Informačné systémy

Informačné a monitorovacie systémy ŽP zabezpečujú realizáciu komunikačno-informačnej podpory aktivít celého radu inštitúcií pôsobiacich v rezorte Ministerstva životného prostredia SR. Vzhľadom na dynamický vývoj mnohých oblastí ľudskej činnosti je dôležité poznať a priebežne sledovať informácie reflektujúce stav životného prostredia a zmeny, ktoré sa v ňom odohrávajú. Prezentácia výstupov takto spracovávaných údajov je po formálnej stránke rozdelená do niekoľkých sekcií.

Správy o stave životného prostredia

Sekcia zahŕňa rôzne druhy publikovaných správ o stave životného prostredia Slovenskej republiky s exaktným uvedením zdroja. Všetky správy majú jedno spoločné - opierajú sa o verifikované štatistické údaje a informácie, ktoré pochádzajú jednak z podkladov Štatistického úradu SR, Ministerstva životného prostredia SR, odborných organizácií rezortu životného prostredia, ako aj z databáz ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ich odborných organizácii.

Indikátory ŽP

Slovenská agentúra životného prostredia spracovala a pravidelne hodnotí rôzne kategórie indikátorov (merateľných veličín), ktoré predstavujú aj významný podklad pri následnom vypracúvaní rôznych typov správ. Význam indikátorov je predovšetkým v tom, že umožňujú objektívne mapovanie trendov vývoja, porovnávanie so stavom v okolitých krajinách a slúžia ako podporný prostriedok pri prijímaní závažných sociálno-ekonomických rozhodnutí na regionálnej alebo celoštátnej úrovni.

Atlas krajiny SR

Atlas podáva v elektronickej podobe v deviatich tematických kapitolách komplexný obraz stavu a historického vývoja územia Slovenska vo svetle veľkého množstva najmä štatistických údajov. Ide o základné dielo na poli geoinformatiky poskytujúce špecializované a zároveň aj prierezové informácie. Môže ich využiť štátna správa, vedecké inštitúcie, školy, výskumné pracoviská a projektové kancelárie.

EnviroGeoPortál

Portál predstavuje jeden zo stavebných kameňov environmentálnej národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (eNIPI). Poskytuje množinu odkazov s relevantnými vysvetľujúcimi textami, ktoré umožňujú prístup k aplikáciám vymedzeným tematikou NIPI, čiže efektívnu tvorbu a zdieľanie priestorových údajov ako nevyhnutnú súčasť rozvoja informačnej spoločnosti. NIPI sú metaúdaje, súbory priestorových údajov, služby priestorových údajov, sieťové služby a sieťové technológie, dohody o zdieľaní, prístupe a využívaní údajov pre akúkoľvek činnosť, pre ktorú sú tieto údaje využiteľné, koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy zriadené, prevádzkované alebo sprístupnené.  Všetky tieto prvky zabezpečujú podmienky interoperability geografických údajov a služieb.

EnviroInfo

Metainformačný systém poskytuje možnosť štandardizovanej tvorby (podľa ISO 19115),  zberu a sprístupnenia opisných informácií (metaúdajov) o dokumentoch, databázach, mapách rastrových, vektorových a iných údajov, ktoré v zmysle definície informácie o životnom prostredí podľa zákona NR SR č.205/2004 Z. z. on zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí majú význam. Zároveň zabezpečuje  plnenie zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a tiež zhromažďovať a poskytovať metaúdaje podľa smernice EÚ 2007/2/EC o infraštruktúre priestorových informácií v Európe (INSPIRE).

Informačné systémy

Sekcia pozostáva zo skupiny niekoľkých špecializovaných systémov.