Preskočit na obsah

Prístupové práva užívateľov k informáciám a verejne prístupné informácie

Údaje sa poskytnú v zmysle Zákona č. 211/2000 Zb. o prístupe k informáciám o životnom prostredí. Štatisticky, graficky, geograficky spracované informácie odvodené zo základných údajov sú poskytované za poplatok na spracovanie na základe časovej a odbornej náročnosti spracovania. Správy z monitoringu ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách sú bezplatne prístupné na adrese http://enviroportal.sk/ism/spravy.php. Údaje sa poskytujú na základe písomnej požiadavky adresovanej na vedenie VÚP Bratislava, alebo na vedúcu strediska ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách. Medzi jednotlivými ČMS sa údaje poskytujú bezplatne len za poplatok za spracovanie.

Verejne prístupné informácie