Úbytky pôdy na priemyselnú výstavbu

Dátum poslednej aktualizácie: 06.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu. Úbytky pôdy sa týkajú úbytkov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov.

Jednotka indikátora

ha

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Starostlivosť o pôdu je prejavom vyspelosti štátu a kultúrnej úrovne jeho obyvateľstva. Poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond je nenahraditeľnou zložkou nášho životného prostredia, je prírodným zdrojom národného bohatstva krajiny. Ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, zlepšenie starostlivosti o pôdny fond ako aj usporiadanie zložitých vlastníckych vzťahov k pozemkom upravujú viaceré právne normy a opatrenia, najmä zákon č. 220/2004 Z.z. o
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch a zákon NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Využitím údajov katastra nehnuteľností štát progresívnejšie uskutočňuje funkcie spojené s ochranou a revitalizáciou poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
 

Metodika:

Druhy pozemkov a spôsoby ich využívania sú v katastry nehnuteľností  označené jednotlivými kódmi podľa prílohy č. 1. a 2. vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení  neskorších predpisov.
 
Podľa zákonov:
- č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
- č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu pri trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena využitia lesného pozemku alebo trvalá zmena druhu pozemku,
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR)  poskytuje údaje Štatistickému úradu SR a vydáva Štatistickú ročenku o pôdnom fonde SR.
 
Priemyselná výroba podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2), ktorá bola vypracovaná na základe spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE Rev. 2), je súčasťou priemyslu (B - Ťažba a dobývanie, C - Priemyselná výroba (C 10 - 33), D - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, E - Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov).

Revidovaná klasifikácia ekonomických činností priemyselnej výroby (kategória "C"):
Výroba potravín, nápojov a tabaku
Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov
Výroba drevených a papierových výrobkov, tlač
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení inde nezaradených
Výroba dopravných prostriedkov
Ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení
 

Zdroj dát:

ÚGKK SR
 

Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)

Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

Využívanie pôdy 

  • pri využívaní pôdy rešpektovať princípy a kritériá  trvalo udržateľného rozvoja

  • realizáciou aktivít spojených s  využívaním pôdy  neohrozovať ekologické funkcie pôdy

  • činnosti nesúvisiace s obhospodarovaním a využívaním pôdy  realizovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu ekologických funkcií pôdy

Kľúčová otázka

Aký je vývoj úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu?

Kľúčové zistenia

  • Úbytky poľnohospodárskej pôdy na priemyselnú výstavbu majú kolísavý trend. Najväčšie úbytky poľnohospodárskej pôdy boli zaznamenané v roku 2009, kedy úbytky poľnohospodárskej pôdy dosiahli 805 ha.
  • Úbytky lesných pozemkov na priemyselnú výstavbu majú kolísavý trend. Najväčšie úbytky lesných pozemkov boli zaznamenané v rokoch 2008 a 2011, kedy úbytky lesných pozemkov dosiahli 7 ha.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_neutral Pozitivny trend emo_sad
Vývoj úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu v dlhodobom hodnotení zaznamenal kolísavý trend. V strednodobom hodnotení bol zaznamenaný výrazný pokles úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu. Medziročne došlo k miernemu nárastu úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu.
 

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie

Úbytky poľnohospodárskej pôdy na priemyselnú výstavbu v roku 2005 boli 299 ha. V roku 2020 úbytky poľnohospodárskej pôdy dosiahli 56 ha. V porovnaní s  rokom 2005 došlo k poklesu o 81,3 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu o 51,4 % úbytkov poľnohospodárskej pôdy. Najväčšie úbytky poľnohospodárskej pôdy na priemyselnú výstavbu v hodnotenom období boli zaznamenané v roku 2009 (805 ha).   
 
Úbytky lesných pozemkov na priemyselnú výstavbu v roku 2005 boli 2 ha a v roku 2020 dosiahli úbytky pôdy 1 ha. Najväčšie úbytky lesných pozemkov na priemyselnú výstavbu boli zaznamenané v roku 2011 (7 ha).
 
Spolu úbytky poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na priemyselnú výstavbu v roku 2005 dosiahli spolu 301 ha v roku 2020 klesli na 57 ha, čo predstavovalo 81,1 % pokles. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu o 54,1 % úbytkov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na priemyselnú výstavbu.

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Miroslav Mokrý, SAŽP, miroslav.mokry@sazp.sk