Projekty ČMS a ISM

Projekty čiastkových monitorovacích systémov

Jednotlivé ČMS sú budované na základe schválených projektov. Úlohou projektov je predovšetkým špecifikovať obsahové zameranie konkrétneho ČMS a určiť základné prístupy a metódy monitorovania. Vypracované projekty riešia systém monitorovania tak, aby sledované ukazovatele, systém, metodiky a monitorovacia sieť spĺňali nielen vnútorné legislatívne požiadavky Slovenskej republiky, ale rešpektovali aj medzinárodné záväzky, predovšetkým v súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v európskych štruktúrach.


Online informácie Web aplikácia
Ovzdušie  
Voda  
Meteorológia a klimatológia  
Geologické faktory Radón
Zosuvy, sedimenty, sneh
Odpady http://cms.enviroportal.sk
Biota ČMS Biota - rastliny do r.2012
KIMS - Zoologické druhy
KIMS - Botanické druhy
KIMS - Biotopy
 
Pôda http://ism.enviroportal.sk
Lesy http://lesy.enviroportal.sk
http://lvu.nlcsk.org/lvu/
Cudzorodé látky v potravinách a krmivách Monitoring lovnej zveri
Rádioaktivita ŽP http://ism.enviroportal.sk

Projekt Informačného systému monitoringu

Pre realizáciu Informačného systému monitoringu, ktorý je definovaný v Koncepcii rezortného informačného systému MŽP SR, bol podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 283 z 30. septembra 1999 spracovaný Projekt ISM. Projekt ISM bol schválený uznesením č.202 v operatívnej porade ministra ŽP dňa 5. 10. 2000 a v r. 2002 aktualizovaný v súlade s prijatou Koncepciou dobudovania komplexného monitorovacieho a informačného systému v životnom prostredí a v súlade s aktualizovanými projektmi ČMS.

Stiahnite si plné znenie dokumentu: Projekt ISM