, Propiconazol, Propyzamid, Pyrazophos, Pyretrins, Quinalphos, Spiroxamine, Strobán, Tetraconazol, Thiabendazol, Tolylfluanid, Triazophos, Vinclozolin, Zineb (1) polycyklické aromatické uhľovodíky: benzo(a)pyrén, naftalén, fenantrén, pyrén, benzo(a)antracén, benzo(b)fluorantén, dibenzo(a,h)antracén
(4) veterinárne liečivá: Sulfonamidy, Chloramfenikol, Tetracyklin, Oxytetracyklin, Chlortetracyklin, Trimethoprim, Oxacilin, Cloxacilin, Dicloxacilin, Anpicilín, Amoxycilín, Furazolidone, Streptomycin, Dihydrostreptomycín, Penicilíny, Cefalosporíny

 
 
Sledovaný parameter
Sledovaná komodita
ortuť
malá zver pernatá a srstnatá, predátory, raticová zver, ryby dravé a nedravé, napájacia voda pre lesnú zver, huby, lišajníky
olovo
kadmium
chróm
nikel
arzén
meď
železo
raticová zver, napájacia voda pre lesnú zver
mangán
zinok
selén
ryby dravé a nedravé, napájacia voda pre lesnú zver
hliník
napájacia voda pre lesnú zver
horčík
vápnik
antimón
cín
kongenery PCB
PCB 28
malá zver pernatá a srstnatá, predátory, raticová zver, ryby dravé a nedravé, napájacia voda pre lesnú zver
PCB 52
PCB 101
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB 118 malá zver srstnatá, raticová zver, ryby dravé a nedravé
dioxíny
ryby dravé a nedravé
perzistentné organické
ryby dravé a nedravé, malá zver pernatá, predátory, raticová zver
polutanty (a)
 
rádiometria
cezium 134
huby, lišajníky
cezium 137
jód 131
urán 238 napájacia voda pre lesnú zver

(a) perzistentné organické polutanty: Aldrín, Dieldrín, DDT, DDD, DDE, HCH, HCB, Heptachlór, Toxafén