Preskočit na obsah

Prezentácia výsledkov

Správy čiastkových monitorovacích systémov

Koordinovaný cielený monitoring 
realizovaný od roku 1991
Monitoring spotrebného koša
realizovaný od roku 1993
Monitoring poľovnej a voľne žijúcej zveri a rýb
realizovaný od roku 1995
REALIZAČNÉ VÝSTUPY
Štatisticky spracované údaje Štatisticky spracované údaje Štatisticky spracované údaje
Graficky spracované údaje Graficky spracované údaje Graficky spracované údaje
Špeciálne výstupy Špeciálne výstupy Špeciálne výstupy
PREZENTÁCIE
Dietary exposure assessment in the Slovak Republic
Hodnotenie záťaže obyvateľstva Slovenskej republiky dusičnanmi
Kontaminácia divožijúvej zveri perzistentnými organickými látkami v Slovenskej republike
Kontaminácia potravín v obchodnej sieti na Slovensku olovom
Kontaminácia sladkovodných rýb polychlórovanými bifenylmi
Monitoring, inspection and risk assessment in the Slovak Republic
Odhad expozície obyvateľstva Slovenskej republiky arzénom
Trendy výskytu kadmia v poľnohospodárstve
Vyhodnotenie prítomnosti cudzorodých látok v potravinách podľa vybraných analytov
Zhodnotenie stavu kontaminácie potravinového reťazca
Zhodnotenie systému monitorovania cudzorodých látok v potravinách a krmivách za rok 2005
POSTERY
Kontaminácia potravín v Slovenskej republike klesá
Obsah benzo(a)pyrénu v potravinách živočíšneho pôvodu
Obsah vybraných cudzorodých látok v potravinách
Sledovanie a vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok v potravinách a krmivách

Prehľad publikovanej literatúry


Publikácie v časopisoch
Publikácie v zborníkoch
Zoznam publikovanej literatúry