Preskočit na obsah

Prístupové práva užívateľov k informáciám

Údaje získané monitoringom sú využívané ako podklady pre potreby orgánov štátnej správy v životnom prostredí, pri spracúvaní rôznych analýz a projektov zaoberajúcich sa životným prostredím. Boli využité napr. pri spracovaní Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, pri jeho aktualizácií, pri príprave Správy o stave životného prostredia SR, pri spracúvaní plánov veľkých územných celkov a pri mnohých ďalších aktivitách.

Všeobecné sumárne údaje, ako je napr. vznik odpadov v jednotlivých okresoch a krajoch SR a spôsobe nakladania s nimi v zmysle platnej legislatívy sú prístupné pre širokú verejnosť na internetovej stránke Regionálneho informačného systému o odpadoch.

Po spracovaní sú údaje k dispozícii orgánom štátnej správy a tiež subjektom z hospodárskej sféry.
(Bližšie informácie o spôsobe prístupu k týmto údajom dostanete na vyžiadanie na adrese ba_oim@sazp.sk.)

Kategória používateľov Typ informácie Aktualizácia Stanovenie prístupu
Rezortné inštitúcie Spracované analýzy na vyžiadanie Údaje o zariadeniach na zhodnocovania a zneškodňovanie odpadov sú aktualizované priebežne.
Údaje o vzniku odpadov sú v zmysle platnej legislatívy aktualizované raz ročne.
Schválenie odborom odpadového hospodárstva MŽP SR
Oprávnení záujemcovia Prehľady spracované podľa požiadaviek na základe písomnej žiadosti organizácie Údaje o zariadeniach na zhodnocovania a zneškodňovanie odpadov sú aktualizované priebežne.
Údaje o vzniku odpadov sú v zmysle platnej legislatívy aktualizované raz ročne
Všeobecné údaje bez schvaľovania konkrétne údaje po schválení odborom odpadového hospodárstva MŽP SR
Verejnosť Všeobecné údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi sú poskytované verejnosti v správach o stave životného prostredia a prostredníctvom internetových stránok Údaje o zariadeniach na zhodnocovania a zneškodňovanie odpadov sú aktualizované priebežne.
Údaje o vzniku odpadov sú v zmysleplatnej legislatívy aktualizované raz ročne
Verejne prístupné informácie