Preskočit na obsah

Cieľ, zámer a charakteristika monitorovacieho systému

Cieľom ČMS je získať objektívne údaje o kontaminácii potravín a krmív vo vzájomnej príčinnej súvislosti s kontamináciou životného prostredia SR na jednej strane a expozíciou obyvateľstva na strane druhej.

V rezorte pôdohospodárstva sa realizuje od roku 1991, pričom v roku 1993 bol začlenený do projektu Monitoring životného prostredia, ktorý je definovaný ako systematické, dôsledne v čase a priestore sa opakované pozorovanie presne určených charakteristík jednotlivých zložiek životného prostredia, alebo vplyvov nan pôsobiacich (spravidla v bodoch tvoriacich monitorovaciu siet), ktoré s určitou mierou výpovednej schopnosti reprezentujú sledovanú oblasť a v súhrnne potom väčší územný celok. Okrem iného zabezpečuje objektívne informácie nevyhnutné pre rozhodovaciu, riadiacu, kontrolnú a vedecko-výskumnú oblasť, ale aj verejnosť.

Garantom ČMS je na základe uznesenia vlády SR č. 449/1992 a uznesenia vlády SR č. 620/1993 a 288/95 rezort pôdohospodárstva SR a gestorom je Výskumný ústav potravinársky.

Informácie z ČMS sú využívané pri tvorbe výživovej politiky Slovenskej republiky, pri tvorbe hygienických limitov na cudzorodé látky, ako i k rozšíreniu vývozného artiklu vybraných potravín (zverina). Získané výsledky sú súčasťou parciálneho informačného systému o cudzorodých látkach (súčasťou sekundárnej bázy údajov) pre riadiacu sféru i výkonné zložky na úrovniach regiónov. Realizátorom tohto projektu je Výskumný ústav potravinársky, ktorý zabezpečuje koordináciu monitoringu, spracovanie a vyhodnotenie získaných výsledkov ako aj celkovú stratégiu ČMS. Spoluriešiteľské pracoviská sú Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy a Výskumný ústav vodného hospodárstva.

Úloha sa rieši v rámci troch subsystémov:

V rámci ČMS sa sledujú anorganické, organické kontaminanty a aditívne látky. Výber sledovaných parametrov sa urobil na základe zhodnotenia viacročných výsledkov plošnej kontroly cudzorodých látok v potravinách a hodnotenia cudzorodých látok z hľadiska hygienicko - toxikologickej závažnosti.

Výsledky z ČMS sú poskytované do medzinárodnej databázy GEMS/FOOD EURO a sú súčasťou PIS CL a monitoringu životného prostredia SR. Spracované údaje umožňujú špecifikovať potenciálne rizikové lokality, komodity a cudzorodé látky, ktoré sú najčastejším zdrojom kontaminácie v jednotlivých zložkách potravinového reťazca. Údaje z kontroly a monitoringu sú zasielané do programu GEMS (Global Environment Monitoring System pri WHO), ktorý združuje 75 štátov, vrátane Slovenskej republiky a celosvetovo vyhodnocuje záťaž obyvateľov faktormi životného prostredia.

Realizačné zmeny v CMS "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" v roku 2008

Na základe Porady vedenia MP SR sa dna 22. 11. 2007 konala na VÚP pracovná porada k CMS-CL z ktorej vyplynuli zmeny v realizácii monitoringu vo všetkých troch subsystémoch na rok 2008: