Preskočit na obsah

Schválené zmeny pri realizácii KCM

  1. Zmeniť počet sledovaných rastlinných komodít na najčastejšie pestované ako sú obilie, trvalé trávne porasty, olejniny a zemiaky, cím sa zníži aj počet honov.
  2. Upraviť systém odberu vzoriek PCB tak, aby sa analyzovalo iba mlieko, popr. mäso (v prípade, že na farme nie je hovädzí dobytok), neanalyzovat žľabové vzorky krmív.
  3. Pri výbere poľnohospodárskych podnikov na další rok realizácie KCM z každého okresu vyberat len jeden podnik.


Poľnohospodárske podniky a farmy pre KCM v roku 2008, ako aj systém odberu vzoriek a sledované parametre sa nachádzajú v nasledujúcich tabulkách: ZOZ_PD2008.HTML