Preskočit na obsah

Publikovaná literatúra


AUTORI PUBLIKÁCIA ROK
Kováč, M. - Šalgovičová, D. : Stav kontaminácie potravinového reťazca z pohľadu päťročnej kontroly v rezorte PVž SR. (Condition of contamination the food chain from the 5-years old view of control in Slovak department of Agriculture and Nourishment). 1991
Zborník referátov z XV. celoštátnej konferencie so zahraničnou účasťou "Cudzorodé látky v požívatinách", máj 1991, Dom techniky ZSVTS, Košice, str. 5 - 9.
Birošová, Z. - Šalgovičová, D. - Kováč, M. : Počítačové spracovanie dát z kontroly cudzorodých látok v rezorte PVž SR. (The computer´s elaborating of data from contaminated material´s control in Slovak department of Agriculture and Nourishment). 1991
Zborník referátov z XV. celoštátnej konferencie so zahraničnou účasťou "Cudzorodé látky v požívatinách", máj 1991, Dom techniky ZSVTS, Košice, str. 25 - 28.
Šalgovičová, D. - Kováč, M. - Steinová, J. : Prehľad výskytu cudzorodých látok z hľadiska kontroly v rezorte PVž SR. (Survey of contaminated materials occurrence in the framework of control in Slovak department of Agriculture and Nourishment). 1991
Zborník prác z vedeckej konferencie "Ekotoxikológia potravinového reťazca", november 1991, Ústav zoohygieny a veterinárnej techniky, Trnava, disketa, počet strán 4.
Kováč, M. - Šalgovičová, D. - Kováčiková, E. : Aktuálny stav monitorizácie cudzorodých látok v potravinách. (Actual condition of monitoring the food conatmination). 1991
Zborník referátov z 34. zjazdu SSRV, Tatranská Lomnica, november 1991.
Birošová, Z. - Šalgovičová, D. - Steinová, J. : Počítačové spracovanie dát z kontroly cudzorodých látok v rezorte PVž SR. (The computer´s elaborating of data from contaminated material´s control in Slovak department of Agriculture and Nourishment). 1991
Zborník referátov z IV. medzinárodnej konferencie "Ekochem 91", november 1991, Dom techniky ZSVTS Bratislava, str. 37.
Šalgovičová, D. - Baláži, A. - Birošová, Z. : Kontaminácia potravinového reťazca v Žiarskej kotline. (The contamination of food chain in region Žiar nad Hronom). 1992
Zborník referátov zo seminára "Životné prostredie v Žiarskej kotline", apríl 1992, str. 18 - 36.
Propperová, A. - Kováčiková, E. - Šalgovičová, D : Zhodnotenie výsledkov kontroly kontaminácie potravinového reťazca v SR. (The evaluation of results from the contamination of food chain in the Slovak Republic). 1992
Zborník referátov "EKOS 92", september 1992.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Birošová, Z. : Využitie geografického informačného systému pri kontrole cudzorodých látok v rezorte pôdohospodárstva SR. (The aplication of the Geographyc Information System by control contaminants in the section of agriculture of Slovak Republic). 1993
Zborník referátov zo seminára "Ekotoxikológia potravinového reťazca", február 1993.
Šalgovičová, D. - Birošová, Z. - Steinová, J : Zhodnotenie výsledkov z kontaminácie organických polutantov v potravinovom reťazci. (The evaluation of results from the contamination of organic polutants in the food chain). 1993
Zborník referátov z konferencie "Osud organických polutantov v prostredí", jún 1993.
Šalgovičová, D. - Steinová, J. - Krížová, S : Zhodnotenie kontaminácie potravinového reťazca v Slovenskej republike. (The evaluation of the contamination of food chain in the Slovak Republic). 1993
Zborník referátov z IX. Medzinárodného kongresu "Agrichem 93", jún 1993.
Višacká, E. - Kovačičová, J. - Šalgovičová, D. - Kováč, M. : Prehľad kontaminácie potravín s polychlórovanými bifenylmi v požívatinách na Slovensku od roku 1987. (Survey of PCB` contamination of food in Slovak Republic since 1987). 1993
Zborník referátov z konferencie "SECOTOX MEETING" , 23. - 26.8. 1993, Porabka - Kozubnik, Poľsko.
Šalgovičová, D. - Birošová, Z. - Kováč, M. : Realizácia čiastkového monitorovacieho systému "Cudzorodé látky v požívatinách a krmivách". (Realization of Partial Monitoring System "FOOD and ANIMAL FEED CONTAMINATION"). 1993
Zborník referátov zo seminára "Monitoring životného prostredia", október 1993, str. 53 - 54.
Šalgovičová, D. - Birošová, Z. - Kováč, M. : Realizácia čiastkového monitorovacieho systému "Cudzorodé látky v požívatinách a krmivách". (Realization of Partial Monitoring System "Heterogeneous matters in foodstuffs and feedstuffs). 1993
Zborník z odborného seminára "Monitoring životného prostredia", 5. - 6.10. 1993, str. 53 - 54.
Kováč, M. - Šalgovičová, D. : Ponuka rezortu pôdohospodárstva SR pre vyhodnotenie cudzorodých látok pre prax. (Proposal of the Centre of agriculture of the Slovak Republic for evaluating of heterogeneous matters for practice). 1994
Zborník I. spoločný Slovensko-Rakúsky seminár "Monitoring and Control System for toxic substances in the food chain", október 1994, str. 9 - 40.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Višacká, E. : Realizácia čiastkového monitorovacieho systému "Cudzorodé látky v požívatinách a krmivách" - subsystém "Koordinovaný cielený monitoring". (Realization of Partial Monitoring System "FOOD and ANIMAL FEED CONTAMINATION" - Subsystem "Coordinated Pointed Monitoring"). 1994
Zborník I. spoločný Slovensko-Rakúsky seminár "Monitoring and Control System for toxic substans in the food chain", október 1994, str. 41 - 48.
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Višacká, E. : Realizácia čiastkového monitorovacieho systému "Cudzorodé látky v požívatinách a krmivách" - subsystém "Monitoring spotrebného koša". (Realization of Partial Monitoring System "FOOD and ANIMAL FEED CONTAMINATION" - Subsystem "Market Basket Monitoring"). 1994
Zborník I. spoločný Slovensko-Rakúsky seminár "Monitoring and Control System for toxic substans in the food chain", október 1994, str. 45 - 48.
Steinová, J. : Požiadavky na prepojenie výsledkov monitoringu cudzorodých látok na GEMS/FOOD - EURO. (Instructions for food contaminant data form applicated in the GEMS/FOOD - EURO). 1994
Zborník z odborného seminára "Zabezpečenie spoľahlivosti laboratórnych výsledkov", november 1994, str. 6 - 7.
Šalgovičová, D: Stredisko pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok. (Centre of avaluting the Food and Animal Feed contamination occurrence). 1994
Trendy v potravinárstve 1/94, str. 3 - 4.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Birošová, Z. : Čiastkový monitorovací systém "Cudzorodé látky v požívatinách a krmivách". (The Partial Monitoring System Food and Animal Feed Contamination). 1995
Životné prostredie, 29, 1995, č. 3, str.141 - 144.
Šalgovičová, D. - Birošová, Z. : Informačný systém o cudzorodých látkach. (Information System about heterogeneous matters). 1995
Zborník z XII. konferencie "Cudzorodé látky v požívatinách", 9. - 11. mája 1995, str. 57 - 60.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. : Realizácia čiastkového monitorovacieho systému "Cudzorodé látky v požívatinách a krmivách". (Realization of Partial Monitoring System "Food and Animal Feed Contamination"). 1995
Zborník z XII. konferencie "Cudzorodé látky v požívatinách", 9. - 11. mája 1995, str. 61 - 64.
Šalgovičová, D. - Steinová, J. - Krížová, S.: Prehľad výskytu kadmia v potravinách. (Survey of occurrence of cadmium in the food). 1995
Bulletin potravinárskeho výskumu, ročník 34 - 1995, 1-2, str. 91 - 95.
Šalgovičová, D. - Birošová, Z. - Steinová, J.: Dusičnany v zelenine a zemiakoch. (The nitrates in vegetable and potato). 1996
Bulletin of Food Research, 35, 1996, č. 1-2, s. 57-62.
Šalgovičová, D.: Sekundárna báza údajov z výskytu cudzorodých látok. (Secondary database of contaminated materials occurrence.) 1996
Trendy v potravinárstve, 3, 1996, č. 3, s. 3.
Hreňovčíková, I. - Šalgovičová, D.: Prehľad výskytu dusičnanov v zelenine a zemiakoch pri uplatnení nových hygienických požiadaviek. (Survey of nitrates in vegetable origin and potato occurrence in the framework a new sanitary request.) 1996
Trendy v potravinárstve, 3, 1996, č. 4, s. 5-6
Krížová, S. - Šalgovičová, D.: Realizácia čiastkového monitorovacieho systému "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách". (Realization of Partial Monitoring System "Food and Animal Feed Contamination"). 1996
Spoločné pracovné stretnutie - seminár riešiteľov čiastkových monitorovacích systémov, Modra 1.-2.10.1996. (disketa)
Šalgovičová, D. - Kováč, M. - Krížová, S.: Prehľad cudzorodých látok v surovinách pre konzervárenský priemysel v Slovenskej republike. (Survey of contaminated materials for canning industry in Slovak Republic) 1996
In: VIII. konzervárenské dni, Brno, 4-6.12.1996, s.22-26
Šalgovičová, D.: Parciálny informačný systém Cudzorodé látky v rezorte pôdohospodárstva. (Partial monitoring system "Contaminated materials" in agriculture.) 1996
In. Informatizácia v pôdohospodárstve. (medzinárodný seminár), Bratislava, Agris 1996, disketa, 5 s.
Šalgovičová, D. - Steinová, J. - Jurčáková A.: Zhodnotenie výsledkov cudzorodých látok z kontroly v rezorte pôdohospodárstva za rok 1996. (Valuation of contaminated materials issue in the department of agriculture´s control in 1996 year) 1997
In. Zborník referátov z XVII. celoštátnej konferencie so zahraničnou účasťou "Cudzorodé látky v požívatinách", máj 1997, ÚPKM, Bratislava, str. 37 - 39.
Krížová, S. - Šalgovičová, D.: Zhodnotenie výsledkov monitoringu spotrebného koša. (Valuation of market basket monitoring issue) 1997
In. Zborník referátov z XVII. celoštátnej konferencie so zahraničnou účasťou "Cudzorodé látky v požívatinách", máj 1997, ÚPKM, Bratislava, str. 40 - 42.
Košutzký, J. - Kubinec, J. - Sokol, J. - Krížová, S. - Šalgovičová, D.: poster Hodnoty rezíduí kadmia v surovinách a potravinách živočíšneho pôvodu v Slovenskej republike. (The values of cadmium residues in the raw materials and food of animal origin ) 1997
In. Zborník referátov z XVII. celoštátnej konferencie so zahraničnou účasťou "Cudzorodé látky v požívatinách", máj 1997, ÚPKM, Bratislava, str. 128 - 129.
Bachratý, S. - Šalgovičová, D: Využitie geografického informačného systému pri vyhodnocovaní výskytu cudzorodých látok. (Exploitation the geographic information system in the framework of evaluting the contaminated materials occurrence). 1997
Trendy v potravinárstve 5/97, str. 2 - 3.
Košutžký, J. - Šalgovičová, D. - Krížová, S.: Kadmium vo vybraných surovinách, potravinách a krmivách v Slovenskej republike v rokoch 1990 - 1996. (Kadmium in chosen raw materials, foods and feeds in Slovak republic since 1990 to 1996 year). 1997
Trendy v potravinárstve 6/97, str. 4 - 6.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Kováč, M.: Aditívne látky v potravinách. (Additive stuffs in the foods). 1998
In. Zborník referátov z 8. Vedeckej konferencie "Aditívne látky v požívatinách", október 1998, VÚP, Bratislava, str. 31 - 33.
Šalgovičová, D. - Krížová, S.: Monitorovací systém - Cudzorodé látky v potravinách. (Partial monitoring system - food and animal feed contamination). 1998
In. Beseda, Odborný a informačný magazín Ministerstva pôdohospodárstva SR, 19.8.1998, Ročník V., str. 4 - 7.
Záhorský, G. - Šalgovičová, D. - Krížová, S.: Projekt o cudzorodých látkach sa napĺňa. (Project about contaminated material´s control). 1998
In. Týždenné roľnícke novinky, 28.8.1998, Ročník 8., str. 14.
Šalgovičová, D. - Kováč, M. - Krížová, S.: Zhodnotenie výsledkov kontroly vybraných chemických prvkov v Slovenskej republike. (The evaluation of results from the select chemical elements in the Slovak Republic). 1998
In. Zborník referátov z Vedeckej konferencie "Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémech", september 1998, CHTF, Praha.
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Kováč, M.: Zhodnotenie výsledkov z monitoringu cudzorodých látok v potravinách a krmivách. (The evaluation of results from the Partial monitoring system Food and animal feed contamination) - poster. 1998
In. Zborník referátov z Vedeckej konferencie "Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémoch", september 1998, CHTF, Praha.
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - a kol: Čiastkový monitorovací systém "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" správa za rok 1997. (Partial monitoring system food and animal feed contamination, bulletin in 1997 year.) 1998
[Záverečná správa.] Bratislava. Výskumný ústav potravinársky 1998. 90 s.
Šalgovičová, D. - a kol.: Správa z výsledkov kontroly cudzorodých látok za rok 1997. (Bulletin of control´ contaminated materials issue in 1998 year.) 1998
[Záverečná správa.] Bratislava. Výskumný ústav potravinársky 1998. 850 s.
Šalgovičová, D. - a kol.: Správa z výsledkov kontroly cudzorodých látok za prvý polrok 1998. (Bulletin of control´ contaminated materials issue in half 1998 year.) 1998
[Záverečná správa.] Bratislava. Výskumný ústav potravinársky 1998. 60 s.
Šalgovičová, D. - Jurčáková, A. - Kováč, M.: Monitoring cudzorodých látok v potravinách v Slovenskej republike. (Monitoring of food contaminans in Slovakia). 1999
Zborník príspevkov 1 st Meeting on Chemistry & Life, september 1999, Brno - Česko, str.40-41
Šalgovičová, D. - Jurčáková, A. - Kováč, M.: Výsledky dlhoročného hodnotenia kontaminácie potravín. (Results of long-lasting food contamination valuation). 1999
Zborník príspevkov z XVIII. konferencie "Cudzorodé látky v požívatinách", máj 1999, Tatranská Štrba, str.27-28
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Kováč, M.: Zhodnotenie výsledkov monitoringu spotrebného koša. (Evaluation of market basket monitoring results). 1999
Zborník príspevkov z XVIII. konferencie "Cudzorodé látky v požívatinách", máj 1999, Tatranská Štrba, str. 88-90
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Jurčáková, A.: Monitorovanie kvality potravinárskych zdrojov a potravín. (Monitoring of food-sources and foodstuffs quality). 1999
Zborník č.19, "Potravinová bezpečnosť a zdravá výživa obyvateľstva", Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied 1999, Nitra, str. 209-219
Šalgovičová, D. - Kováč, M. - Světlíková, A.: Evaluation of food contamination level by elements. (Hodnotenie kontaminácie potravín z hľadiska chemických prvkov). 1999
"Acta fytotechnica et zootechnica", Trendy v potravinárstve, Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Nitra - november 1999, str. 38
Šalgovičová, D. - Krížová, S.: Porovnanie výsledkov v rámci monitoringu cudzorodých látok u poľovnej zveri a rýb. (MLZ) v SR s dostupnými zahraničnými údajmi. (Comparasion between the results of monitoring of game and fishes intro-monitoring food contaminants in SR within available foreign data.). 1999
IV. Žitnoostrovský odborný seminár s medzinárodnou účasťou, Gabčíkovo 28.-29. januára 1999.
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - a kol.: Čiastkový monitorovací systém "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" správa za rok 1998. (Partial monitoring system food and animal feed contamination, bulletin in 1998 year.) 1999
[Záverečná správa.] Bratislava. Výskumný ústav potravinársky 1999. 90 s.
Šalgovičová, D. - a kol.: Správa z výsledkov kontroly cudzorodých látok za rok 1998. (Bulletin of control´ contaminated materials issue in 1998 year.) 1999
[Záverečná správa.] Bratislava. Výskumný ústav potravinársky 1999. 850 s.
Šalgovičová, D. - a kol.: Správa z výsledkov kontroly cudzorodých látok za prvý polrok 1999. (Bulletin of control´ contaminated materials issue in half 1999 year.) 1999
[Záverečná správa.] Bratislava. Výskumný ústav potravinársky 1999. 60 s.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková, S. Sledovanie cudzorodých látok v potravinovom reťazci v rezorte pôdohospodárstva. (Evaluation of Contaminants in Food Chain within Field of Ministry of Agriculture) 2000
Trendy v potravinárstve, 7, 2000, č. 4, str. 1-6.
Kováč, M. - Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. Parciálny monitorovací systém "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách". (Partial monitoring systém "Food and feed contamination"). 2000
Book of Abstracts 7 th Regional Meeting of the Central and East European Section of Secotox, September 2000, Bratislava, str.41-45
Šalgovičová, D. - Kováč, M. - Krížová, S. - Světlíková, A. Monitoring of contaminants in food chain. (Monitorovanie kontaminantov v potravinovom reťazci). 2000
Book of Abstracts 7 th Regional Meeting of the Central and East European Section of Secotox, September 2000, Bratislava, str.132-133
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Svítková, S. Assessment of food quality considering contaminants within MoA in 1999. (Vyhodnotenie kontaminácie potravín v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva). 2000
Book of Abstracts 7 th Regional Meeting of the Central and East European Section of Secotox, September 2000, Bratislava, str. 126-128
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Světlíková, A. Evaluation of consumption basket monitoring result under MoA in SR. (Vyhodnotenie výsledkov monitoringu spotrebného koša v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva). 2000
Book of Abstracts 7 th Regional Meeting of the Central and East European Section of Secotox, September 2000, Bratislava, str.129-131
Šalgovičová, D. - Světlíková, A. - Krížová, S. - Kováč, M. Monitoring of "Food and Feed Contamination" in the Slovak Republic. (Monitorovací systém "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" v Slovenskej republike). 2000
Workshop on Contamination of Food and Agroproducts, September 27 th - October 1 th 2000, Varaždin, Croatia, str.31-32
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Světlíková, A.: Zhodnotenie výsledkov monitoringu spotrebného koša v rezorte pôdohospodárstva SR. (Evaluation of Market Basket Monitoring Results within Field of the Ministry of Agriculture in the Slovak Republic). 2000
Zborník príspevkov III. medzinárodnej konferencie "Cudzorodé látky v životnom prostredí", september 2000, Nitra, str.118-122
Světlíková, A. - Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Svítková, S.: Využitie geografického informačného systému pri spracovávaní výsledkov čiastkového monitorovacieho systému "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách. (Use of Geographic Information Systém by Results of Partial Monitoring System "Food and Feed Contaminants"). 2000
Zborník príspevkov III. medzinárodnej konferencie "Cudzorodé látky v životnom prostredí", september 2000, Nitra, str.200-202
Šalgovičová, D. - Světlíková, A. - Krížová, S.: Monitorovanie výskytu cudzorodých látok v potravinovom reťazci. (Monitoring of Contaminants Occurence in Nutritive Chain). 2000
Zborník príspevkov III. medzinárodnej konferencie "Cudzorodé látky v životnom prostredí", september 2000, Nitra, str.204-207
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - a kol: Čiastkový monitorovací systém "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" správa za rok 1999. (Partial monitoring system food and animal feed contamination, bulletin in 1999 year.) 2000
[Záverečná správa.] Bratislava. Výskumný ústav potravinársky 2000. 90 s.
Šalgovičová, D. - a kol.: Správa z výsledkov kontroly cudzorodých látok za rok 1999. (Bulletin of control´ contaminated materials issue in 1999 year.) 2000
[Záverečná správa.] Bratislava. Výskumný ústav potravinársky 2000. 95 s.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková, S. Cudzorodé látky v potravinovom reťazci. In: Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 1999. (Contaminants in foodstuffs chain. In: Report on environment condition in the Slovak Republic in 1999). 2001
1. vyd. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 2000, str. 137-139.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková, S. Kvalita potravín. In: Zelená správa 2001. (Quality of foodstuffs. In: Green paper 2001 ). 2001
1. vyd. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva prostredia SR, 2001, str. 33-35.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Jurčáková A. Súčasná situácia v súvislosti s rezíduami pesticídov. (Present situation in connection with residues of pesticides). 2001
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Ekotoxikológia, diagnostika, životné prostredie a veterinárna prax", jún 2001, Lesnica, na CD - 5 strán
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Kováč M. - Světlíková, A. Obsah cudzorodých látok v spotrebnom koši obyvateľstva Slovenskej republiky. (Content of contaminants in the Market Basket Monitoring in the Slovak Republic). 2001
Zborník príspevkov XIX. medzinárodnej konferencie "Cudzorodé látky v požívatinách", máj 2001, Štrbské Pleso, str.57-59
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková S. Systém vyhodnocovania arzénu, chrómu a niklu od farmy až po stôl. (Evaluation system of arsenic, chromium and nickel from farm to table). 2001
Zborník príspevkov XIX. medzinárodnej konferencie "Cudzorodé látky v požívatinách", máj 2001, Štrbské Pleso, str.67-69
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Svítková, S. Sledovanie vybraných chemických prvkov a dusičnanov v spotrebnom koši Slovenskej republiky. (Monitoring of chosen chemical elements and nitrates in the Market Basket Monitoring in the Slovak Republic.) 2001
XIV. seminár zo zahraničnou účasťou "Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémech", 12.-14. september 2001, Praha, 3 strany
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Svítková, S. Sledovanie obsahu kadmia vo vybraných zložkách životného prostredia Slovenskej republiky. (Monitoring of cadmium content in chosen environment parts in the Slovak Republic). 2001
XIV. seminár zo zahraničnou účasťou "Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémech", 12.-14. september 2001, Praha, 3 strany.
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Světlíková A. - Svítková S.: Obsah kadmia, ortuti, olova a arzénu v spotrebnom koši obyvateľstva Slovenskej republiky. (Content of cadmium, mercury, lead and arsenic in the Market Basket Monitoring in the Slovak Republic). 2001
Zborník príspevkov XIX. medzinárodnej konferencie "Cudzorodé látky v požívatinách", máj 2001, Štrbské Pleso, str.29-31
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Kováč Milan: Systém vyhodnocovania kadmia, ortuti a olova od farmy až po stôl. (Evaluation system of cadmium, mercury and lead from farm to table ). 2001
Zborník príspevkov XIX. medzinárodnej konferencie "Cudzorodé látky v požívatinách", máj 2001, Štrbské Pleso, str.26-28
Kováč, M. - Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková, S. Contamination, monitoring and prevention in the Slovak Republic. (Kontaminácia, monitoring a prevencia v Slovenskej republike). 2001
Workshop on Food/Agroproducts and Environment United Nations Industrial Development, Trieste, Italy, marec 2001
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Janeková K. - a kol: Čiastkový monitorovací systém "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" správa za rok 2000. (Partial monitoring system food and animal feed contamination, bulletin in 2000 .) 2001
[Záverečná správa.] Bratislava. Výskumný ústav potravinársky 2001. 90 s.
Šalgovičová, D. - a kol.: Správa z výsledkov kontroly cudzorodých látok za rok 2000. (Bulletin of control´ contaminated materials issue in 2000 .) 2001
[Záverečná správa.] Bratislava. Výskumný ústav potravinársky 2001. 95 s.
Šalgovičová, D. - a kol.: Správa z výsledkov kontroly cudzorodých látok za prvý polrok 2001. (Bulletin of control´ contaminated materials issue in the first half-year 2001.) 2001
[Záverečná správa.] Bratislava. Výskumný ústav potravinársky 2001. 82 s.
Šalgovičová, D. - a kol.: Správa o sledovaní cudzorodých látok v potravinovom reťazci a o systéme zabezpečovania kvality analýz. (AQA) v rezorte pôdohospodárstva za rok 2000. (Report on evaluation of contaminants in food chain and a system of AQA within field of Ministry of Agriculture in 2000). 2001
[Správa - materiál na rokovanie porady vedenia ministerstva.] Bratislava. Výskumný ústav potravinársky 2001. 56 s.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková, S. Kapitola: Cudzorodé látky v potravinovom reťazci. (Chapter:. (Contaminants in foodstuffs chain)). 2002
In: Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2000, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovesnká agentúra životného prostredia, 1. vydanie, Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR, 2002, str. 153-155, ISBN80-88833-29-9.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková, S. Kapitola: Kvalita potravín. (Chapter: Quality of foodstuffs). 2002
In: Zelená správa 2002, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 1. vydanie, Bratislava, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 2002, str. 33-35.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková, S. Sledovanie obsahu cudzorodých látok v potravinovom reťazci v roku 2001. (Following of contaminants in foodstuffs chain in 2001) 2002
Trendy v potravinárstve, ročník 9, 2002, č. 2, str. 6-12.
Světlíková, A. - Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Svítková, S. - Kováč, M. Monitoring of contaminants in Slovakia. (Monitoring kontaminantov v Slovenskej republike) 2002
In: Subregional Training on Total Diet Study, Praha, National Institute og Public Health in Prague, 2002, s. 151 - 152.
Šalgovičová, D. - Šilhár, S. - Kováč, M. - Světlíková, A. Development and present condition of contaminants monitoring in the Slovak Republic. (Vývoj a súčasný stav monitorovania kontaminantov na Slovensku.) 2002
In: Qualitat und Frische von Lebensmitteln tagungsband der Osterreichischen Lebensmittel-chemikertage 2002, Viedeň, Gesellschaft Osterreichischer Chemiker, AG Lebensmittel, Kosmetik und Tenside, 2002, s.160-163, ISBN 3-900-554-34-X.
Světlíková, A. - Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Svítková, S. Kontaminácia, monitoring a prevencia v Slovenskej republike. (Contamination, monitoring and Prevention in the Slovak Republic) 2002
In: 4th International Scientific Conference "Foreign Substances in the Environment", Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2002, str.191-193, ISBN 80-8069-065-0.
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Světlíková, A. - Svítková, S. Obsah cudzorodých látok v spotrebnom koši obyvateľstva Slovenskej republiky. (Conntent of contaminants in "Market Basked Monitoring" in Slovakia) 2002
In: 4th International Scientific Conference "Foreign Substances in the Environment", Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2002, str.111-112, ISBN 80-8069-065-0.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková S. Sledovanie obsahu kadmia vo vybraných zložkách životného prostredia Slovenskej republiky. (Following of cadmium countent in chosen parts of environment in Slovakia) 2002
In: 4th International Scientific Conference "Foreign Substances in the Environment", Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2002, str.173-177, ISBN 80-8069-065-0.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Svítková, S. Výsledky dotazníkového zisťovania monitoringu POPs v SR. (Results of questionnaire "Monitoring of POPs in Slovakia") 2002
In: Zborník príspevkov z 2. pracovného seminára k projektu "Počiatočná pomoc Slovenskej republike pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru o POPs", Bratislava, Slovenský hydrometeorologický ústav, 2002, str.51-60.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Svítková, S Monitoringu POPs v SR. (Monitoring of POPs in Slovakia) 2002
In: Zborník príspevkov z 3. pracovného seminára k projektu "Počiatočná pomoc Slovenskej republike pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru o POPs", Bratislava, Slovenský hydrometeorologický ústav, 2002, str.57-66.
Šalgovičová, D. - Šilhár, S. - Kováč, M. - Světlíková, A. Development and present condition of contaminants monitoring in the Slovak Republic. (Vývoj a súčasný stav monitorovania kontaminantov na Slovensku) 2002
Qualitat und Frische von Lebensmitteln tagungsband der Osterreichischen Lebensmittel-chemikertage 2002, St. Pőlten, Gesellschaft Osterreichischer Chemiker AG Lebensmittelchemie, Kosmetik und Tenside, 4.-7.júna 2002
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Janeková K. - Světlíková, A. - Svítková, S. Čiastkový monitorovací systém "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" správa za rok 2001. (Partial monitoring system food and animal feed contamination, report 2001.). 2002
[Záverečná správa.] Bratislava. Výskumný ústav potravinársky 2001. 90 s.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková, S. Správa z výsledkov kontroly cudzorodých látok za rok 2001. (Report of results of control, year 2001). 2002
[Záverečná správa.] Bratislava. Výskumný ústav potravinársky 2002. 95 s.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková, S. Správa z výsledkov kontroly cudzorodých látok za prvý polrok 2002. (Report of control of Contaminants first hay-year 2002). 2002
[Záverečná správa.] Bratislava. Výskumný ústav potravinársky 2002. 82 s.
Šalgovičová, D. Parciálny informačný systém o cudzorodých látkach. (PIS CL) za rok 2002. (Partial Information System of Contaminants in 2002). 2002
[Záverečná správa.] Bratislava. Výskumný ústav potravinársky 2002. 35 s.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková, S. Správa o sledovaní cudzorodých látok v potravinovom reťazci a o systéme zabezpečovania kvality analýz. (AQA) v rezorte pôdohospodárstva za rok 2001. (Report on evaluation of contaminants in food chain and a system of AQA within field of Ministry of Agriculture in 2001). 2002
Správa - materiál na rokovanie porady vedenia ministerstva, Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2002, 56 s.
Krížová, S. Ako je to vlastne s našimi potravinami?. (How safe is our food?) 2002
Časopis Život, ročník 52, 2002, č.34, s. 21.
Šalgovičová, D. - Krížová, S.: Vyhodnotenie národnej legislatívy a inštitucionálnej infraštruktúry vo vzťahu k POPs v Slovenskej republike. Kapitola: Monitoring POPs v Slovenskej republike. ( Evaluation of national legislative and institutional infrastructure in connection with POPs in Slovak republic. Chapter: Monitoring POPs in Slovak republic). 2002
In: Technická správa pre UNDP. Bratislava, Slovenský hydrometeorologický ústav, 2002, str. 28-53.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková, S.: Rizikové faktory životného prostredia. Chapter: (Environmental risk factors). 2002
In: Životné prostredie Slovenskej republiky v roku 2001. 1. vydanie Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 2002, str. 71-73.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková, S.: Kvalita potravín. In: Zelená správa 2003. ( Chapter: Quality of foodstuffs. In: Green paper ). 2003
1. vydanie Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 2003, str. 40-43.
Šalgovičová, D. - Krížová, S.: Sledovanie obsahu cudzorodých látok v potravinovom reťazci v roku 2002. ( Following of contaminants in foodstuffs chain in 2002). 2003
In.: Trendy v potravinárstve, roč. 10, 2003, č. 4, str. 5-7.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Košutzký, J. - Světlíková, A. - Svítková S.: Vývoj kontaminácie vybraných zložiek potravinového reťazca DDT v Slovenskej republike. ( Development trends of DDT contamination in selected parts of the food chain in the Slovak republic). 2003
In: Agriculture (Poľnohospodárstvo), roč. 49, 2003, č. 8, str. 391-399.
Šalgovičová, D. - Sasková, Z. - Svítková, S.: Koordinovaný cielený monitoring cudzorodých látok v potravinovom reťazci ( Coordinated Pointed Monitoring of Contaminants in Food Chain). 2003
>In: Enviromagazín, roč. 8, 2003, č. 4, str. 14-15.
Krížová, S. - Šalgovičová, D.:  Sledovanie obsahu cudzorodých látok v Čiastkovom monitorovacom systéme "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" v roku 2002. ( Following of contaminants in Partial Monitoring System "Food and animal feed contamination" in 2002 ). 2003
In: Trendy v potravinárstve, roč. 10, 2003, č. 5, str. 3-6.
Šalgovičová, D. - Sasková, Z. - Světlíková, A. - Krížová, S.: Monitoring of Persistent Organic Pollutants in Environment of Slovak Republic. ( Monitoring perzistentných organických látok v životnom prostredí Slovenskej republiky). 2003
In: Slovak Geological Magazine, roč. 9, 2003, č. 2-3, str. 171-172.
Šalgovičová, D. - Sasková, Z. - Světlíková, A. - Krížová, S.: Monitoring of Persistent Organic Pollutants in Environment of Slovak Republic. ( Monitoring perzistentných organických látok v životnom prostredí Slovenskej republiky). 2003
Analytika v geológii a v životnom prostredí 2003, Spišská Nová Ves, Slovenský geologický ústav Dionýza Štúra, >12. - 14. november 2003.
Šalgovičová, D.: Realizácia parciálneho informačného systému " Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" ( Realization of Partial Information System "Food and animal feed contamination"). 2003
>Budovanie a aktualizácia informačného systému monitoringu životného prostredia v Slovenskej republike, Teplý Vrch, Slovenská agentúra životného prostredia, 3. - 4. apríl 2003.
Krížová, S.: Realizácia monitorovacieho systému " Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" ( Realization of Partial Monitoring System "Food and animal feed contamination"). 2003
>Budovanie a aktualizácia informačného systému monitoringu životného prostredia v Slovenskej republike, Teplý Vrch, Slovenská agentúra životného prostredia, 3. - 4. apríl 2003.
Světlíková, A. - Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Svítková, S. -Kováč, M.: Situation in Contamination of food chain in Slovak Republic >. (Kontaminácia potravinového reťazca v Slovenskej republike). 2003
Conference of Food Safety and Quality 2003, Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Subregionálny úrad FAO, 23. - 27. marec 2003.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Svítková, S.: Prezentácia technickej správy č.2 - časť monitoring POPs v potravinách. (Results of questionnaire " Monitoring of POPs in Slovakia "). 2003
Pracovný seminár k projektu "Počiatočná pomoc Slovenskej republike pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru o POPs", Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 25. apríla 2003.
Šalgovičová, D.: Monitorovanie perzistentných organických látok v rezorte pôdohospodárstva. ( Monitoring of POPs within field of Ministry of Agriculture). 2003
3. pracovný seminár k projektu "Počiatočná pomoc Slovenskej republike pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru o POPs", Piešťany, Slovenský hydrometeorologický ústav, 2003, 20. - 22. január 2003.
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Janeková K. - Světlíková, A. - Svítková, S.: Čiastkový monitorovací systém "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" správa za rok 2002. ( Partial monitoring system " Foodstuff and animal feed contaminants " , report 2002 ). 2003
[Záverečná správa.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2003, 93 s.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková, S.: Správa z výsledkov kontroly cudzorodých látok za rok 2002. ( Report of results of control, year 2002). 2003
[Záverečná správa.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2003, 90 s.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková, S.: Správa z výsledkov kontroly cudzorodých látok za prvý polrok 2003. ( Report of control of Contaminants first hay-year 2003). 2003
[Záverečná správa.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2003, 82 s.
Šalgovičová, D.: Parciálny informačný systém o cudzorodých látkach (PIS CL) za rok 2003. ( Partial Information System of Contaminants in 2003). 2003
[Záverečná správa.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2003, 25 s.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A. - Svítková, S.: Správa o sledovaní cudzorodých látok v potravinovom reťazci a o systéme zabezpečovania kvality analýz (AQA) v rezorte pôdohospodárstva za rok 2002. ( Report on evaluation of contaminants in food chain and a system of AQA within field of Ministry of Agriculture in 2002). 2003
[ Správa - materiál na rokovanie porady vedenia ministerstva.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2003, 56 s.
Šalgovičová, D. - Krížová, S.: Monitoring perzistentných organických látok v Slovenskej republike. Kapitola: Potraviny. ( Monitoring POPs in Slovak republic, Chapter: Food). 2003
In: Technická správa pre UNDP. Bratislava, Slovenský hydrometeorologický ústav, 2003, 28 s.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. -Šinková, T. - Janeková, K.: Hodnotenie záťaže obyvateľstva aditívnymi látkami a kontaminantmi. ( Evaluation of population burden to additives and contaminants). 2003
>[ Priebežná správa.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2003, 53 s.
Šalgovičová, D. - Krížová S.: Rizikové faktory životného prostredia. Chapter: (Environmental risk factors). 2003
In: Životné prostredie Slovenskej republiky v roku 2001. 1. vydanie Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 2003, str. 71-73.
Šalgovičová, D. - Sasková, Z. - Krížová, S.: Monitoring polychlórovaných bifenylov vo vybraných zložkách potravinového reťazca. ( Monitoring of polychlorinated biphenyls in selected food chain components). 2003
In: Bulletin potravinárskeho výskumu, roč. 42, 2003, č. 1-2, str. 9-25.
Šalgovičová, D.: Kvalita potravín.. In: Zelená správa 2003. ( Chapter:. Quality of foodstuffs. In: Green paper ). 2004
>1. vydanie Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 2004, str. 37-40.
Krížová, S. - Šalgovičová, D., - Kováč, M.: Assessment of Slovak population exposure to lead. ( Expozícia obyvateľstva olovom v Slovenskej republike). > 2004
>In: European Food Research and Technology, >roč. 219, 2004, č. 3, str. 254-259.
Šalgovičová, D. - Krížová, S.: >Hodnotenie záťaže obyvateľstva kontaminantami. ( Assessment of likely population exposure to contaminants). > 2004
In: Bulletin potravinárskeho výskumu, roč. 43, 2004, č. 1-2, str. 49-58.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Světlíková, A.: Medzinárodný program monitorovania kontaminantov v potravinách - GEMS/Food. (International monitoring program for contaminants in food - GEMS/Food ). 2004
In: Enviromagazín, roč. 9, 2004, č. 4, str. 14-15.
Krížová, S. - Šalgovičová, D.: Semi - finished risk evaluation procedures of selected chemicals to population by food consumption in the Slovak Republic . (Rozpracovanie postupov hodnotenia rizika vybraných chemických látok na ľudskú populáciu prostredníctvom konzumácie potravín). 2004
In: 3rd International Workshop on Total Diet Studies. Francúzsko, Paríž , National Institute for Agricultural Research Paris-Grignon , 2004, 2 s.
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Sasková, Z.: Expozícia obyvateľstva dusičnanmi v Slovenskej republike. ( Nitrate exposition of the population in Slovak Republic). 2004
In: Zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej konferencie " Rizikové faktory potravového reťazca" , Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 7.10.2004, str. 208-210.
Šalgovičová, D. - Sasková, Z. - Krížová, S.: Monitoring polychlorovaných bifenylov v potravinách. (Monitoring of polychlorinated biphenyls in foodstuff). 2004
In: Zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej konferencie " Rizikové faktory potravového reťazca" , Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 7. 10. 2004, str. 214-216.
Dobríková, E. - Šalgovičová, D.: Zhodnotenie stavu kontaminácie v oblasti Stredného Spiša. ( Evaluation of Contamination in the Central Spiš Region). 2004
In: Zborník príspevkov z XIII. vedeckého sympózia s medzinárodnou účasťou " O ekológii vo vybraných aglomeráciách Jelšavy - Lubeníka a Stredného Spiša" , Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, Hrádok pri Jelšave, 4. - 5. 11. 2004, str. 20-22.
Sasková, Z. - Šalgovičová, D.: Kontaminácia životného prostredia v oblasti Stredného Gemeru. ( Environment Contamination in the Area of Central Gemer). 2004
In: Zborník príspevkov z XIII. vedeckého sympózia s medzinárodnou účasťou " O ekológii vo vybraných aglomeráciách Jelšavy - Lubeníka a Stredného Spiša" , Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, Hrádok pri Jelšave, 4. - 5. 11. 2004, str. 23-25.
Šalgovičová, D. - Krížová, S.: Trendy kontaminácie potravín DDT v Slovenskej republike. ( Trends in the DDT foodstuff contamination in Slovak Republic). 2004
>In: Zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej konferencie " Rizikové faktory potravového reťazca" , Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 7. 10. 2004, str. 211-213.
Krížová, S. - Šalgovičová, D.: Presentation of The Department of evaluation of contaminants in foodstuffs chain (National database for contaminants, pesticide residues, monitoring of contaminants in food). > Prezentácia strediska pre vyhodnocovanie cudzorodých látok v potravinovom reťazci. (Databáza kontaminantov, rezíduí pesticídov a monitoring cudzorodých látok v potravinách). 2004
In: 3rd International Workshop on Total Diet Studies . Francúzsko, Paríž, National Institute for Agricultural Research Paris-Grignon , 17. - 21. 5. 2004, str. 120-123.
Šalgovičová, D. - Krížová, S.: Hodnotenie záťaže obyvateľstva cudzorodými látkami. ( Evaluation of Contaminants Exposure to Population). 2004
Konferencia Národného programu podpory zdravia. Piešťany, Úrad verejného zdravotníctva SR a Národný ústav reumatických chorôb, 9. 11. 2004.
Šalgovičová, D. - Krížová, S.: Zabezpečenie kvality v sektore výroby a spracovania mlieka. ( Monitoring and Surveillance on Contaminants in Milk). 2004
Medzinárodný projekt "Zabezpečenie kvality v sektore výroby a spracovania mlieka". Nitra, Agroinštitút, 9. 9. 2004.
Šalgovičová, D. - Krížová, S.: Olovo v svalovine vysokej zveri v Slovenskej republike. ( Lead in the game muscles in Slovak Republic). 2004
Poster publikovaný v zborníku príspevkov zo IV . medzinárodnej konferencie " Rizikové faktory potravového reťazca" , Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 7. 10. 2004, str. 217-219.
Krížová, S. - Šalgovičová, D.: Expozícia obyvateľstva olovom v Slovenskej republike. ( Lead exposition of the population in Slovak Republic). 2004
Poster publikovaný v zborníku príspevkov zo IV . medzinárodnej konferencie " Rizikové faktory potravového reťazca" , Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 7. 10. 2004, str. 140-142.
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Janeková, K.: Čiastkový monitorovací systém "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" správa za rok 2003. ( Partial monitoring system " Foodstuff and animal feed contaminants " , report 2003 ). 2004
[Záverečná správa.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2004, 99 s.
Šalgovičová, D.: Správa z výsledkov kontroly cudzorodých látok za rok 2003. ( Report of results of control, year 2003). 2004
[Záverečná správa.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2004, 88 s.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Dobríková, E. - Janeková, K.: Správa o sledovaní cudzorodých látok v potravinovom reťazci a o systéme zabezpečovania kvality analýz (AQA) v rezorte pôdohospodárstva za rok 2003. ( Report on evaluation of contaminants in food chain and a system of AQA within field of Ministry of Environmental in 2003). 2004
[ Správa - materiál na rokovanie porady vedenia ministerstva.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2004, 58 s.
Šalgovičová, D.: Rizikové faktory životného prostredia. ( Environmental risk factors). 2004
In: Životné prostredie Slovenskej republiky v roku 2003. 1. vydanie, Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR, 2004, str. 74-76.
Krížová, S. - Šalgovičová, D.: Hodnotenie expozície chemickými látkami v podmienkach Slovenskej republiky. ( Evaluation of exposition chemical stuff in Slovak Republic). 2004
>In: Trendy v potravinárstve, roč. 11, 2004, č. 4-5, str. 2-5.
Šalgovičová, D. - Krížová, S.: >Odhad záťaže obyvateľstva SR kontaminantmi. ( Assessment of likely population exposure to contaminants). > 2004
>In: Trendy v potravinárstve, roč. 11, 2004, č. 6, str. 10-11.
Světlíková, A.: >Medzinárodná databáza WHO o kontaminantoch v potravinách GEMS/FOOD. ( International database WHO of contaminants in food GEMS/FOOD). > 2004
>In: Trendy v potravinárstve, roč. 11, 2004, č. 6, str. 2-3.
Šalgovičová, D.: >Kvalita potravín.. In: Zelená správa 2004. ( Chapter:. Quality of foodstuffs. In: Green paper). > 2005
1. vydanie Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 2005, str. 37-40.
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Kováč, M.: Assessment of Slovak population exposure to cadmium from food . ( Expozícia obyvateľstva kadmiom z potravín v Slovenskej republike). 2005
In : European Food Research and Technology, roč. 221, 2005, č. 5, str. 700-706.
Šalgovičová, D. - Šebo, M.: Monitoring poľovnej zveri. ( Monitoring of game ). 2005
In: Poľovníctvo a rybárstvo, roč. 57, 2005, č. 3, str. 18-19.
Světlíková, A. - Dobríková, E.: Obsah hexachlórbenzénu vo vybraných základných potravinách v období 1985-2003 v Slovenskej republike. ( Content of hexachlorobenzene in chosen basic foodstuffs for the period 1985-2003 in Slovak Republic). 2005
In: Bulletin potravinárskeho výskumu, roč. 44, 2005, č. 1-2, str. 123-133.
Krížová, S. - Šalgovičová, D.: Hodnotenie záťaže obyvateľstva kontaminantami. ( Assessment of population exposure to contaminants). 2005
In: Zborník príspevkov z I . 8.0pt; vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou " Bezpečnosť a kontrola potravín" . Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita , 6. - 7. 4. 2005, str. 127-131.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Dobríková, E.: Monitoring a informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách. ( Monitoring and information system of contaminants in foodstuffs). 2005
In: Zborník príspevkov z I. konferencie o environmentálnej problematike "Enviro-i-fórum". Zvolen, Technická univerzita, 15. - 17. 6. 2005, str. 60-63.
Dobríková, E. - Šalgovičová, D.: Kontaminácia sladkovodných rýb polychlórovanými bifenylmi. ( Polychlorinated biphenyls in freshwater fish). 2005
In: Zborník príspevkov zo XIV. vedeckého sympózia s medzinárodnou účasťou "O ekológii vo vybraných aglomeráciách Jelšavy - Lubeníka a stredného Spiša", Hrádok pri Jelšave, Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, 24. - 25. 11. 2005 , str. 58-60.
Šalgovičová, D. - Zmetáková, Z.: Olovo v svalovine raticovej zveri. ( 8.0pt; Lead in the venison's and deer's musculature). 2005
In: Zborník príspevkov zo XIV. vedeckého sympózia s medzinárodnou účasťou "O ekológii vo vybraných aglomeráciách Jelšavy - Lubeníka a stredného Spiša", Hrádok pri Jelšave, Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, 24. - 25. 11. 2005 , str. 79-82.
Šalgovičová, D.: Prehľad výskytu kadmia vo vybraných zložkách životného prostredia. ( Monitoring of cadmium content in chosen environment parts). 2005
In: Zborník príspevkov zo XIV. vedeckého sympózia s medzinárodnou účasťou "O ekológii vo vybraných aglomeráciách Jelšavy - Lubeníka a stredného Spiša", Hrádok pri Jelšave, Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, 24.-25.11. 2005 , str. 71-74.
Šalgovičová, D. - Krížová, S.: Monitoring cudzorodých látok a bezpečnosť potravín. ( Monitoring of food contaminants and food safety). 2005
Medzinárodná konferencia CENAA NATO-OF EUB-FSEV TnU A. Dubčeka. Bratislava, Ekonomická univerzita, 21. - 22. 4. 2005.
Šalgovičová, D. - Dobríková, E.: Odhad záťaže obyvateľstva SR kontaminantami z potravín. ( Assessment of likely population exposure from food to contaminants). 2005
In: Zborník príspevkov z XX. vedeckej konferencie " Cudzorodé látky v požívatinách" , Štrbské Pleso, Slovenská zdravotnícka univerzita VVZ Bratislava, 3. - 5. 10. 2005, str. 71-74.
Šalgovičová, D. - Pavlovičová, D.: Expozícia obyvateľstva Slovenskej republiky kadmiom z potravín a nápojov. ( Cadmium exposition of the population in Slovak Republic from food and drinks). 2005
In: Zborník príspevkov z XX. vedeckej konferencie " Cudzorodé látky v požívatinách" , Štrbské Pleso, Slovenská zdravotnícka univerzita VVZ Bratislava, 3. - 5. 10. 2005, str. 75-78.
Šalgovičová, D.: Odhad expozície obyvateľstva SR arzénom. ( Assessment of Slovak population exposure to arsenic). 2005
In: Zborník príspevkov z XX. vedeckej konferencie " Cudzorodé látky v požívatinách" , Štrbské Pleso, Slovenská zdravotnícka univerzita VVZ Bratislava, 3. - 5. 10. 2005, str. 196-199.
Krížová, S. - Šalgovičová, D. - Janeková, K.: Čiastkový monitorovací systém "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" správa za rok 2004. ( Partial monitoring system " Foodstuff and animal feed contaminants " , report 2004 ). 2005
[Záverečná správa.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2005, 112 s.
Šalgovičová, D.: Správa z výsledkov kontroly cudzorodých látok za rok 2004. ( EN-GB; Report of results of control, year 2004). 2005
[Záverečná správa.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2005, 92 s.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Dobríková, E. - Janeková, K.: Správa o sledovaní cudzorodých látok v potravinovom reťazci a o systéme zabezpečovania kvality analýz (AQA) v rezorte pôdohospodárstva za rok 2004. ( Report on evaluation of contaminants in food chain and a system of AQA within field of Ministry of Environmental in 2004). 2005
[ Správa - materiál na rokovanie porady vedenia ministerstva.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2005, 54 s.
Šalgovičová, D. - Rajský, M. - Krížová, S.: Kontaminácia svaloviny vybraných druhov raticovej zveri olovom v Slovenskej republike. ( Contamination by musculature lead of selected species of hoofed game in Slovakia). 2005
In: Folia venatoria, roč. 35, 2005, č. 1, str. 105-114.
Šalgovičová, D.: Rizikové faktory životného prostredia. ( Chapter: Environmental risk factors ). 2005
In: Životné prostredie Slovenskej republiky v roku 2004. 1. vydanie. Bratislava, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 2005, str. 180-183.
Šalgovičová, D.: Kvalita potravín. In: Zelená správa 2005. ( Chapter:. Quality of foodstuffs. In: Green paper). 2006
1. vydanie. Bratislava, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 2006, str. 59-66.
Gáborčík, N. - Zmetáková, Z. - Varga, J.: Dopad sucha na produkčný proces a úrody sušiny trávnych porastov. ( Effects of aridity on the production process and dry matter yield of grass cover). 2006
In: Naše pole, roč. X, 2006, č. 2, str. 36-37.
Zmetáková, Z. - Šalgovičová, D.: Polychlórované bifenyly, životné prostredie a človek. ( Polychlorinated biphenyls, environment and human). 2006
In. Trendy v potravinárstve, roč. 13, 2006, č. 1, str. 11-13.
Šalgovičová, D. - Krížová, S.: Exposure of the population of the Slovak w:st="on">Republic to nitrates . (Záťaž obyvateľstva Slovenskej republiky dusičnanmi). 2006
In: Journal of Food and Nutrition Research , roč. 45, 2006, č. 2, str. 89-95. 8.0pt;
Dobríková, E. - Šalgovičová, D.: Evaluation of soil and agricultural products' contamination in the Spiš District of Slovakia . (Zhodnotenie kontaminácie pôdy a poľnohospodárskej produkcie v oblasti stredného Spiša). 2006
In: Journal of Food and Nutrition Research , roč. 45, 2006, č. 3, str. 134-139. 8.0pt;
Šalgovičová, D. - Zmetáková, Z.: Polychlorinated biphenyls in muscle tissue of freshwater fish in East Slovakia. (Polychlórované bifenyly v svalovine sladkovodných rýb na Východnom Slovensku). 2006
In: Journal of Food and Nutrition Research , roč. 45, 2006, č. 4, str. 171-178.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Svítková S.: Kontaminácia zveri a rýb perzistentnými organickými látkami v SR. ( Peristent Organic Pollutants in game and fish in the Slovak republic). 2006
In: Zborník príspevkov z I. medzinárodnej vedeckej konferencie "Divina - dietetická zložka výživy moderného človeka". Nitra, Výskumný ústav živočíšnej výroby, 2006, str. 58-63.
Šalgovičová, D.: Vplyv obsahu ťažkých kovov v pôde na kontamináciu obilnín. ( Effect of heavy metals concentration on corn contamination). 2006
In: Zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej konferencie "Rizikové faktory potravového reťazca". Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 12. 10. 2006 , str. 275-278.
Zmetáková, Z. - Šalgovičová, D.: Kontaminácia rýb polychlórovanými bifenylmi v Slovenskej republike. ( Fish contamination by polychlorinated biphenyls in the Slovak Republic). 2006
In: Zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej konferencie "Rizikové faktory potravového reťazca". Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 12.10.2006 , str. 325-329.
Dobríková, E. - Šalgovičová, D.: Systém zberu, spracovania a vyhodnocovania údajov z ČMS "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách". ( System of data collection, data processing and evaluation of the results of Partial Monitoring System " Food and Feed Contaminants "). 2006
In: Zborník príspevkov z II. konferencie o environmentálnej problematike "Enviro-i-fórum", Zvolen, Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici, 18. - 20. 10. 2006 , str. 142-145.
Pavlovičová, D. - Šalgovičová, D.: Časové rady záťaže obyvateľstva SR polychlórovanými bifenylmi. ( Time series of the exposure to dietary polychlorinated biphenyls in the Slovak republic). 2006
In: Zborník príspevkov z III. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kontrola potravín", Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 5. - 6. 4. 2006 , str. 145-148.
Šalgovičová, D. - Pavlovičová, D.: Obsah polychlórovaných bifenylov v rybách a jeho vplyv na expozíciu slovenskej populácie. ( Content of polychlorinated biphenyls in fish and its influence on exposure of Slovak population). 2006
In: Zborník príspevkov z III. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kontrola potravín", Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 5. - 6. 4. 2006 , str. 166-169.
Šalgovičová, D.: Hodnotenie záťaže obyvateľstva Slovenskej republiky dusičnanmi. ( Assessment of population exposure in the Slovak republic). 2006
In: Zborník príspevkov z 26. vedeckej konferencie "Priemyselná toxikológia ´06". Piešťany, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 23. - 25. 5. 2006 , str. 150-157 .
Pavlovičová, D. - Šalgovičová, D.: Expozícia obyvateľstva SR arzénom, ortuťou a kadmium z potravín a nápojov. ( Exposure of the population of the Slovak republic to arsenic, mercury and cadmium from food and beverages). 2006
In: Zborník príspevkov z 26. vedeckej konferencie "Priemyselná toxikológia ´06". Piešťany, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 23. - 25. 5. 2006 , str. 112-120.
Zmetáková, Z. - Šalgovičová, D.: Ortuť vo vybraných zložkách životného prostredia a v potravinách obchodnej siete na Slovensku. ( Mercury in chosen basic environments and foodstuffs in the Slovak republic ). 2006
In: Zborník príspevkov z 26. vedeckej konferencie "Priemyselná toxikológia ´06". Piešťany, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 23. - 25. 5. 2006 , str. 169-178.
Gáborčík, N. - Zmetáková, Z.: Vplyv deficitu zrážok na fotosyntézu a produkciu dočasných trávnych porastov . ( Impact of rainfall deficiency on the photosynthesis and dry matter production of temporary grasslands ). 2006
In: Zborník referátov z 3. vedeckej konferencie na tému " Výskum, šľachtenie tráv a ich uplatnenie pri tvorbe krajiny " , SPU Katedra trávnych a kŕmnych plodín, Levoča, 30. 6. - 4. 7. 2006 , str. 88-91.
Šalgovičová, D.: Zhodnotenie stavu kontaminácie potravinového reťazca v rezorte pôdohospodárstva za rok 2005. ( Assessment of contaminants in food chain within the Ministry of Agriculture in 2005 ). 2006
In: Zborník príspevkov z II. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín". Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 9. 11. 2006 , str. 454-459.
Zmetáková, Z.: Zhodnotenie systému monitorovania cudzorodých látok v potravinách a krmivách za rok 2005. ( Monitoring of contaminants occurrence in food and feed in 2005 ). 2006
In: Zborník príspevkov z II. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín". Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 9. 11. 2006 , str. 513-517.
Pavlovičová, D. - Šalgovičová, D.: Modelovanie dynamiky zmien expozície obyvateľstva SR kontaminantami z potravín. ( Modelling of dietary exposure dynamics to food contaminants in the Slovak Republic ). 2006
In: Zborník príspevkov z XVI. medzinárodnej konferencie "Chromatografické metódy a zdravie človeka", Piešťany, Ústav analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, 13. - 16. 11. 2006 , str. 38-42.
Šalgovičová, D. - Zmetáková, Z.: Vplyv pôdnej reakcie na prestup ortuti do rastlinných produktov. ( Effect of soil pH value on the transfer of mercury into plant products). 2006
In: Zborník príspevkov z XVI. medzinárodnej konferencie "Chromatografické metódy a zdravie človeka", Piešťany, Ústav analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, 13. -16. 11. 2006 , str. 43-47.
Zmetáková, Z. - Šalgovičová, D.: Prestup kadmia do rastlinných produktov v závislosti od pôdnej reakcie. ( Transfer of cadmium into plant products related to pH value in soil.). 2006
In: Zborník príspevkov z XVI. medzinárodnej konferencie "Chromatografické metódy a zdravie človeka", Piešťany, Ústav analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, 13. - 16. 11. 2006 , str. 48-52.
Šalgovičová, D.: Rozpracovanie postupov hodnotenia rizika vybraných chemických látok na ľudskú populáciu prostredníctvom konzumácie potravín. ( Elaboration of methods of risk assessment in chosen chemical substances on human population via dietary pathway). 2006
In: Zborník príspevkov I., Workshop "Potraviny, kvalita a bezpečnosť ", Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2006, str. 21-24.
Světlíková, A. - Dobríková, E. - Šalgovičová, D.: Country Report on Diet and Monitoring of Contaminants in Food, Feed and Water in Slovakia . (Správa o prieskumoch stravovacích zvyklostí a sledovaní kontaminantov v potravinách, krmivách a vode v Slovenskej republike). 2006
2nd Project Meeting Safefoodnet - Chemical Food Safety Network for the enlarging Europe . Praha, lang=CS CS;Ústav zemědělských a potravinářských informací 8.0pt;, 20. - 21. 1. 2006.
Moretto, A.- Elia, M.-Visentin, S.- Buchert, A.- Angerer, J.- Papocsi, L.- Bocsan, J.- Světlikova, A.- Colosio, C.: SAFEFOODNET - a specific support action of the EU for chemical food safety network for enlarging Europe. (SAFEFOODNET- Podpora siete chemickej bezpečnosti v rozšírenej Európskej únii). 2006
In: Zborník príspevkov I., The 16th International Congress of Agricultural Medicine and Rural Health, Building new tools for Health promotion in rural areas, Lodi, Italy, Industria Grafica Rabolini , 18. - 21. 6. 2006, str. 68.
Šalgovičová, D. - Pavlovičová, D.: Dietary exposure assessment in the Slovak Republic . (Hodnotenie záťaže v Slovenskej republike). 2006
Safefoodnet - Chemical Food Safety Network for the enlarging Europe. Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2. - 3. 6. 2006.
Šalgovičová, D. - Světlíková, A.: Monitoring, inspection and risk assessment in the Slovak Republic . (Monitoring, kontrola a hodnotenie záťaže v Slovenskej republike). 2006
EuroFIR - Course on Production and Use of Food Composition Data in Nutrition , Výskumný ústav potravinársky,
Šalgovičová, D. - Pavlovičová, D.: Monitoring and risk assessment of pesticides in the Slovak Republic . (Monitoring a odhad záťaže pesticídmi v Slovenskej republike). 2006
In: Zborník príspevkov I., " Pesticide Residues in Food - Regulation , Monitoring, Policy " , PAN Germany NGO-Workshop in cooperation with CEPTA , Modra, 23. - 24. 6. 2006, str. 10-13.
Šalgovičová, D.: Rozpracovanie postupov hodnotenia rizika vybraných chemických látok na ľudskú populáciu prostredníctvom konzumácie potravín. ( Elaboration of methods of risk assessment in chosen chemical substances on human population via dietary pathway). 2006
In: Zborník príspevkov I., Workshop "Potraviny, kvalita a bezpečnosť "( 9. - 10. 11. 2005). Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2006, str. 21-24.
Světlíková, A. - Dobríková, E. - Šalgovičová, D.: Country Profile on Diet and Monitoring of Contaminants in Food, Feed and Water in Slovakia . (Vyhodnocovanie prieskumov stravovacích zvyklostí a sledovania kontaminantov v potravinách, krmivách a vode v Slovenskej republike). 2006
Safefoodnet - Chemical Food Safety Network for the enlarging Europe . Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2. - 3. 6. 2006.
Zmetáková, Z. - Šalgovičová, D.: Kontaminácia pôdy, obilia, hovädzieho mäsa a mlieka olovom v Slovenskej republike. ( Soil, grain, beef and milk contamination by lead in the Slovak republic). 2006
In: Zborník príspevkov z III. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kontrola potravín", Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 5. - 6. 4. 2006 , str. 176-179.
Zmetáková, Z. - Šalgovičová, D.: Čiastkový monitorovací systém "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" správa za rok 2005. ( Partial monitoring system " Foodstuff and animal feed contaminants " , report 2005 ). 2006
[Záverečná správa.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2005, 110 s.
Šalgovičová, D.: Správa z výsledkov kontroly cudzorodých látok za rok 2005. ( EN-GB; Report of results of control, year 2005). 2006
[Záverečná správa.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2005, 94 s.
Šalgovičová, D. - Krížová, S. - Dobríková ,E. - Janeková, K.: Správa o sledovaní cudzorodých látok v potravinovom reťazci a o systéme zabezpečovania kvality analýz (AQA) v rezorte pôdohospodárstva za rok 2005. ( Report on evaluation of contaminants in food chain in 2005). 2006
[ Správa - materiál na rokovanie porady vedenia ministerstva.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2005, 54 s.
Zmetáková, Z. - Šalgovičová, D.: Kontaminácia rýb východného Slovenska polychlórovanými bifenylmi. ( Fish contamination by polychlorinated biphenyls in East Slovakia). 2006
In: Enviromagazín, roč. 11, 2006, mimoriadne č. 2., str. 22-23.
Šalgovičová, D. - Zmetáková, Z.: Monitoring spotrebného koša. ( Market basked monitoring ). 2006
In: Enviromagazín, roč. 11, 2006, mimoriadne č. 2., str. 20-21.
Šalgovičová, D. - Pavlovičová, D.: Exposure of the population of the Slovak Republic to dietary polychlorinated biphenyls. (Expozícia obyvateľstva polychlórovanými bifenylmi v Slovenskej republike). 2007
In: Food and Chemical Toxicology , roč. 45, 2007, č. 9, str. 1641-1649.
Šalgovičová, D. - Pavlovičová, D.: Dietary exposure to mercury in the Slovak Republic . (Expozícia potravín ortuťou v Slovenskej republike). 2007
In.: Journal of Food and Nutrition Research , roč. 46, 2007, č. 3, str. 134-143. 8.0pt;
Dobríková, E. - Světlíková, A.: Occurrence of benzo[a]pyrene in some foods of animal origin in the 2007
In: Journal of Food and Nutrition Research , roč. 46, 2007, č. 4, str. 181-185. 8.0pt;
Šalgovičová, D. - Pavlovičová, D.: Monitoring and exposure of the population of the Slovak Republic to heavy metals . (Monitoring a záťaž populácie Slovenskej republiky ťažkými kovmi). 2007
In: Zborník príspevkov. I . International Workshop " Networking on Heavy Metals Monitoring ", Slovak Medical University, Research Base of the Slovak Medical University , Štrbské Pleso, 24. - 25. 9. 2007 , str. 38-41.
Šalgovičová, D. - Zmetáková, Z.: Monitoring a odhad záťaže obyvateľstva pesticídmi v Slovenskej republike. ( Monitoring and risk assessment of pesticides in the Slovak Republic). 2007
In: Zborník príspevkov zo IV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kontrola potravín", Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 28. - 29. 3. 2007 , str. 189-192.
Zmetáková, Z. - Šalgovičová, D.: Arzén, kadmium, ortuť a olovo v potravinách v obchodnej sieti v Slovenskej republike. ( Arsenic, cadmium, mercury and lead content in food from the retail network in the Slovak Republic). 2007
In: Zborník príspevkov zo IV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kontrola potravín", Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 28. - 29. 3. 2007 , str. 196-199.
Šalgovičová, D. - Zmetáková. Z.: Obsah polychlórovaných bifenylov v potravinách a jeho vplyv na expozíciu Slovenskej populácie. ( Content of polychlorinated biphenyls in foods and its influence on exposure of Slovak population). 2007
In: Zborník príspevkov I., "Polychlórované bifenyly a kontaminácia územia PCB v Slovenskej republike". Michalovce, UNDP Bratislava Regional Centre, 28. 5. 2007, str. 166-179.
Zmetáková. Z. - Šalgovičová, D.: Kontaminácia divožijúcej zveri perzistentnými organickými látkami v Slovenskej republike. ( Contamination of the wild animals with persistent organic pollutants in the Slovak republic ). 2007
In: Zborník príspevkov zo VII. medzinárodnej konferencie "Rizikové faktory potravového reťazca", Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 11. 10. 2007, str. 226-231.
Šalgovičová, D. - Pavlovičová, D.: Posúdenie rizika expozície kumarínom z potravín. ( Risk assessment of the dietary exposure to coumarin). 2007
In: Zborník abstraktov zo VII. medzinárodnej konferencie "Rizikové faktory potravového reťazca", Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 11. 10. 2007, str. 32.
Světliková A.: Chemical Contaminants in Food - Central European Region . (Chemická kontaminácia potravín v strednej Európe). 2007
SAFEFOODNET Final Workshop. ILSI Europe, Brussels, Belgium , 12. - 13. 1. 2007, str. 27.
Světlíková, A. - Šalgovičová, D.: Food Safety in the Republic . (Potravinová bezpečnosť v Slovenskej republike). 2007
Workshop on Recent developments in the field of early identification and prevention of risks in food safety and the role of these developments in risk analysis, Safe Foods. Budapest , Kozponti Elelmiszerkutato Intezet KEKI, Budapest - organized by Sociadade Portuguesa de Inovacao SPI, Porto, Portugal , 28. - 30. 3. 2007.
Šalgovičová, D.: Vyhodnotenie prítomnosti cudzorodých látok v potravinách podľa vybraných analytov. ( Assessment of the food contaminants occurrence according to the selected criteria). 2007
"Prídavné látky a kontaminanty v potravinách". Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, 24. - 25. 5. 2007.
Dobríková, E. - Světlíková, A.: Polycyklické aromatické uhľovodíky v potravinách. ( PAH in food ). 2007
In.: Trendy v potravinách, roč. 14, 2007, č. 2, str. 2-3.
Šalgovičová D.: Kontrola cudzorodých látok v potravinách v rezorte pôdohospodárstva v roku 2006. ( Food control in food in the agriculture sector in 2006). 2007
In: Trendy v potravinách, roč. 14, 2007, č. 3, str. 20-21.
Zmetáková Z. - Šalgovičová, D.: Čiastkový monitorovací systém "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" správa za rok 2006. ( Partial monitoring system " Foodstuff and animal feed contaminants ", report 2006). 2007
[Záverečná správa.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2007, 121 s.
Šalgovičová, D.: Správa o sledovaní cudzorodých látok v potravinovom reťazci v rezorte pôdohospodárstva za rok 2006. ( Report on evaluation of contaminants in food chain in 2006 ). 2007
[Záverečná správa.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2007, 28 s.
Šalgovičová, D.: Čiastkový monitorovací systém - " Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" za celé monitorovacie obdobie. ( Partial monitoring system - " Foodstuff and animal feed contaminants " for the whole monitoring period). 2007
[ Správa - materiál na rokovanie porady vedenia ministerstva.] Bratislava, Výskumný ústav potravinársky, 2007, 32 s.
Šalgovičová, D.: Zhodnotenie stavu kontaminácie potravinového reťazca. ( Contamination of food chain ). 2007
In: Zborník príspevkov z XXI. vedeckej konferencie "Cudzorodé látky v požívatinách". Štrbské Pleso, Potravinárska sekcia SSPPLV pre SAV STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave, 24. - 26. 9. 2007, str. 32-35.
Pavlovičová, D. - Šalgovičová, D.: Postupy posúdenia rizika z krátkodobej dietárnej expozície rezíduami pesticídov pre potreby RASFF. ( Risk assessment of short-term dietary exposure to pesticide residues for needs of the RASFF). 2007
In: Zborník príspevkov z XXI. vedeckej konferencie "Cudzorodé látky v požívatinách". Štrbské Pleso, Potravinárska sekcia SSPPLV pre SAV STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave, 24. - 26. 9. 2007, str. 32-35.
Zmetáková, Z. - Šalgovičová, D.: Kontaminácia potravín benzo(a)pyrénom. ( Food contamination by benzo(a)pyrene ). 2007
In: Zborník príspevkov z XXI. vedeckej konferencie "Cudzorodé látky v požívatinách". Štrbské Pleso, Potravinárska sekcia SSPPLV pre SAV STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave, 24.-26.9.2007, str. 91-94.
Šalgovičová, D.: Estimation of long-term dietary exposure of the inhabitants of 2007
In: Journal of Food and Nutrition Research , roč. 46, 2007, č. 4, str. 186-194.
Šalgovičová, D.: Cudzorodé látky v potravinovom reťazci. In: Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2006. ( Contaminants in foodstuffs chain. In: Report on environment condition in the Slovak Republic in 2006 ). 2008
1. vyd. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 2008, str. 241-244.
Pavlovičová, D.- Šalgovičová, D.: Expozícia obyvateľa Slovenskej republiky niklom z potravín obchodnej siete. ( Exposure of the population of the Slovak Republic to nickel from food of the detail network). 2008
In: Zborník príspevkov z III. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín". Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 31. 1. - 1. 2. 2008 , str. 432-436.
Šalgovičová, D.: Trendy výskytu kadmia v poľnohospodárstve. ( Trend soil cadmium occurrence in a agriculture ). 2008
In: Zborník príspevkov z III. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín". Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 31. 1. - 1. 2. 2008 , str. 513-516.
Zmetáková, Z.- Šalgovičová, D.: Kontaminácia divožijúcej zveri ortuťou v Slovenskej republike. ( Contamination of the wild animals with mercury in the Slovak Republic). 2008
In: Zborník príspevkov z III. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín". Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 31. 1. - 1. 2. 2008 , str. 605-609.
Dobríková, E. - Světlíková, A.: Obsah benzo[a]pyrénu v potravinách živočíšneho pôvodu. ( 8.0pt; Content of benzo(a)pyrene in some foods of animal origin). 2008
In: Zborník príspevkov z III. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín". Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 31. 1. - 1. 2. 2008 , str. 113-115.
Zmetáková, Z.- Šalgovičová, D.: Koordinovaný cielený monitoring poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku. ( Coordinated Aimed Monitoring of the agricultural> basic industry in Slovakia). 2008
In: Naše pole, roč. XII., 2008, č. 3, str. 26-27.
Pavlovičová, D.- Šalgovičová, D.: Dietary intake of arsenic in the Slovak Republic. ( Príjem arzénu z potravín v Slovenskej republike). 2008
In: Journal of Food and Nutrition Research , roč. 47, 2008, č. 1, str. 181-185.
Šalgovičová, D.: Systém hodnotenia expozície chemických látok na ľudskú populáciu (System of risk assessment of chemical substances on human population). 2008
In: Zborník príspevkov z V. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kontrola potravín". Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2. - 3. 4. 2008, str. 126-129.
Zmetáková, Z.- Šalgovičová, D.: Kontaminácia potravín v obchodnej sieti na Slovensku olovom ( Contamination of food of the retail network in Slovakia with lead). 2008
In: Zborník príspevkov z V. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kontrola potravín". Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2. - 3. 4. 2008 , str. 146-149.
Bielková, Z. - Matúšová, M. - Sokol, J. - Šalgovičová, D.: Bezpečnosť potravín rastlinného pôvodu s ohľadom na prítomnosť rezíduí pesticídov a uplatňovanie právnych aktov ES/EÚ. ( Safety of non animals food considering to attendance of residues pesticides and legislation ES/EÚ). 2008
In: Zborník príspevkov z V. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Bezpečnosť a kontrola potravín". Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2. - 3. 4. 2008 , str. 321-326.
Rajzák, P. - Šalgovičová, D.: Monitoring spotrebného koša v SR - výsledky nálezov toxických prvkov v hovädzom mäse v rokoch 1993-2006. ( Market Basket Monitoring in the Slovak Republic - results from the contamination of toxic elements in the beef within 1993-2006). 2008
In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Hygiena alimentorum XXIX - kvalita mäsa a mäsových výrobkov". ŠVPS SR Bratislava, UVL Košice, Štrbské Pleso, 5. - 7. 5. 2008, str. 205-208.
Šalgovičová, D.: Cudzorodé látky v potravinách a krmivách. ( Food and Feed Contaminants ). 2008
In: Trendy v potravinárstve, roč. 15, 2008, č. 1, str. 12-16.
Světlíková, A.- Dobríková, E.: Etylkarbamát v potravinách. ( Ethyl carbamate in food ). 2008
In: Trendy v potravinárstve, roč. 15, 2008, č. 2, str. 20-22.