Preskočit na obsah

Informačné systémy

Informačné a monitorovacie systémy ŽP zabezpečujú realizáciu komunikačno-informačnej podpory aktivít celého radu inštitúcií pôsobiacich v rezorte Ministerstva životného prostredia SR. Vzhľadom na dynamický vývoj mnohých oblastí ľudskej činnosti je dôležité poznať a priebežne sledovať informácie reflektujúce stav životného prostredia a zmeny, ktoré sa v ňom odohrávajú. Prezentácia výstupov takto spracovávaných údajov je po formálnej stránke rozdelená do niekoľkých sekcií.

Informačné systémy

Sekcia pozostáva zo skupiny niekoľkých špecializovaných systémov určených na zber, spracovanie a publikovanie informácií. Prostredníctvom nich je odborná i laická verejnosť prehľadne a efektívne informovaná napríklad o všetkých konaniach v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, o vydaných integrovaných povoleniach či o stromoch s osobitnou právnou ochranou. Ich prevádzka je podmienená platnou legislatívou.

Indikátory ŽP

Slovenská agentúra životného prostredia spracovala a pravidelne hodnotí rôzne kategórie indikátorov (merateľných veličín), ktoré predstavujú aj významný podklad pri následnom vypracúvaní rôznych typov správ. Význam indikátorov je predovšetkým v tom, že umožňujú objektívne mapovanie trendov vývoja, porovnávanie so stavom v okolitých krajinách a slúžia ako podporný prostriedok pri prijímaní závažných sociálno-ekonomických rozhodnutí na regionálnej alebo celoštátnej úrovni.

EnvⓘDat

Databáza EnvⓘDat  je podporou prierezového a komplexného hodnotenia životného prostredia na národnej úrovni pre laickú a odbornú verejnosť, je nástrojom na poskytovanie včasných, cielených a relevantných informácií o ŽP.  Obsahuje cca 277 indikátorov, ktoré sú usporiadané do 14 tematických oblastí (ovzdušie, voda, pôda a poľnohospodárstvo, horniny, biota a CHÚ, doprava, energetika, priemysel, lesné hospodárstvo, cestovný ruch, odpady, materiálové toky, ekonomika ŽP a iné). 

Atlas krajiny SR

Atlas podáva v elektronickej podobe v deviatich tematických kapitolách komplexný obraz stavu a historického vývoja územia Slovenska vo svetle veľkého množstva najmä štatistických údajov. Ide o základné dielo na poli geoinformatiky poskytujúce špecializované a zároveň aj prierezové informácie. Môže ich využiť štátna správa, vedecké inštitúcie, školy, výskumné pracoviská a projektové kancelárie.

INSPIRE

Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve – INSPIRE je iniciatíva Európskej únie zriadená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES. Jej cieľom je vybudovanie a sprístupnenie európskej infraštruktúry štandardizovaných priestorových údajov, na úrovni EÚ a na všetkých úrovniach jej členských štátov. Priestorové údajové zdroje, reprezentované v podobe rôznych máp, modelov a iných foriem vizualizácií, majú významnú úlohu v oblasti poznania a ochrany prostredia, v ktorom žijeme. Prostredníctvom iniciatívy INSPIRE by tieto údaje mali byť ľahšie vyhľadateľné, zdieľané a využiteľné pre podporu legislatívy a činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie v rámci celej Európskej únie.

EnviroInfo

Metainformačný systém poskytuje možnosť štandardizovanej tvorby (podľa ISO 19115),  zberu a sprístupnenia opisných informácií (metaúdajov) o dokumentoch, databázach, mapách rastrových, vektorových a iných údajov, ktoré v zmysle definície informácie o životnom prostredí podľa zákona NR SR č.205/2004 Z. z. on zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí majú význam. Zároveň zabezpečuje  plnenie zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a tiež zhromažďovať a poskytovať metaúdaje podľa smernice EÚ 2007/2/EC o infraštruktúre priestorových informácií v Európe (INSPIRE).