Preskočit na obsah

Štruktúra Atlasu krajiny Slovenskej republiky


1. kapitola KRAJINA A JEJ ZOBRAZENIE

Výklad základných pojmov, definícia pojmov, schematické znázornenie krajiny, obrazová demonštrácia základných pojmov (krajina ako celok a jej jednotlivé štruktúry), grafické zobrazenie metodického postupu tvorby atlasu, historické zobrazenie krajiny vo vedutách a v krajinomaľbe.(Ukážka zobrazenia Slovenska v krajinomaľbe)

Subkapitoly:
 • Definícia krajiny a schematické znázornenie základných pojmov
 • Grafické zobrazenie metodického postupu tvorby Atlasu krajiny SR
 • Historické zobrazenie kultúrnej krajiny Slovenska

2. kapitola VÝVOJ OSÍDLENIA A MAPOVÉHO ZOBRAZENIA

Historický aspekt mapového zobrazenia územia Slovenska, vývoj územného a správneho usporiadania, formovanie hraníc samotného štátneho útvaru.

(Župné zriadenie)

Subkapitoly:
 • Historický vývoj osídlenia krajiny Slovenska
 • Vznik a vývoj štátnych hraníc
 • Vývoj územného a správneho usporiadania
 • Vývoj mapovania a zobrazenia územia Slovenska

3. kapitola POLOHA

Poloha a postavenie Slovenska v rámci sveta a Európy, celkový geografický, hospodársky, politický a kultúrny pohľad na našu krajinu.

 
(Hospodárska poloha Slovenska v európskom kontexte - výrez)

Subkapitoly:
 • Geografická poloha Slovenska
 • Európske kontexty polohy Slovenska
 • Geografický obraz Slovenska
 • Prírodné a kultúrne zaujímavosti

4. kapitola PRVOTNÁ ŠTRUKTÚRA KRAJINY - prírodné podmienky

Podrobne zachytená živá a neživá príroda predstavuje prvotnú bázu krajiny, ešte neovplyvnenú človekom a jeho aktivitami, ktoré tvoria základ rastu každého štátu. Prvotná štruktúra krajiny predstavuje súbor zložiek geografickej sféry, ktoré sú trvalým materiálnym základom ostatných štruktúr. Výstupom tejto kapitoly sú typy a regióny prvotnej krajiny.

 
(Neotektonická mapa - výrez)

Subkapitoly:
 • Geologický podklad
 • Povrch
 • Ovzdušie
 • Vodstvo
 • Pôdy
 • Rastlinstvo
 • Živočíšstvo
 • Typy a regióny prvotnej štruktúry krajiny

5. kapitola DRUHOTNÁ ŠTRUKTÚRA KRAJINY

Je tvorená súborom hmotných prvkov, ktoré človek ovplyvnil, čiastočne alebo úplne pozmenil, pričom vytvoril aj nové, umelé prvky, ktoré v súčasnosti vypĺňajú celý zemský povrch. Druhotná štruktúra krajiny je odrazom pôsobenia ľudskej činnosti na biotické a abiotické zložky krajiny, a zároveň odzrkadľuje stupeň antropogénnej premeny krajiny.

 
 
(Využitie nížinnej krajiny - výrez)

Subkapitoly:
 • Súčasné využívanie krajiny
 • Špeciálne krajinné štruktúry
 • Reálna vegetácia

6. kapitola OBYVATEĽSTVO A AKTIVITY V KRAJINE

Hlavným výstupom tejto kapitoly je demografická a hospodárska štruktúra, vzdelanostné a duchovné hodnoty, hustota a vývoj obyvateľstva, migračné regióny, národnostná, vzdelanostná a ekonomická štruktúra obyvateľstva, typy obcí, vývoj urbanizácie, centrá osídlenia, aglomeračné oblasti, spádové regióny a iné charakteristiky.

 
(Vekové štruktúry obyvateľstva)

Subkapitoly:
 • Obyvateľstvo
 • Sídla
 • Poľnohospodárstvo
 • Priemysel
 • Doprava
 • Cestovný ruch a vybrané služby

7. kapitola PRÍRODNO-SOCIOEKONOMICKÉ REGIÓNY

Hlavným výstupom tejto kapitoly je syntéza podkladov, ktoré sa vyjadria ako typy a regióny krajiny. Pre hodnotenie územia majú veľkú výpovednú hodnotu, pretože v ďalšom postupe ich interpretácie možno získať celý rad informácií o vhodnosti ich využívania na určité aktivity, potenciály, únosnosti územia a pod.

 

(Prírodné a umelé bariéry a koridory regiónov  - výrez)

8. kapitola CHRÁNENÉ ÚZEMIA A PRÍRODNÉ ZDROJE

Spoznávanie mimoriadnych hodnôt prírodného a kultúrneho dedičstva ako nových zdrojov obnovy a regenerácie krajiny. Ochranu a zachovanie významných častí krajiny možno realizovať aj prostredníctvom legislatívnych predpisov. Tieto prvky zabezpečujú zachovanie genofondu, ekologickej stability a rozmanitosti krajiny. Ich hodnota je pre človeka, ako užívateľa krajiny, nenahraditeľná.

 
(Chránené územia prírody - výrez)

Subkapitoly:
 • Využitie krajiny ako prírodného zdroja
 • Ekologicky a kultúrne významné prvky krajiny
 • Ekologická a kultúrno-historická regionalizácia krajiny

9. kapitola STRESOVÉ JAVY V KRAJINE

Hodnotenie krajiny z pohžadu negatívnych vplyvov činností človeka na krajinu. Stresové javy vytvárajú v krajine rôzne environmentálne problémy, ohrozujú prírodné zdroje, ekologickú stabilitu a zdravie obyvateľstva.

 
(Umelé magnetické poruchy spôsobené elektrickou dopravou)

Subkapitoly:
 • Zdroje a priestorový priemet stresových javov v krajine
 • Vplyv stresových javov na prírodné zdroje a zdravie človeka
 • Zaťaženie krajiny stresovými javmi

 

10. kapitola KRAJINA AKO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ČLOVEKA

Náčrt budúceho rozvoja územia na základe stanovenia environmentálnych limitov a vyčlenenia priestorov na rôzne aktivity podľa vhodnosti využívania typov krajiny, ako aj priestorové vyjadrenie kvality životného prostredia.

 
(Vhodnosť pôd pre pestovanie plodín - výrez)

Subkapitoly:
 • Kvalita životného prostredia
 • Limity rozvoja aktivít v krajine
 • Potenciály rozvoja aktivít v krajine
 • Možnosti rozvoja aktivít v krajine