Preskočit na obsah

Merané veličiny

Základnou meranou veličinou evidovanou v informačnom systéme RISO je množstvo odpadov, ktoré vzniká pôvodcom odpadov pri ich činnosti.

Odpady sú zatriedené do jednotlivých druhov podľa katalógu odpadov, v ktorom sú odpady roztriedené do kategórií na odpady nebezpečné a ostatné. Množstvo produkovaných odpadov je v informačnom systéme RISO evidované v tonách za kalendárny rok s presnosťou na štyri desatinné miesta.

Údaje o množstvách produkovaných za kalendárny rok jednotlivými pôvodcami odpadov sú sumárnymi údajmi z celoročnej evidencie jednotlivých prevádzkarní pôvodcov odpadov podľa jednotlivých druhov odpadov, spôsoboch nakladania s nimi a tiež podľa jednotlivých odberateľov odpadov na ďalšie nakladanie s nimi (zhodnocovanie alebo zneškodňovanie).