Preskočit na obsah

Monitoring poľovnej zveri a rýb

MPZ sa realizuje od roku 1995. Jeho cieľom je získať podklady o hladinách kontaminantov a výskyte gastrointestinálnych a pľúcnych parazitov u srncov, prípadne jeleňov odstrelených v monitorovaných revíroch; získanie podkladov o rádiometrických meraniach v komoditách ako sú huby a lišajníky, ktoré sú považované za ekologické indikátory prostredia a monitorovanie výskytu kontaminantov u rýb vo Východoslovenskom regióne.

Jedným z hlavných bioindikátorov znečistenia životného prostredia je voľne žijúca zver a ryby, nakoľko predstavujú primárnych konzumentov vo svojich ekosystémoch. Obsahy sledovaných chemických prvkov ,perzistentmých organických polutantov, dioxínov a polychlórovaných bifenylov v tomto druhu monitoringu sú objektívnym indikátorom stavu životného prostredia Slovenskej republiky.

Pôvodná koncepcia Monitoringu poľovnej zveri vychádzala zo širšie vybraných skupín zveri a rýb. Nakoľko široký rozsah pozorovaní dovoľoval len nižší počet sledovaných jedincov, od roku 2001 sa prijala koncepcia zameraná na modelovú zver - srnca lesného (prípadne jeleňa) a monitorovanie kontaminantov v rybách. Program MPZ má tiež za úlohu získať ďalšie informácie o zveri ako je napr. stupeň zamorenia gastrointestinálymi a pľúcnymi parazitmi a rádiometrické merania príslušného ekosystému (huby a lišajníky). Zo vzoriek monitoringu poľovnej zveri sa vylúčili odbery vzoriek zveri zo zberní, pretože kontrola zveri zo zberní je zabezpečovaná prostredníctvom Národného plánu kontroly rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v SR. Na základe veľmi nepriaznivých výsledkov v roku 2002 u rýb, sa program od roku 2003 rozšíril o monitorovanie výskytu kontaminantov u rýb vo východoslovenskom regióne (Trebišov, Michalovce), do monitorovania sa okrem Zemplínskej Šíravy zahrnuli ďalšie rieky ako Laborec, Uh, Latorica, Ondava. Od roku 2005 sa v týchto vzorkách rýb začal sledovať aj obsah dioxínov a perzistentných organických polutantov (POP).

Realizáciu monitoringu (vypracovanie metodiky, plán odberov vzoriek, vykonanie analýz a príprava ročných správ) koordinuje štátna veterinárna a potravinová správa SR. Odbery vzoriek v jednotlivých lokalitách zabezpečovali dvakrát ročne pracovníci Regionálnych veterinárnych a potravinových správ vzhľadom na ich skúsenosti s touto činnosťou v spolupráci s organizáciami Slovenského poľovníckeho zväzu a lesných správ i Slovenského rybárskeho zväzu. Vzorky analyzovali pracovníci štátnych veterinárnych a potravinových ústavov v Bratislave, Dolnom Kubíne, Košiciach a Nitre.

Distribúciu vzoriek zabezpečoval odoberajúci orgán tak, aby výsledky analýz boli postúpené do Strediska pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok. Spracované údaje umožňujú špecifikovať potenciálne rizikové lokality, komodity a cudzorodé látky, ktoré sú najčastejším zdrojom kontaminácie v jednotlivých zložkách potravinového reťazca.