Preskočit na obsah

Zostavenie Atlasu krajiny SR

Kritériom pri zostavovaní Atlasu krajiny SR bola snaha o komplexné vyjadrenie mnohotvárnosti prírodných prvkov a funkcií krajiny, ako aj vyváženosť ich foriem, problémov exploatácie, narúšania rovnovážneho stavu krajiny smerom k devastácii a na základe tohto poznania formulovať hlavné smery rozvoja krajiny Slovenskej republiky tak, aby si zachovala svoje čaro a zdravé životné podmienky. ATLAS vychádza z vedeckých poznatkov Atlasu SSR (1980), ako aj Etnografického atlasu Slovenska (1990).

Forma Atlasu krajiny SR

Polygrafické spracovanie
Viazaná forma - 4 500 ks
Voľne uložené listy v samostatnom balení - cca 500 ks

Elektronická forma
Kompaktné disky - 5 000 CD
DVD - DVD video, elektronická kniha, GIS aplikácia
Rozmer 440 x 480 mm

Atlas krajiny SR online
Zo spracovaných gis vrstiev Atlasu krajiny SR vytvorila v roku 2005 Slovenská agentúra životného prostredia online aplikáciu.
Obsahuje súbor mapových kompozícií pre internetových užívateľov. Mapové kompozície sú rozdelené do kapitol a subkapitol indentických s polygrafickou formou Atlasu krajiny SR.
Jedinečnosť tejto aplikácie bola v roku 2005 ocenená na medzinárodnom kongrese ITAPA.  V súťaži o najlepší IT projekt v oblasti verejnej správy získala Čestné uznanie v kategórii Nové služby.
Vstup do aplikácie: https://app.sazp.sk/atlassr

Systém prezentácie autorských diel

Druh Počet Poznámka
Mapové diela 428 mierky od 1:500 000 až po 1:40 mil.
Mapové výrezy 46 Dokumentovanie konkrétnych území, projektov, riešení
Grafy, tabuľky, fotografie cca 180 doplňujúca časť jednotlivých subkapitol
Ostatné grafické podklady cca 168 plastické zobrazenie vývoja vzájomných väzieb a súvislostí

 

Manažment procesu tvorby Atlasu krajiny SR

Projekt : Atlas krajiny SR
Schválené Ministerstvom kultúry a vládou SR v r. 1996
Úvodný projekt: Atlas krajiny SR
Vypracovali: Ministerstvom kultúry SR, Národným pamiatkovým a krajinárskym centrom, Ústavom krajinnej ekológie SAV, Prírodovedeckou fakultou UK Fakultou architektúry STU v r. 1997
Delimitácia Atlasu krajiny SR: Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia
Obstarávateľ diela: Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia
Vydavateľ: Ministerstvo životného prostredia SR,  Slovenská agentúra pre životného prostredia
Spracovateľ: ESPRIT, spol. s r. o., Banská Štiavnica

Redakčná rada

Predseda: prof. RNDr. László Miklós, DrSc.
Podpredseda: PhDr. Peter Maráky
                           RNDr. Jozef Klinda
Predsedníčka Výkonnej rady: RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc.
Tajomníčka: Ing. arch. Alexandra Berková
Technický redaktor: RNDr. Jozef Kramárik
Jazyková lektorka: Marta Ciranová
Členovia: doc. RNDr. Pavol Bielek, DrSc., PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., doc. Ing. arch. Maroš Finka, Ing. arch. Vojtech Hrdina, CSc., PhDr. Katarína Kosová, Ing. arch. Peter Kovačik, doc. RNDr. Viliam Lauko, CSc., PhDr. Martin Mešša, CSc., prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc., prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc., prof. Ing. arch. Rudolf Šteis, DrSc., prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc.

Výkonná rada

Predsedníčka: RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc.
Podpredseda: RNDr. Jozef Klinda
Tajomníčka: Ing. arch. Alexandra Berková
Technický redaktor: RNDr. Jozef Kramárik
Členovia: doc. Ing. arch. Maroš Finka, PhDr. Katarína Kosová, prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.

Redaktori

Hlavný redaktor: RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc.
Technický redaktor: RNDr. Jozef Kramárik
Zodpovední redaktori:  prof. RNDr. László Miklós, DrSc. (1. a 7. kapitola)
                      RNDr. Jozef Klinda, RNDr. Jozef Kramárik (2. kapitola)
                      doc. RNDr. Viliam Lauko, CSc. (3. kapitola)
                      prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc. (4. kapitola)
                      RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc. (5., 8. a 9. kapitola)
                      prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc. (6. kapitola)
                      doc. Ing. arch. Maroš Finka (10. kapitola)