Preskočit na obsah

Kontaktné adresy riešiteľov ISM

Zodpovednosť Adresa Tel/Fax/E-mail
MŽP SR
Odbor informatiky
Nám. Ľ. Štúra 1
835 12 Bratislava

tel.: 02/ 5956 2454 - riaditeľ
tel.: 02/ 5956 2343 - sekretariát

Ing. Lotta Blaškovičová
ČMS Voda, Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd
SHMÚ
Jeséniova 17
833 15 Bratislava

tel: 02/ 59 415 2
e-mail: lotta.blaskovicova@shmu.sk
 

Ing. Eugen Kullman
ČMS Voda, Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd
SHMÚ
Jeséniová 17
833 15 Bratislava
tel: 02/ 59 415 451
tel: 54 776 146
e-mail: eugen.kullman@shmu.sk
Ing. Lea Mrafková, PhD.
ČMS Voda, Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd
SHMÚ
Jeséniová 17
833 15 Bratislava
tel: 02/ 59 415 225
e-mail:lea.mrafkova@shmu.sk
Mgr. Andrea Ľuptáková
ČMS Voda, Kvalitatívne ukazovatele podzemných vôd
SHMÚ
Jeséniová 17
833 15 Bratislava
tel: 02/ 59 415 214
e-mail: andrea.luptakova@shmu.sk

Ing. Viliam Pätoprstý, CSc.
ČMS Kvalita Ovzdušia
SHMÚ
Jeséniová 17
833 15 Bratislava
tel.: 02/ 59 415 466
e-mail: viliam.patoprsty@shmu.sk
Mgr. Chvíľa Branislav
ČMS Meteorológia a klimatológia
SHMÚ
Jeséniová 17
833 15 Bratislava
tel.: 02/ 5941 5162
e-mail: branislav.chvila@shmu.sk
Ing. Melicherová Terézia
ČMS Rádioaktivita ŽP

SHMÚ
Jeséniová 17
833 15 Bratislava

tel.: 02/59 415 445
mob: 0915 850 367
fax: 02/54 654 093
e-mail:Terezia.Melicherova@shmu.sk
prof. Ing. Kobza Jozef, CSc.
ČMS Pôda
VUPOP Mládežnícka 36
974 04 B. Bystrica
tel.: 048/4230 473
mob: 0907 808 598
fax:048/ 4135 272
e-mail: j.kobza@vupop.sk
Ing. Pavlenda Pavel, PhD.
ČMS Lesy
NLC
Masarykova 22
960 92 Zvolen
tel.: 045/ 5314 202
e-mail: pavel.pavlenda@nlcsk.sk
Ing. Šalgovičová Dana
ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách
VÚP
Priemyselná 4
824 75 Bratislava 26
tel.: 02/ 5023 7225
fax: 02/ 5557 1417
e-mail: salgovicova@vup.sk
RNDr. Klukanová Alena CSc.
ČMS Geologické faktory
ŠGÚDŠ
Mlynská Dolina 1
817 04 Bratislava
tel.: 02/ 5937 5246
mob: 0905 731 408
fax: 02/ 5477 1940
e-mail:alena.klukanova@geology.sk
Ing. Saxa Andrej
ČMS Biota
ŠOP SR
Tajovského 28/B
974 01 B. Bystrica
tel.: 048/472 2039
fax: 048/472 2036
e-mail: andrej.saxa@sopsr.sk
Ing. Maroš Záhorský
ČMS Odpady
MŽP SR
844 40 Bratislava
tel.: 02/6020 1677
e-mail: maros.zahorsky@enviro.gov.sk